Не, би следвало да начисли само ако автомобилът беше включен в активите на ЕТ-то.
Да, наистина би следвало да издава и фактури за неговата част от наема от ЕТ-то и ще има един изкуствен оборот за целите на ЗДДС.
Много зависи, но от гледна точка на ЗДДФЛ бих се замислила за продажба, защото доходът от нея би бил необлагаем за собствениците, ако е минала повече от година между придобиването и продажбата. А доходът от наем се облага.

А какво общо има ЕТ-то?
В такава ситуация се издава кредитно известие. Бонусът не е нито стока, нито услуга, че да се фактурира и да се ползва данъчен кредит по фактурата.
Другата страна би имала проблеми и с признаването на разхода.

За намаляването на стойността на наличните стоки бих дала
304/498 със знак минус
Ако има и продадени стоки, тяхната отчетна стойност също се коригира
702/304 със знак минус

Остатъчната стойност на ДМА - на разход, който е данъчно признат.
В края на годината финансовият резултат се преобразува със счетоводната балансова стойност на активите в увеличение и с данъчната стойност в намаление /чл.66 от ЗКПО/.
По ЗДДС - ако не се намерите в чл.80, се прави корекция на данъчния кредит по реда на чл.79.
Не се преобразува ФР с разходите за начислени, но неизплатени трудови възнаграждения, пише го в чл.42 от ЗКПО.
Не ми стана ясно защо в последното писмо предплатените карти ги третират като представителен разход. Единствената дефиниция е в ППЗДДС:
    Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели
    Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.

Как се вписват в текста?
Аз клоня към рекламен разход. Предполагам, че целта на томболата е била малко или много популяризиране на хотела?
Какви точно са ваучерите и на каква стойност?
   За периода, в който сте получавали обезщетение за безработица базата ще е минималната работна заплата.

 Възнаграждение, от което се определя обезщетението
   Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
    1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
Счетоводната загуба остава 235 лв., данъчната загуба за пренасяне 187 лв.
Счетоводната загуба може да се покрие с неразпределена печалба от минали години, ако има решение на ОС.
Анулиране на грешното КИ, ново КИ и връщане на сумата?
За правото на данъчен кредит клоня към "не". Понеже няма да издадете фактура за услугата по възстановяването на повреденото имущество може да се заядат, че не е изпълнено условието в чл.69 материалите да са предназначени за облагаеми доставки. Въпреки че в по-широк смисъл те са направени точно по повод на облагаема доставка, предполагам.

По ЗКПО мисля, че би следвало да се признае стига да е документално обоснован.
Бих я включила, ако е свързана с конкретния актив - например комисиона при покупка.
Ако сумите представляват доход за лицата, да.
Такива разходи, особено ако са направени от съдружник, бих ги отчела като разчет.
Може ли линк към цялата дискусия?
Да, зависи каква е причината за КИ - връщане на стока, отстъпка...
Аз ги посочвам в Депозитни институции, без централната банка (Търговски банки), код на реда 210121.
Ако бяхте отчели актив по отсрочени данъци миналата година, сега щяхте да имате обратно проявление на данъчната временна разлика по чл.24, ал.4 от ЗКПО и да го закриете със статия 123/497.
Щом нищо не е отчетено, не следва да отчитате пасив по отсрочени данъци.