Опишете какъв е проблема все пак какво сте правили през годината и какво се вижда в момента.
Да, не съгласие, а да се информира лицето. Надявам се, че ТРЗ софтуерите ще вмъкнат разни подобни документи и ще можем да ги ползваме като бланки.

Съмнявам се :) По-скоро може да се вмъкне информативно в трудовия договор.

Според мен трябва да се иска съгласие. Все пак получаваме информация за лични / служебни телефони, мейли, имена, които са си лични данни, а няма принципно изискване по закон да ги придобиваме.

Получават се  съгласно договор за поръчка. По-скоро клиентите и контрагентите трябва да информират своите служители, че ще предоставят съответните данни, съгласно легитимен интерес - изпълнение на междуфирмени договори във връзка с дейността.
Няма какво да оформяте. Освен да нанесете актуалната информация до момента.
Какви лични данни имат право да обработват работодателите?

Много полезна статия, а това са някои акценти от нея :

" Съгласието е самостоятелно основание за обработка на лични данни тогава, когато не е налице някое от другите основания, които са: законово задължение или изпълнение на договор. В работодателските отношения много често ще бъдем изправени пред законово задължение или изпълнение на договор."

В тази връзка излиза, че АЛД следва да има съгласието на наетите лица техните данни да бъдат предоставяни за обработка на външна фирма за счетоводно обслужване / когато има такава / при изработването на ведомостите за заплати и подаваната информация в институциите.


Не съгласие, а само да информира лицето, /съгласно изпълнение на договор/  ;)

"В работодателските отношения много често ще бъдем изправени пред законово задължение или изпълнение на договор. Случаите, в които работодателите използват външна фирма, която предоставя payroll услуги или правни услуги и във връзка с тази услуга работодателят трябва да предостави данни на физическото лице на това трето лице. Тогава работодателят трябва да информира физическото лице, че негови определени данни, да кажем неговото име, банкова сметка и заплата ще бъдат предоставени на фирма Х за конкретни цели, която ще ги обработва в определен срок."

Здравейте,

Много се извинявам за лаишкия въпрос, с уточнението че нямам юридическо и/или счетоводно образование, но има ли някъде тълкование за понятието "име" на ФЛ, в светлината на темата за личните данни. С други думи, всеки формат на изписване на името ли може да се приеме като индивидуализиращи данни за конкретно лице (говорим само и единствено за име, без то да е в съвкупност с други индивидуализиращи данни на лицето)? Или името, като индивидуализиращи данни за конкретно лице, се счита само когато са изписани и трите имена по документ за самоличност? Ако са изписани само 2 от имената? Или ако името е изписано във формат със съкращение, примерно "Д. Павлова"?


Няма го дефинирано в закон, наредба, регламент, /освен в едно решение на ВКС съм намерила - 3 имена +ЕГН/, по преценка е.
Само 3 имена не могат да се приемат като индивидуализиращ белег. Трябва да са с друг признак.
Ами delphine -че , нали си чувала  ::)

Не прави непоискано добро. То задължително ще ти бъде заплатено със зло

Ами, ако се наложи да се предоставят не точно на посочения адресат ? Аз мисля без това ...

Молбата за издаване на документ няма ли да свърши работа в този случай - нещо от рода на - Моля да ми попълните приложената сл.бележка от ДСК за доход за последните 3 месеца /примерно/.
В такъв случай не подавате д1 за месеца

ОТ сайта на НОИ:
5. Данни с декларации-образец № 1, когато осигурените работят на повече от едно място и по първото си правоотношение са осигурени върху максималния осигурителен доход:

Всеки осигурител е длъжен да подава данни за осигурените при него лица дори и в случаите, в които те са осигурени и на друго място и осигурителните им вноски са внесени или дължими върху максималния месечен осигурителен доход, определен в Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

За периодите след 31.12.2013 г. това правило не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец. В тези случаи възложителят на работата не подава данни за лицата. В сила от 01.01.2016 г. самоосигуряващите се лица, упражняващи трудова дейност и избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, в случай, че са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход също не подават данни с декларация образец № 1.

За лицата, които по основния трудов договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход при пълна заетост на работното време, а по допърнителен трудов договор са наети за 3 и повече от 3 часа дневно, данните се подават с попълнен код 21 в т. 12 „Вид осигурен“ (в сила до 31.12.2015 г.). Поради отмяната на чл. 9, ал. 8 от КСО, в сила от 01.01.2016 г. данните по допълнителния трудов договор, независимо от договореното работно време, се подават с код за вид осигурен “04”. Тъй като лицата по основния договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход, отработените дни през месеца по допълнителния договор се попълват в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“;

До 31.12.2015 г. самоосигуряващите се лица, заявили в компетентната териториална дирекция на НАП желанието си да се осигуряват само за фонд „Пенсии“, които получават и доходи за работа по трудово правоотношение при пълна заетост и върху тези доходи са осигурени върху максималния размер на месечния осигурителен доход, можеха да подават еднократно декларация обр. № 1 за всяка календарна година, като в точка 12 „Вид осигурен“ попълваха код 23. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“. Данните се подават с оглед зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране 4 години за 5. В сила от 01.01.2016 г. разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от КСО е отменена и отпада възможността за зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране 4 години за 5, на това основание. В тази връзка от 01.01.2016 г. е отменен и код “23”.

Самоосигуряващите се лица, които са заявили осигуряване за фонд „Пенсии“ и за фонд “Общо заболяване и майчинство” и са осигурени по трудово правоотношение върху максималния месечен осигурителен доход, подават месечни данни в качеството си на самоосигуряващи се лица с попълнен код 12 в т. 12 „Вид осигурен“. Дните в осигуряване през месеца се попълват в т.16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“.

За лицата, които работят при повече от един възложител по договор за управление и контрол, всеки от възложителите подава данни за осигуряването с попълнен код 10 в т. 12 „Вид осигурен“. В случай че лицето е декларирало, че вече е достигнало максималния месечен осигурителен доход, възложителят по договора не внася осигурителни вноски, но подава данни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“. Отработените дни без осигурителни вноски се отразяват в т. 16.4 на декларацията.
Зависи за какво се осигурява СОЛ - висок или нисък %
Това е!
А това, че внася пълен размер на осигуровки за месеца, не го ли притеснява ;)
И аз имам един  въпрос - данните за деца, семейно положение и т.н., кога ги искате - при постъпване или при възникване на законово задължение?
Какъв документ за удостоверяване за броя деца, примерно при запор, може да се изисква - декларация или ?
Така, старо, но ЗЛАТНО !!!  Заслужава си да се прочете до край  :bow:
И това е от 2005г.  - Всички данни за служителя, които се съдържат в “материалното” му досие могат да бъдат въведени в неговото “електронно досие”. Работата на специалиста по труда с това досие е много приятна.  :lol:

http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=accounting&Number=1944904647&page=0&view=collapsed&sb=5
Сега не искат болничните. УП-та, ако сте издавали  - да. Също така не успяхме да намерим и доста трудови договори и заповеди за прекратяване / въобще дали са били писани/, и някои УП-та - особено за периода 1990-2000 г. и проблеми не са ни създавали. Ведомостта за цяла  година беше затрита и възстановихме на място, от предадените в НОИ листи от заверени осигурителни книжки - тогава бяха задължителни и осиг.книжки и заверките ;) 
Да, този списък за предаване в НОИ е публикуван в Инструкцията и в КСО. По-надолу в същата инструкция се казва, че предадените документи се съхраняват в архивите на НОИ 50 години. Има логика същите видове документи да се пазят и във фирмите за същите 50 години, но тази инструкция не го казва по отношение на фирмите. Трябва да намерим друг източник, където е написано ясно (но не съм търсил още) :)

Освен да се използва тази препратка от Наредбата за трудовата книжка към Инструкцията

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години. В същия срок се съхраняват и неполучените трудови книжки, дневниците и удостоверенията в инспекциите по труда за трудови книжки, издадени от тях.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на Националния осигурителен институт. Удостоверенията за трудов стаж се издават от териториалните поделения на Националния осигурителен институт въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи на прекратени осигурители без правоприемник.
По повод отговор № 205 и отговор № 207, valenciq, аз се разрових из форума и не намерих да е коментиран въпроса, който зададе Olyna, но пък намерих самия отговор и го публикувах ТУК за колегите, които не са на ясно.

Важното е да си помагаме, нали така...  :wink1:

Да, прав/а сте, извинявам се. Чета на още 2-3 места,  и съм останала с грешно впечатление, че и тук този въпрос е изяснен особено покрай този регламент.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=11082.0
НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
чл.6 за осигурителите - 5 г.

Обаче има разминаване със страницата на НОИ - 3 години за осигурителите
http://www.nssi.bg/forusers/procedures/241-procesbenefits 


Намерих разминаването - между тези две разпоредби
 НАРЕДБА за медицинската експертиза  - чл.56
Времето в майчинство не трябва да го включвате, тъй като няма доход. Трябва да са години с доход - допълнете, удължете срока  с нужните месеци.
Още нещо се сетих - ако давате работно облекло - мерки и теглилки :)

Болничните - съхраняват се 3 /+1/ години от работодателите и 10 /+1/ от органа издал болничния лист .
Добавих няколко срока в таблицата, добавяйте и вие.

имената, с ЕГН и ЛК  в медицинското, при необходимост  - в СТМ.

Данните на децата и съпрузите, роднини по права линия, включително на съпруга  - при ползване на определени отпуск.