Ако правилно съм разбрала, по 611 сметка ще остане като салдо сума за незавършено строителство, в което влизат и разходи за вече продадените апартаменти?
Ако подизпълнителите са си свършили работата още през август би трябвало да има първични документи - протоколи, актове, сметки - със съответната дата, които можете да използвате като основанието за осчетоводяването, което е предложила gal4eto.

Възможно е, разбира се, и да са съобразили датите им с датите на фактурите за да избегнат санкция за закъснялото фактуриране.
Според мен предоставянето на участие в панаира е с място на изпълнение България /на основание чл.21, ал.2 от ЗДДС/.
За авансовото плащане следва да издадете протокол по чл.117 на основание чл.54, ал.3 от ППЗДДС.
Окончателната фактура ми се струва, че е издадена преждевременно и не бих издала нищо по нея до плащането/предоставянето на услугата.
Аз бих го посочила като работещ на непълно работно време, защото не виждам логика в текста на т.2 от указанията.
Но щом имате колебания, защо не звъннете в НСИ? Обикновено са отзивчиви.
Да, освен в случаите на консервиране /да са изведени от употреба за най-малко 12 месеца/.
Да, това е по-подходящо от директното изписване на разход.
Има забавяне, да. Просто гледам да подавам уведомленията поне 2 дни преди датата, на която се предполага, че служителят ще започне работа.
Да, не виждам в закона основание да не ги декларирате.
А как са осчетоводявани и представени в баланса през годините- фигурират ли като актив?
Догодина до 30-ти април.
Според този сайт ставката е 9% за "cut flowers and plants for decorative use (some exclusions)"
https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/europe/netherlands/dutch-vat-rates.html
Благодаря много! Не мога да се ориентирам каква е пазарната лихва за 2019 год.


Аз ползвам лихвената статистика на БНБ
http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm
Ето становища по темата
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/6712
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/12328?page=0

Не е много логично да приравняват уговорена цена с пазарна стойност. Според мен за купувач ФЛ, който няма да приспада ДДС, то е елемент от уговорената цена и би трябвало да се включва в основата за облагане по ЗМДТ.
Изобщо не виждам как такава фактура може да се осчетоводи като разход без да се тълкува като скрито разпределение на печалба с евентуалните последствия от това.
Не може ли да се "изчисти" този разчет в следващата година, когато евентуално се разпредели печалба, а с дивидентите да се възстановят парите, платени за осигуровки?

Не виждам проблем да направите прихващане между разпределен дивидент и натрупаните задължения на съдружниците за осигурителни вноски.
Преди години имах заличаване на ЕТ и си спомням, че възможността за подаване на ДДС изчезна от електронните услуги на НАП веднага след вписването в ТР. До дерегистрацията физическото лице остава регистрирано по ЗДДС като идентификационният му номер е ЕГН-то.
В крайна сметка последното ДДС го подадох на място в НАП под ЕГН на ФЛ. Та най-добре питайте на място.
Приспадате ги на отделен ред във фактурата като посочвате количество, ед.цена и стойност.
Изписвате ги по отчетна стойност като при нормална продажба.
702/302
Д-т Гориво/ К-т Някаква разчетна сметка - за заприходяване
Д-т Някаква разчетна сметка/К-т Гориво - когато върнете колата със същото количество гориво в резервоара
Ами ако другата страна е толкова неотстъпчива си осчетоводете услугата според документа - излиза ви с 5% по-евтина.
Но ако впоследствие трябва да се отстраняват дефекти, ще стане интересно.