Догодина до 30-ти април.
Според този сайт ставката е 9% за "cut flowers and plants for decorative use (some exclusions)"
https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/europe/netherlands/dutch-vat-rates.html
Благодаря много! Не мога да се ориентирам каква е пазарната лихва за 2019 год.


Аз ползвам лихвената статистика на БНБ
http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm
Ето становища по темата
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/6712
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/12328?page=0

Не е много логично да приравняват уговорена цена с пазарна стойност. Според мен за купувач ФЛ, който няма да приспада ДДС, то е елемент от уговорената цена и би трябвало да се включва в основата за облагане по ЗМДТ.
Изобщо не виждам как такава фактура може да се осчетоводи като разход без да се тълкува като скрито разпределение на печалба с евентуалните последствия от това.
Не може ли да се "изчисти" този разчет в следващата година, когато евентуално се разпредели печалба, а с дивидентите да се възстановят парите, платени за осигуровки?

Не виждам проблем да направите прихващане между разпределен дивидент и натрупаните задължения на съдружниците за осигурителни вноски.
Преди години имах заличаване на ЕТ и си спомням, че възможността за подаване на ДДС изчезна от електронните услуги на НАП веднага след вписването в ТР. До дерегистрацията физическото лице остава регистрирано по ЗДДС като идентификационният му номер е ЕГН-то.
В крайна сметка последното ДДС го подадох на място в НАП под ЕГН на ФЛ. Та най-добре питайте на място.
Приспадате ги на отделен ред във фактурата като посочвате количество, ед.цена и стойност.
Изписвате ги по отчетна стойност като при нормална продажба.
702/302
Д-т Гориво/ К-т Някаква разчетна сметка - за заприходяване
Д-т Някаква разчетна сметка/К-т Гориво - когато върнете колата със същото количество гориво в резервоара
Ами ако другата страна е толкова неотстъпчива си осчетоводете услугата според документа - излиза ви с 5% по-евтина.
Но ако впоследствие трябва да се отстраняват дефекти, ще стане интересно.
Не разбрах какво питате, но задържаната гаранционна сума се облага с ДДС съгласно чл.26, ал.4, т.2 от ЗДДС и изпълнителят няма право да намалява данъчната основа с нея.
Също така влиза в прихода от СМР на изпълнителя.
Няма пречка печалбата да се разпредели непропорционално на дяловете.

    Печалби и плащания
    Чл. 133. (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.

Това "друго" предполагам, че се уговаря точно с изменение на дружествения договор, който трябва да съдържа, освен всичко друго и:
   
 7. предимствата на съдружниците, ако са уговорени;
 8. други права и задължения на съдружниците.

И, да, изменението се вписва.

    Вписване на решенията
    Чл. 140.
    (3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Доста тромава ми се струва процедурата, ако новата пропорция на разпределение не се запази и за в бъдеще.
     
Не виждам проблем да го командировате според изискванията на наредбата.

Чл. 4. (1) Заповедта за командировка може да се издава от ръководителя на едно ведомство или предприятие, а разходите в левове и във валута да бъдат за сметка на друго ведомство или предприятие, в чийто интерес се осъществява командировката, след предварително писмено съгласуване между страните.

Но без трудов или граждански договор разходът няма да е данъчно признат.
Благодаря! И аз мисля така :(  Изпълнителят нито има право да си намали данъчната основа и прихода от СМР-то, нито може да отчете данъчно признат разход.
Фирма извършва СМР. На обекта ползва ток, вода и охрана, които са за сметка на възложителя. Според записаното в договора при фактурирането от общата стойност на СМР-то следва да се приспаднат 1% режийни разходи. Притеснява ме дали това намаление на данъчната основа ще се признае, защото го няма сред изброените в чл.26 от ЗДДС. Или фактът, че така е договорено да се изчислява дължимата от клиента сума за плащане, е достатъчен?

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
За изписването в дневниците ли става дума? Честно казано, дори не бих се замислила да го правя.
Хонорарите според мен са възнаграждения за извършена услуга , а не облагаем оборот.Каква регистрация по ДДС , още малко и за годишна заплата повече от 50 000лв. ще започнете да регистрирате физически лица по ЗДДС.

Облагаем оборот са, ако попадат в определението за независима икономическа дейност в чл.3 от ЗДДС. Там всъщност си пише и че заплатите не са такъв.
15 девятки, както е разписано в ППЗДДС за такива случаи.
Фактурата трябва да влезе в дневник покупки заради чл.124, ал.4

(4) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1.
Издавам протокол по чл.117, защото мястото на изпълнение е на територията на страната /чл.21, ал.2/.