Наръчник по корпоративно подоходно облагане (2018)

Наръчникът е изготвен от Национална агенция за приходите (НАП) с цел да подпомогне служителите на приходната администрация при прилагането на данъчно законодателство в областта на корпоративното подоходно облагане.

ГЛАВА I ОБЩИ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ

Фиш I.1
Обекти на облагане
Фиш I.2
Данъчно задължени лица
Фиш I.3
Видове корпоративни данъци
Фиш I.4
Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
Фиш I.5
Документална обоснованост
Фиш I.6
Източници на печалби и доходи
Фиш I.7
Международно облагане

ГЛАВА II КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Раздел II.I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Фиш II.I.1
Характеристика на корпоративния данък
Фиш II.I.2
Данъчен финансов резултат
Фиш II.I.3
Данъчен период, данъчна основа и данъчна ставка

Раздел II.II ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

Фиш II.II.1
Данъчни постоянни разлики - същност и видове
Фиш II.II.2
Непризнати разходи за данъчни цели
Фиш II.II.3
Непризнати приходи за данъчни цели
Фиш II.II.4
Непризнати разходи и приходи от липси и брак
Фиш II.II.5
Неразпределяеми разходи на юридически лица с нестопанска цел
Фиш II.II.6
Разходи за дарения
Фиш II.II.7
Разходи за учредяване на данъчно задължено лице
Фиш II.II.8
Разходи за пътуване и престой на физически лица
Фиш II.II.9
Данъчно третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие

Раздел II.III ДАНЪЧНИ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ

Фиш II.III.1
Данъчни временни разлики - същност и видове
Фиш II.III.2
Данъчни временни разлики от последващи оценки на активи и пасиви
Фиш II.III.3
Данъчни временни разлики от първоначално признаване и последващи оценки на биологични активи и земеделска продукция
Фиш II.III.4
Данъчни временни разлики от последващи оценки и от отписване на вземания
Фиш II.III.5
Данъчни временни разлики от провизии за задължения
Фиш II.III.6
Данъчни временни разлики от неизползвани отпуски и осигуровки, свързани с тях
Фиш II.III.7
Данъчни временни разлики от неизплатени доходи на местни физически лица
Фиш II.III.8
Данъчни временни разлики от регулиране на слабата капитализация

Раздел II.IV СПЕЦИФИЧНИ СУМИ, УЧАСТВАЩИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Фиш II.IV.1
Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Фиш II.IV.2
Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми активи
Фиш II.IV.3
Данъчно третиране на задължения
Фиш II.IV.4
Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС
Фиш II.IV.5
Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал
Фиш II.IV.6
Прехвърляне на място на стопанска дейност

Раздел II.V ДАНЪЧНИ АМОРТИЗИРУЕМИ АКТИВИ И ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Фиш II.V.1
Данъчни амортизируеми активи
Фиш II.V.2
Данъчен амортизационен план
Фиш II.V.3
Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи
Фиш II.V.4
Категории данъчни амортизируеми активи и годишни данъчни амортизационни норми
Фиш II.V.5
Ред за завеждане на активи в данъчния амортизационен план - общ и специфичен
Фиш II.V.6
Начисляване на данъчни амортизации. Преустановяване начисляването на данъчни амортизации
Фиш II.V.7
Данъчно третиране на счетоводните и данъчните разходи за амортизации
Фиш II.V.8
Отписване на активи от данъчния амортизационен план. Влияние върху данъчния финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив
Фиш II.V.9
Последващи разходи, свързани с амортизируем актив
Фиш II.V.10
Ефекти от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи
Фиш II.V.11
Счетоводни разходи, формиращи данъчен амортизируем актив
Фиш II.V.12
Приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
Фиш II.V.13
Специфично данъчно третиране на актив, формиран в резултат на развойна дейност
Фиш II.V.14
Преходен режим, свързан с резерв от последваща оценка на амортизируеми активи (отпаднал, поради изтичане на законовия срок по § 11 от ПЗР на ЗКПО)

Раздел II.VI ПРЕНАСЯНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ

Фиш II.VI.1
Пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина

Раздел II.VII СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ И ПРОМЯНА НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Фиш II.VII.1
Коригиране на счетоводни грешки
Фиш II.VII.2
Корекции при промяна на счетоводната политика

Раздел II.VIII ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Фиш II.VIII.1
Деклариране и внасяне на корпоративния данък
Фиш II.VIII.2
Авансови вноски за корпоративен данък

Раздел II.IX СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ

Фиш II.IX.1
Финансови институции
Фиш II.IX.2
Специфично данъчно третиране на кооперациите
Фиш II.IX.3
Специфични данъчни правила при трасфери между място на стопанска дейност и други части на същото предприятие, разположени извън страната

Раздел II.X ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ С КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Фиш II.X.1
Освобождаване от облагане с корпоративен данък
Фиш II.X.2
Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат - общи изисквания
Фиш II.X.3
Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък
Фиш II.X.4
Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ
Фиш II.X.5
Данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
Фиш II.X.6
Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие
Фиш II.X.7
Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители

ГЛАВА III ДИВИДЕНТИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
(отпаднала във връзка с отмяната на Глава осемнадесета от ЗКПО (отм., ДВ, бр. 69/2008 г.))

ГЛАВА IV ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА

Раздел IV.I ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фиш IV.I.1
Преобразуване на дружества. Общи положения

Раздел IV.IІ ОБЩ ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА

Фиш IV.IІ.1
Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

Раздел IV.IIІ СПЕЦИФИЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА

Фиш IV.IIІ.1
Преобразуване на дружества. Специфичен режим - приложно поле
Фиш IV.IIІ.2
Преобразуване на дружества. Специфичен режим - данъчни последици

Раздел IV.IV СПЕЦИФИЧЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЕДАЛИЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ

Фиш IV.ІV.1
Специфичен данъчен режим при преместване на седалището на европейско дружество или европейско кооперативно сдружение

ГЛАВА V ДАНЪЧНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ

Фиш V.1
Корпоративен данък при прекратяване. Корпоративен данък за последния данъчен период
Фиш V.2
Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял

ГЛАВА VI ДАНЪК, УДЪРЖАН ПРИ ИЗТОЧНИКА

Фиш VI.1
Обекти на облагане с данък при източника
Фиш VI.2
Данъчна основа и данъчни ставки за данъка, удържан при източника
Фиш VI.3
Деклариране и внасяне на данъка при източника
Фиш VI.4
Преизчисляване на данък при източника

ГЛАВА VII ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Раздел VII.I ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

Фиш VII.I.1
Обекти на облагане с данък върху представителните разходи
Фиш VII.I.2
Данъчно задължени лица за данъка върху представителните разходи
Фиш VII.I.3
Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху представителните разходи

Раздел VII.II ДАНЪК ВЪРХУ СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В НАТУРА

Фиш VII.II.1
Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура
Фиш VII.II.2
Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура
Фиш VII.II.3
Данъчна основа и данъчна ставка за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура
Фиш VII.II.4
Деклариране и внасяне на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

Раздел VII.III ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (премахва се във връзка с отмяната на данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, използвани за управленска дейност, ДВ бр. 75/2016 г.)

Фиш VII.III.1
Обекти на облагане и данъчно задължени лица за данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства (отпаднал във връзка с отмяната на този вид данък върху разходите, ДВ бр. 75/2016 г.)
Фиш VII.III.2
Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства (отпаднал във връзка с отмяната на този вид данък върху разходите, ДВ бр. 75/2016 г.)

Раздел VII.IV ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ АКТИВИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ

Фиш VII.IV.1
Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди. Обекти на облагане и данъчно задължени лица
Фиш VII.IV.2
Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху разходите, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

ГЛАВА VIIа ДАНЪК ВЪРХУ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Фиш VIIa.1
Данък върху допълнителните разходи на народните представители. Обект на облагане. Данъчно задължено лице. Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка

ГЛАВА VIII ДАНЪК ВЪРХУ ХАЗАРТНАТА ДЕЙНОСТ

Фиш VIII.1
Данък върху хазартната дейност - общи положения
Фиш VIII.2
Данък върху хазартната дейност от тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития (отпаднал във връзка с отмяната на алтернативния данък за този вид хазартна дейност, ДВ бр. 1/2014 г.)
Фиш VIII.3
Данък върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено (отпаднал във връзка с отмяната на алтернативния данък за този вид хазартна дейност, ДВ бр. 1/2014 г.)
Фиш VIII.4
Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка
Фиш VIII.5
Данък върху хазартната дейност от хазартни съоръжения

ГЛАВА IX ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фиш IX.1
Данък върху приходите на бюджетни предприятия

ГЛАВА X ДАНЪК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ОТ ОПЕРИРАНЕ НА КОРАБИ

Фиш X.1
Данък върху дейността от опериране на кораби - общи положения
Фиш X.2
Данъчно задължени лица за данъка върху дейността от опериране на кораби
Фиш X.3
Данъчнаоснова и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби

ГЛАВА XI ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Фиш XI.1
Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане - същност
Фиш XI.2
Свързани лица
Фиш XI.3
Методи за определяне на пазарните цени

ГЛАВА XII ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И КОРПОРАТИВНО ОБЛАГАНЕ

Раздел XII.I ПРАВОТО НА ЕС В ОБЛАСТТТА НА КОРПОРАТИВНОТО ОБЛАГАНЕ

Фиш XII.I.1
Източници на правото на ЕО и ЕС
Фиш XII.I.2
Европейското право в областта на прякото данъчно облагане

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Въпрос, свързан с фирмена сметка в Revolut

237
Благодаря за отговора  Вдъхна ми увереност, че и аз мога да се размина от глобата, че доколкото гледах е от 2000 до 10000лв 

Проверка от НАП

75
Според мен не би трябвало, тъй като им звъннах още преди да отворя искането, за да попитам в каква връзка е проверката и за какъ...

СОЛ и личен труд

16341
Колеги, съжалявам ако подобен въпрос е разискван: съдружник полагащ личен труд и получаващ възнаграждение за него, следва ли да ...

Връщане на работа, даване на детето в ясла и ползване на платен отпуск

1274
"Сега пък се оказа,че детенцето се разболяло-беше само 2 дни на яслата." По мое мнение трябва да си има прекъсване и да се пода...
Още от форума