Не, ще Ви бъде зачетен не повече от месец осигурителен стаж.

Чл. 38 от НПОС
(11) Ако през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигурителен стаж се зачита не повече от един месец.

Но доходът по втория трудов договор ще увеличи осигурителния Ви доход за пенсия.
И аз смятам, че се начислява клас докато е в неплатен отпуск. Все пак наредбатата говори за "действително отработено време".
Според мен не. Нали попада в чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО.
Ако наследниците са приели наследството, следва да се подаде данъчна декларация. Има специален образец 2001в. По-подробно тук:
https://www.tita.bg/free/taxes/477
Това пасивен доход ли е? Полагате ли някакъв труд за да го получавате, освен че някога сте качили таблицата в Google sheets?
Имате ли регистрация като свободна професия?
Това ведомство ДЗЛ ли е? Има ли ВАТ номер?
Като гледам стандарта за приходите, да

Скрит текст :

Иначе в данъчната декларация ще се посочи в намаление.
И според мен са разход за дейността, не представителен.
Разбира се, стига да са в нормални размери.
Толкова ли не могат да Ви издадат фактура с гриф "Оригинал", като си има предвид, че вината си е на доставчика? При желание фактура може да се направи и в Word или Excel.
Не пречи да приложите чл.58, ал.2 въпреки че фотокопие, заверено с подпис и печат не е съвсем същото като дубликат според мен.
В такъв случай имате ВОП и данъчната основа включва начисленото ДДС в чужбина.
Никъде. Мястото на изпълнение не е в България - чл. 21, ал. 4, т.1, буква "в" от ЗДДС.
В крайна сметка лаптопът пристигнал ли е в България?
Оставете празно място. Ако някога издадат фактура, допълнете номера.
Вижте дали можете да приложите чл.73а от ЗДДС
Скрит текст :
И аз смятам, че се издава един протокол с общата стойност на задължението към доставчика за конкретната доставка. Транспортните разходи са част от данъчната основа, независимо, че са документирани с отделен инвойс.

Скрит текст :
За достъпа с електронен подпис ли става дума?
Вижте тук
https://old.nra.bg/page?id=652
Да, по допълнителния трудов договор основният платен отпуск също е 26 дни (и полагаемият размер се изчислява пропорционално на времето, признато за трудов стаж).
Според мен не. Няма пристигане на стока от друга европейска държава за да се оформи ВОП за покупката. Продажбата е извън териториалния обхват на нашия ЗДДС.
Вижте евентуално за задължения по италианския данъчен закон.