Да, но кое е приоритетно - Кодекс или Наредба ?
Кодекс за социално осигуряване

Осигурителен стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита:

...

(3) За осигурителен стаж се зачита и времето:
1. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 - от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано на друго основание, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък;
Да,
но би трябвало да се попълнят и % осигуровки за сметка на работодателя.
..... Работна смяна от 11:00 до 23:00 часа с почивка от 120 мин. от 13:00 до 14:00 и от 17:00 до 18:00 , включена в работното време. ...

Така сте задали въпроса.
След като почивката от 120 мин е включена в работното време - 11 часа дневен и 1 ч. нощен труд.
Вашия частен случай е такъв. Но не винаги  е едно и също БТВ .
Има чл.228 от Кт чл.17 от НСОРЗ - прочетете ги. Освен това нета е пълен със становища, дела и указания за изчисляване на обезщетенията.             
Не е необходимо да има пълен месец . Дохода за отр. време за м. Април делите на броя отраб. дни - 9 при вас и получавате среднодневно. Умножавате по брой раб. дни - 20 за Април. Това ви е месечното БТВ.
60 % от среднодневния осиг. доход за последните 24 месеца, като от този доход изключите ГД.

Тук възниква един въпрос от практиката:  на лице, ползвало 50 р.д. неплатен отпуск през 2020 , ТД е прекратен със завръщане на титуляра (чл.325, ал.1, т.5) на 01.04.2020. Прави опит да се регистрира на борсата, но му отказват, защото през последните 18 месеца има 11 месеца и 15 дни стаж по ТД. Сега, като му признаят още 20 р.д. от неплатения, ще се окаже, че е имал 12 месеца и отгоре. Ако сега отново подаде документи, сигурно ще отпуснат обезщетение, но заради закъснението ще е за почти два месеца по-кратък  срок.
Предполагам, че това не са единични случаи.

И аз имам такъв казус- лице в НПО от 01,01,2020 до 29,02,2020. Освободено от 01,03,.2020. Оформена ТК със съотв. стаж.
Какво правим с тези, в завареното положение?

 
Не ми се търси, но не за първи път се публикуват закони и наредби, които влизат в сила със задна дата, та няма какво толкова да го мислим и да се чудим :)

Да, но поне да го бяха написали че влиза в сила със задна дата. Объркването идва от това, че влиза в сила от 14,05
Съгласна съм, че не е написано, или по-скоро дописан §16 както трябва.
Но всички всички нормативни актове, обикновено написано в последен §,  са с изрично указани срокове за влизане в сила.
И аз се надявам, в най-скоро време да излезе някое становище/указание от институциите - НОИ, ИТ, МТСП. Но за момента, моето мнение и тълкувание е това .   
 / Дали би било законосъобразно едно лице да излезе в неплатен отпуск от 13.03.2020 до ...04.2020 - 30 работни дни, после да е в неплатен без да се зачита за стаж до 14.05.2020 и, ако има продължение този неплатен след 14.05.2020 да е отново признат за стаж ? /


Моят случай е точно така. Даже не е до 30.04, а 27,04 и следващите 3 дни за април - НПО незачитащ се за стаж. НПО продължава и през май и юни.

Е къде я виждате тази ограничителна дата 14.05., след като съвсем ясно е казано "до 60 работни дни, ползван през 2020 г."?!? Съгласен съм с Делфинчето в 16:29.

В обнародвания в ДВ закон, с който изменят КТ и КСО. Последния параграф.
Ако това е аргумент, то извънредното положение свърши на 13.05.2020.
Иначе именно извънредното положение освен всичко друго удължи извънредно и взетите вече неплатени на доста наети лица .

13.06. е ;) макар и обстановка да са го кръстили
В края на краищата как трабва да коригираме Д1 за лице, което е ползвало 30 р.д. неплатен до 01.03.2020 /преди 13.03./ и до днес продължава да е неплатен?
1. Зачитаме следващите 30 р.д, непосредствено след първите 30 , т.е. от 01.03. до около Великден
2. Зачитаме 30 р.д от 13.03.2020 (началото на ИП) до към края на април.
3. Броим новите 30 р.д. от 14.05.2020 до към началото на юли.

Има ли значение дали отпуска е по желание на работника? Дали е разрешен преди ИП и дали има връзка с ИП или с личен проблем?

Бих заложила на т.3. НПО е единствено по желание на работника. Причината за разрешаването му /преди ИП и дали е във вразка с ИП или личен проблем/ не е от значение.
Какъв е смисъла, това да влиза в сила от 14.05. тогава? Все пак този отпуск е и като мярка във връзка с извънредното положение. Преди това защо да толерират тези които са ползвали дълъг неплатен отпуск?!
Според мен, тези 60 дни неплатен отпуск се полагат само за 2020, но се признават за т.с. ако са ползвани /изцяло или само горницата над 30-те / след 14.05.
Влиза в сила от 14.05.2020. Няма какво да коригирате назад.
Да, може би по-рано трябваше да се сетим.
Така беше подадено, но се обадиха да коригираме. Не мога да намеря нищо по въпроса.
Какъв СОЛ?
За целите на таблица 2 безработните лица, които сами внасят ЗОВ се водят СОЛ по чл.40 ал.5 т.1 ЗЗО
Цяла година е безработен. Но първите 9 месеци е осигурено от АЗ като безработен. Последните 3 пак е безработен, но самоосигурен съгл. чл.40 ал.5 ЗЗО, сам внася ЗОВ.
Въпреки че по ГД , за всеки мес има плащане, според НАП целия доход се разпределя само за последните 3 мес. , в които е качеството на СОЛ.
Уви и в указанията така пише, но не ми се вярваше, че може да е така.