Има право на ДК за разходи, които отговарят на условията на чл.69 от ЗДДС. Разходите по издръжката не попадат там.
Приложение 1, по ЗДДФЛ това са трудови правоотношения - пар.1, т.26, буква "д" от ДР.
Ако имаме разход за ремонт за 100 000лв с ДДС и приход от наем за 100 000лв. с ДДС.

И всъщност наемодателят вместо 10-годишен наем ще получи само един ремонт на имот, който 10 г. няма да ползва.
Би могло да се тълкува като отклонение от данъчно облагане.
Ами върху разхода ще ви се начисли ДДС, а върху прихода ще начислите пък вие. Това ли наричате неплащане на ДДС?  :smile1:
И как се случват нещата - прави се ремонт за 100 000 лв. и после се приспада наем 10 години?
Наемателят извършва услуга по ремонт на имот, различен от наетия, така ли?
Ако е чуждестранно физическо лице по нашия ЗДДФЛ - да, облага само доходите от България. Освен ако съответната СИДДО не казва нещо друго.
Не е ВОП.

    Вътреобщностно придобиване
    Чл. 13. (1) Вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
nap@nra.bg
Запитването трябва да е подписано с електронен подпис.
А защо е необходимо да се подава още една декларация?
А той не се ли осигурява в качеството си на ЕТ?
Наемодателят приспада здравните осигуровки.
    Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
    Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
Възможността за корекция до 30.09. прилага ли се за справките за 2018г.?

Според мен е само за декларациите по чл.50 от ЗДДФЛ и по чл.92 от ЗКПО.
Да, така е, разбира се. Включително ако продава регулярно какъвто и да е друг вид лично имущество, би следвало да го облага с ДДС.
Аз го виждам като инцидентна продажба на лично имущество /освен ако не продава редовно коли, разбира се/.
Докато отдаването под наем напълно попада в НИД по чл.3 от ЗДДС.
Не, би следвало да начисли само ако автомобилът беше включен в активите на ЕТ-то.
Да, наистина би следвало да издава и фактури за неговата част от наема от ЕТ-то и ще има един изкуствен оборот за целите на ЗДДС.
Много зависи, но от гледна точка на ЗДДФЛ бих се замислила за продажба, защото доходът от нея би бил необлагаем за собствениците, ако е минала повече от година между придобиването и продажбата. А доходът от наем се облага.

А какво общо има ЕТ-то?