Наемателят извършва услуга по ремонт на имот, различен от наетия, така ли?
Ако е чуждестранно физическо лице по нашия ЗДДФЛ - да, облага само доходите от България. Освен ако съответната СИДДО не казва нещо друго.
Не е ВОП.

    Вътреобщностно придобиване
    Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
nap@nra.bg
Запитването трябва да е подписано с електронен подпис.
А защо е необходимо да се подава още една декларация?
А той не се ли осигурява в качеството си на ЕТ?
Наемодателят приспада здравните осигуровки.
    Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
    Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
Възможността за корекция до 30.09. прилага ли се за справките за 2018г.?

Според мен е само за декларациите по чл.50 от ЗДДФЛ и по чл.92 от ЗКПО.
Да, така е, разбира се. Включително ако продава регулярно какъвто и да е друг вид лично имущество, би следвало да го облага с ДДС.
Аз го виждам като инцидентна продажба на лично имущество /освен ако не продава редовно коли, разбира се/.
Докато отдаването под наем напълно попада в НИД по чл.3 от ЗДДС.
Не, би следвало да начисли само ако автомобилът беше включен в активите на ЕТ-то.
Да, наистина би следвало да издава и фактури за неговата част от наема от ЕТ-то и ще има един изкуствен оборот за целите на ЗДДС.
Много зависи, но от гледна точка на ЗДДФЛ бих се замислила за продажба, защото доходът от нея би бил необлагаем за собствениците, ако е минала повече от година между придобиването и продажбата. А доходът от наем се облага.

А какво общо има ЕТ-то?
В такава ситуация се издава кредитно известие. Бонусът не е нито стока, нито услуга, че да се фактурира и да се ползва данъчен кредит по фактурата.
Другата страна би имала проблеми и с признаването на разхода.

За намаляването на стойността на наличните стоки бих дала
304/498 със знак минус
Ако има и продадени стоки, тяхната отчетна стойност също се коригира
702/304 със знак минус

Остатъчната стойност на ДМА - на разход, който е данъчно признат.
В края на годината финансовият резултат се преобразува със счетоводната балансова стойност на активите в увеличение и с данъчната стойност в намаление /чл.66 от ЗКПО/.
По ЗДДС - ако не се намерите в чл.80, се прави корекция на данъчния кредит по реда на чл.79.
Не се преобразува ФР с разходите за начислени, но неизплатени трудови възнаграждения, пише го в чл.42 от ЗКПО.
Не ми стана ясно защо в последното писмо предплатените карти ги третират като представителен разход. Единствената дефиниция е в ППЗДДС:
    Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели
    Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.

Как се вписват в текста?
Аз клоня към рекламен разход. Предполагам, че целта на томболата е била малко или много популяризиране на хотела?