Няма ограничение в законодателството, но има риск при проверка ИТ да заподозре, че са прикрити трудови договори.
Щом ще се работи определени дни може например да се назначат по чл.114 от КТ.
Няма основание за издаване на фактура.
Няма проблем ППП да се получават и в брой.
Точно СМЗ е според СС2. 
 " 2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В този стандарт се използват определения със следното значение:
    Стоково-материални запаси - текущи (краткотрайни) материални активи под формата на:
    д) инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване."
Това все още е в сила.   
от наредбата
Чл. 16б. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се събира такса в размер 40 лв.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, се събира такса в размер 20 лв.

от 01.01.2022 г.
от Закона за търговския регистър
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Държавна такса за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 3 не се дължи.
 
Да, средствата са за покриване на разходи и после трябва да се отчетат.
Скрит текст :

Списък с условията за кандидатстване и изпълнение може да се свали от тук:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
Доста подробно е обяснено.
Вторият вариант, за да не се изкривява оборота по 703 1.
Да, ако лицето е в неплатен отпуск над 30 работни дни за годината и освен това е здравноосигурено на друго основание /например друг трудов договор/.
За съжаление не виждам начин работодателят едностранно да намалява възнаграждението при въвеждане на непълно работно време. Трябват допълнителни споразумения. Това изречение от отговора:
Скрит текст :
не е нормативно обосновано. Поне засега.
Според мен, при въведено непълно раб.време-4 часа примерно, и ако получите компенсации за останалите 4 часа, Вие  всъщност имате задължение да осигурявате служителите за пълно работно време върху осиг. доход за 8 часа, съответно е редно да се зачете 1 ден ОС.

Благодаря, и аз мисля така. Но в чл.38 от НПОС този случай не е регламентиран /както и алтернативното условие за ползване на компенсации, при което пак се дължи възнаграждение и осигуровки в пълен размер - преустановяване на работата/. Та вероятно ще трябва и по наредбата да се направят промени.
Ами натам ме води логиката, защото съгласно чл.1, ал. 8 от постановлението ще се изплаща пълното възнаграждение и осигуровките ще са в пълен размер. И министърката така се изказа онзи ден

Скрит текст :
Въвеждане на непълно работно време от работодателя
Чл. 138а.
(2) (Нова - бр. 28 от 2020 г.) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Не видях да е регламентирано дали отработеното време на непълен работен ден се зачита за пълен ден осигурителен стаж. Мисля че да, но не ми е ясно как следва да се отразят отработените дни във ведомостта и в Д1.

Някой знае ли дали компенсации се полагат, ако работодателят използва комбинация от две мерки - намалено работно време за една част от работниците и преустановяване на работата за други /при наличие на 20% спад в приходите, естествено/.
Предполагам, че в такъв случай, се изготвят две отделни заявления със съответните документи.
Вариант 2. За щастие редовете ще Ви стигнат. Не знам какво правят активно търгуващите трейдъри, при които броят на придобиванията понякога е огромен. Може би наистина използват среднопретеглена цена, въпреки че не ми е известно да има указание на НАП, което да описва такава възможност.
Здравейте, според мен само спадът в приходите не е достатъчен за да се възползвате от мярката, щом няма преустановяване на работа или въвеждане на намалено работно време. От указанията в сайта на АЗ
Скрит текст :
От разясненията на сайта на Агенцията по заетостта
Скрит текст :
Вариант 1. Няма значение, че не минават през материална сметка.
Чета си новите текстове за платения отпуск по време на извънредно положение и се чудя в какъв размер има право да предостави работодателя по своя инициатива.

ЗМДВИЗ
Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. (чл. 7. (2))

КТ
Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Текстът в КТ звучи сякаш се има предвид целия платен отпуск, а другият закон, който е само за настоящото извънредно положение, го ограничава до 1/2.
Какво мислите?
Към 31.12.2019 г. физическо лице има задължение към фирма за получен заем+начислена лихва по него. Какво се декларира в приложение 11 на ГДД - само заема или заема + лихвата по него?
Чл.3, ал.1 на наредба Н-18 има допълнение и от 01.04.2020 г. така или иначе трябва да се издава документ към тези пратки.
"Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8."
Та аз бих правила едно копие и за счетоводството.

Иначе всяка форма, която осигурява достатъчно информация за проследяване на вземането и приходите, е ОК.