Опасявам се, че отговорът ми беше прибързан и неправилен. Да пробвам отново :)
Сделките с ценни книжа попадат в чл.46, ал.1, т.5 на ЗДДС - финансова услуга. При нея Вие сте доставчик, а отсрещната страна получател. Възможни са няколко хипотези:
   -получател българска фирма или местно ФЛ - тогава мястото на изпълнение е на територията на България и подлежите на регистрация по чл. 96 при достигане на прага от 50 х.лв. /при условие, че този вид сделки са свързани с основната Ви дейност, а не са просто инцидентни/
   -получател чуждестранно ФЛ - отново мястото на изпълнение е в България и този оборот участва в оборота за регистрация по чл.96
  -получател чуждестранна фирма - мястото на изпълнение е в държавата на получателя. Ако тази държава е членка на ЕС, следва друг вид ДДС регистрация - по чл.97а, за предоставени услуги.

Това, че търгувате само с акции на европейски борси има отношение към облагането по ЗДДФЛ, но не и за ДДС-регистрацията.
 
По принцип сделките с ценни книжа са освободена доставка, но попадат в оборота за задължителна регистрация, ако са свързани с основната дейност на ФЛ. Това обаче важи само при положение, че са с място на изпълнение на територията на България.
Понеже ИП не предоставят такава информация, няма как да се докаже място на изпълнение в България дори в малко вероятната хипотеза купувачът да е българско местно лице.
Та според мен не Ви грози ДДС регистрация на това основание.
Защо не издадете кредитно известие за аванса и не върнете парите?
Не е анулирана правилно - неплащането не е основание. Не е спазена и процедурата за анулиране, ако нямате двустранен протокол. Щом клиентът я е включил в дневника за покупки, по-добре и вие си я включете в дневника за продажби за ноември.
Дали ще е данъчно признат разхода можете да видите в чл.31 от ЗКПО.
Не е задължително издаването на фактура, така че може и с протокол.
Ако фирмата е регистрирана по ЗДДС и е ползвала ДК за телефона, трябва да се направи корекция на ДК.
А какво е основанието за префактуриране?
За лек автомобил ли става дума? Доста рискована схема ми се вижда в данъчно отношение.
Щом услугата по транспорта е фактурирана от същия доставчик тя влиза в данъчната основа на доставката /и оборота за регистрация по чл.99/   
   
Скрит текст :
40 лв. в колона 9, 400 лв. в колона 10 и 80 лв. в к.11.
Няма причина номерацията да стартира отново.
Ами това са няколкостотин продажби щом сумите са от такъв порядък, нищо чудно, че НАП искат да я обложат като търговец.
За доказването - ако са купувани онлайн и може да извади фактури, от които да се види, че всичко е в нейния номер за обувки и дрехи?
Е нали са лични вещите?

Ако става думи за редовни, а не инцидентни продажби, НАП ги третира като търговска дейност.

А осигуровките, удържани по ТД, се посочват в прил.1.
Не е наказуемо щом ДДС-то е начислено в рамките на месеца.
А относно 5-дневния срок ЗДДС, от доста време е по-либерален и допуска обединяването на няколко доставки в една фактура

    (13) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9 - 15 за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки - в срока по ал. 5.
     
Ако попадате в чл.21, ал.2 и мястото на изпълнение на услугата е в България се издава протокол по чл.117, който се включва в дневниците по ЗДДС.
Фактурата се отразява само счетоводно.
А кога са закупени?
Вижте дали не можете да приложите чл.80, ал.1,т.4.
А ако работи само събота и неделя? Тогава какво дължи? :noexpression:

Май не може да внесе осигуровки за почивните дни дори да има желание.
Но предвид, че все пак ще реализира приходи мисля, че е разумно да има и някакво поне минимално осигуряване за дейността.
Вариант да намалите осигурителната тежест е като декларирате осигуряване само за няколко дни в месеца. Така месечните осигуровки няма да са на пълната база от 610 лв., а пропорционално за дните, в които сте полагали труд.

Неудобството е, че за всяко прекъсване и подновяване на дейност се подава декларация.
Изобщо не разбрах какво е основанието да ви облагат и ситуацията изглежда абсурдна.
Хем имате парите налични, хем искат да ги обложат като разпределена печалба и то от текущата година, така ли?
Данъчната основа се определя по реда на чл.26 от ЗДДС.