Фактурата трябва да влезе в дневник покупки заради чл.124, ал.4

(4) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1.
Издавам протокол по чл.117, защото мястото на изпълнение е на територията на страната /чл.21, ал.2/.
Ако даването на заема не може да се квалифицира като основна дейност, или като свързано с такава, приходите от лихви не участват в облагаемия оборот.
Критерии за основна дейност са например най-голям брой заети или най-голям дял в приходите.
да но моята е осчеоводена ,прихода признат и плащането виси ...аз какво да правя ..ей колежката не иска такива фактури .))

Единственото, което ми хрумва е да направите някаква грешка в първата фактура - например грешен адрес - която формално може да послужи като основание за анулиране и после да издадете нова от текущата година, уж с правилните реквизити.
Ако е на голяма стойност, бих подала коригиращ отчет и данъчна декларация.
Иначе - в текущия период с риск разходът да не се признае при ревизия.
В фирма ЕООД, която осъществява дейност имам назначени на трудов договор за 4 часа управител(собственик на ЕООД) и прокурист. Управителят се осигурява на 4 часа и в друга фирма. При прекратяване на трудовия договор в другата фирма,ще има ли право на обещетение за безработица?

Защо да получава обезщетение, нали в едната фирма ще продължи да се осигурява?
Струва ми се, че здравни осигуровки се дължат, защото чл.40, ал.1, т.2 от ЗО препраща към чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, а според него:
(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
...
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

От предоставящите хотелиерски услуги, които не са на патент, НАП очаква да се облагат по чл.26, ал.7.
Във връзка с посредническата услуга от Booking и AirBnb май трябва да се регистрира по чл.97а.
А ще се използва ли за целите на икономическата дейност?
Според мен за да спазите изискванията на чл.113, ал.10 при окончателното извършване на доставката обложете с ДДС пълната й стойност и на отделен ред може да посочите данни за авансовото плащане /фактура, дата, стойност/. Естествено, сумата за плащане няма да съвпадне със сбора на данъчната основа и ДДС-то.

Например, аванс 30 лв., доставка на обща стойност 100 лв. без ДДС.
Данъчна основа: 100 лв.
ДДС: 20 лв.
Сума за плащане: 90 лв. /след приспадане на авансовото плащане/
Ако стоката е доставена с куриер, куриерът да е оставил някакъв документ за плащането?
Не. От наредбата

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

от КСО
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.
Не, нали няма подадена декларация обр.6.
От ППЗДДС:
"Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка."
И аз мисля така.
Според изискванията в СС 2 - в цената на доставяне на стоката.
Предполагам, че имате предвид регистрацията по чл.97 а, ал.2?

"(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка. "

Тъй като става дума за услуги, свързани с недвижим имот, не съм 100% убедена, че трябва да се регистрирате на това основание, защото те попадат в ал.4 на същия член.

    "(4) Мястото на изпълнение при доставка на услуга е:
    1. мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
    ...
    б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;"

Иначе, при регистрация по чл.97а, ДДС не се начислява нито на територията на ЕС, нито на територията на България /поне докато не достигнете прага за регистрация по чл.96/.
Статиите за извънредни приходи и разходи вече не съществуват в ОПР. /Въпреки че СС 8 не е редактиран и там още си фигурират като понятие/
Компенсиране на приходи с разходи не мисля, че следва да се прави.
Задължението за подаване още съществува въпреки че не се внасят вноски за ГВРС. Така че се подава декларацията - Приложение № 3 към чл. 7 от ЗГВРСНР.