Според мен в данъчно–осигурителната му сметка ще се появи задължение за здравни осигуровки за периода от 01.09 до първия му ден в осигуряване при вас.
Няма да има прекъсване на здравните му права, дори да не ги внесе, но ще стоят като задължение и няма да може например да се възползва от някое данъчно облекчение.
Акциите са финансов актив и се класифицират и осчетоводяват според целта на придобиване. Вижте т.2.1 от СС 32 Финансови инструменти.
А кода за основната икономическа дейност правилно ли е въведен?
Докато получава обезщетение за безработица е и здравноосигурен.
По другата част от въпроса – ако пенсионерът не е роднина по права линия трябва да декларира дарение по ЗМДТ и да внесе съответния данък. Съгласно чл. 13, ал.2 от ЗДДФЛ дарението не е доход и не следва да се декларира.
Общото събрание гласува как се разпределя печалба, не я изплаща.

от ТЗ
ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 133. (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.
Ами Вие не сте безработна, как да получавате обезщетение тогава?
Дали ще получавате, ако се прекрати и настоящия Ви трудов договор зависи от осигурителната Ви история. Вижте чл.54а, 54б, 54в от Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 82.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:

3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.

Вижте и чл.21 за да определите мястото на изпълнение на услугата.
Осчетоводявате фактурата за да отразите разхода. Издавате протокол по чл.117, ако са налице условията за това и го отразявате в ДДС-регистрите.
Не бях разбрала, че ще фигурирате като износител в МД. (Дори не знаех, че е възможно износител да е някой, различен от лицето, което продава стоката)
Прехвърляте собствеността в България и стоката няма да се транспортира до друга страна-членка, нали? Не трябва ли да начислите ДДС?
Това по наредбата за проектантска правоспособност на инженерите ли е? Защото там си е записано как се доказва стаж.
Издайте кредитно известие без ДДС, какъвто е бил режима за първоначалната доставка.
Данъчна основа

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъчната основа при внос по чл. 16 е митническата стойност, увеличена със, доколкото вече не са включени в нея:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2016 г.) данъци, мита, налози и такси, дължими извън територията на страната, и мита, акциз и други такси, дължими при внос на територията на страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) свързани с вноса разходи, като комисиона, опаковка, транспорт и застраховка, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната.

и разяснения в едно становище на НАП
Скрит текст :

от тук
https://nraapp02.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/f3de75af4b55d4dd0d4c6b938a823415

Та според мен данъчната основа следва да се увеличи с транспорта.
Подлежите ли на самооблагане за получената транспортна услуга?
Предприятието си решава за размера на данъчната амортизационна норма. Може и да я променя всяка година.
Аз не съм сигурна, че доставката попада в чл. 13, ал.6. Едва ли е приложен режим 4200 на митницата в Холандия, щом е платено и ДДС освен митото.
Ако ДДС е платено веднъж при вноса, защо да се начислява пак?
едно становище по темата
Скрит текст :
Регистрирайте се в регистър Булстат.
Регистрация като ЕТ не е необходима.