Приета е, да. В регистър Булстат също е регистриран с дата за започване на дейност 01.01.
Благодаря за отговора.
Здравейте,
самоосигуряващо лице се регистрира като свободна професия в регистър Булстат и подава декларация Окд5 за започване на дейност през юни. Реално упражнява дейност от началото на годината и в Окд5 е посочил дата на започване 01.01.2021 г.
Има ли възможност да се подаде декларация 1 за месеците от януари до май?
Протоколът по чл.117 се отразява и в двата дневника.
За фактурата правилно сте се насочили - с разхода за транспорта се увеличава цената на придобиване на стоката. Към ДДС-дневниците няма отношение.
Да, протокол за брак и внасяне на ДДС по него, ако не се намерите в изключенията по чл.80 от ЗДДС.
А тази енергия продава ли се?
Ако сконтото е по взаимно желание, издавате кредитно известие към фактурата и съответно намалявате прихода от услугата.
Ако нямате намерение да коригирате прихода/вземането, а смятате да ги отпишете на разход, то той няма да е данъчно признат и трябва да се посочи в увеличение на ФР.
Според мен не трябва да се самоосигурява.
Скрит текст :
Ако е подарък нямате право на ДК за разхода /чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС/. В дневника за покупки включвате протокола в колонката за ВОП без право на ДК, където начисленият данък увеличава данъчната основа на ВОП-а. В дневника за продажби няма особености.
Разходът не е признат за данъчни цели, защото не е сред изброените в чл.31, ал.1 /респ.чл.26, т.7/ от ЗКПО.

Ако можете да обосновете, че е социален разход в натура, се признава за данъчни цели и се облага с данък на основание чл.204, ал.1, т.2.
Аз също смятам, че не можете да разпределяте дивидент от текущата печалба. Според ТЗ това е последователността:

    "Компетентност на общото събрание
    Чл. 137. (1) Общото събрание:
   ...
    3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;"
Платецът Гугъл Ирландия ли е? Едно становище на НАП по темата
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/13169?page=0
А лицето изобщо местно ли е за България за да подава ГДД тук?
Това приложение има информативен характер и не води до определяне на данъка в по-малък размер, така че няма глоба. Декларира се всяка година до продажбата.
Вероятно това финансиране не попада в сумите, които се изключват. Най-малкото 85% от него е с източник Европейския фонд за регионално развитие.
От наредбата:

1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) за едноличните търговци и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, упражняващи трудова дейност; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция, чийто облагаем доход се формира по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размерът на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд; при определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет;
Стокова разписка става, ако покрива изискваният за документална обоснованост в чл. 10 от ЗКПО /който пък препраща към ЗС/.
Закупен е от доставчик без регистрация по ЗДДС ли?
Има право на ДК за консумативите и поддръжката, ако се използва за целите на облагаеми доставки.
Щом не сте издали фактура, би трябвало да сте включили продажбата в отчета по чл.119. Поне аз не намирам в закона как се коригира стойност в отчета за продажбите. Та бих го издала и включила в дневника със стойността на това, което реално е продадено (с приспадната сума на рекламацията).
В това писмо, което обаче касае намаление на данъчната основа заради отстъпка НАП дават указание стойността да се посочи с минус.
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/11573?page=0
Ако рекламацията се случва в различен данъчен период, предполагам, че това е решението.
По принцип да, ако са изпълнени другите условия в чл.22д.
По-просто ми се струва да се ползва отстъпката за подаване по ел.път в чл.53, ал.6.
Скрит текст :
Здравейте,
попълвам отчета за заетите лица и се чудя да попълвам ли на код 3193 и 3194 получена от фирмата помощ по процедура ОПИК 2.073, с която са покрити разходи за заплати и осигуровки?
Скрит текст :
Помощта по тази процедура се финансира преобладаващо от европейски фонд, но има и национално съфинансиране.