Правото на дивидент наистина произтича от членственото правоотношение, но без решение за вземане на дивидент не може да се реализира. Така че смятам, че определящото основание е решението.
В обратния случай какво би следвало? Въобще да е незаконно фирмите да разпределят в брой печалба над 10 000 лв. и то без някаква времева рамка?
    Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията
    Чл. 75. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 възниква на датата на регистрация по този закон.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.
Ако има касова бележка, не издавам ордери.
И аз използвам този код.
Все още е в сила настоящата НТКТС.
Какъв е проблема при назначаване на ръководител- съдружник на трудов договор в предприятието с частен капитал, където освен това ще му се удържат и лични осигурителни вноски?

Говорим за управител, не за ръководител звено например, нали?
Специално за ООД-тата важи чл.141 от ТЗ:
(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

Което е потвърдено и от решение № 306 от 25.06.2012 г. на ВКС.
Но, да, сключват се и трудови договори за управители.
Благодаря за отговорите.
Вторият съдружник е и управител по ТД на 8 часа в друга фирма. Може ли управленската дейност, която упражнява в двете дружества да се оформи в 2 трудови договора - по 4 часа във всяка от фирмите?
Здравейте, моля за съвет в следната ситуация. ООД има двама съдружници, които според дружествения договор го представляват заедно и поотделно. И двамата полагат управленски труд в дружеството. Единият съдружник е назначен там като управител на трудов договор, на 8-часов работен ден. Допустимо ли е с втория съдружник да се сключи ДУК без възнаграждение и съответно без да се внасят осигуровки?
В ЗС има един принцип на начисляването - "ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят".
Според мен не. Декларацията е лична, на ФЛ.
За строителни работници не се променя мястото на работа за всеки нов строителен обект, това не е работа с фиксирано работно място.

Чл.66...
(3) За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.
Няма ограничение в законодателството, но има риск при проверка ИТ да заподозре, че са прикрити трудови договори.
Щом ще се работи определени дни може например да се назначат по чл.114 от КТ.
Няма основание за издаване на фактура.
Няма проблем ППП да се получават и в брой.
Точно СМЗ е според СС2. 
 " 2. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В този стандарт се използват определения със следното значение:
    Стоково-материални запаси - текущи (краткотрайни) материални активи под формата на:
    д) инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване."
Това все още е в сила.   
от наредбата
Чл. 16б. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се събира такса в размер 40 лв.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, се събира такса в размер 20 лв.

от 01.01.2022 г.
от Закона за търговския регистър
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Държавна такса за обявяване на актовете по чл. 6, ал. 3 не се дължи.
 
Да, средствата са за покриване на разходи и после трябва да се отчетат.
Скрит текст :

Списък с условията за кандидатстване и изпълнение може да се свали от тук:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbf63b01-0326-4cd5-96cf-af07cbd57cc1
Доста подробно е обяснено.
Вторият вариант, за да не се изкривява оборота по 703 1.
Да, ако лицето е в неплатен отпуск над 30 работни дни за годината и освен това е здравноосигурено на друго основание /например друг трудов договор/.
За съжаление не виждам начин работодателят едностранно да намалява възнаграждението при въвеждане на непълно работно време. Трябват допълнителни споразумения. Това изречение от отговора:
Скрит текст :
не е нормативно обосновано. Поне засега.