Ами формално погледнато могат да ви не ви признаят данъчния кредит. Стана ми интересно защо доставчикът не се съобразява с нашенския закон.
Не се прави корекция на основание чл.80, ал.1, т.4 от ЗДДС.
Така или иначе по формулата в чл.79, ал.3 резултатът би бил 0.
Ако има вероятност за бъдещи данъчни печалби, от които да се приспада данъчната загуба, формирате актив по отсрочени данъци. В ОПР се отразява като разход за данъци от печалбата, а в актива на баланса в статия Отсрочени данъци.
Да.
 
 3. "Свързани лица" са:
    ...
    д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;
Контрагентът за нова фактура за аванса ли настоява, с начислено ДДС? Няма основание за такава фактура.

Накрая, като фактурирате извършената услуга, облагате с ДДС пълната стойност на СМР-то и на отделен ред посочвате данни за авансовото плащане /фактура, дата, стойност/.
Сумата за плащане няма да съвпадне със сбора на данъчната основа и ДДС-то.

Например, аванс 30 лв., СМР на обща стойност 100 лв.
Данъчна основа: 100 лв.
ДДС: 20 лв.
Сума за плащане: 90 лв. /авансът се приспада/
А някакъв документ за предаването на материалите през 2018 г. имате ли?
Иинвестиционният посредник не е получател, а единствено посредник, който предоставя услуга и получава възнаграждение. Това е финансова услуга с място на изпълнение България /чл.21, ал.2/, но попада в чл.46, освободена е и следователно ФЛ-получател не следва да се регистрира по чл.97а, ал.1.

За ДДС-регистрацията на база продажбите на акции:
-чл.96, ал.2, т.2 – за реализираните на територията на България при общ оборот  над 50 000 лв. Интересното е как се определя оборота за такива доставки.
-чл.97а, ал.2 – за реализираните на територията на друга страна членка на ЕС.

И тук идва въпросът как продавачът ще получи информация за местопонахождението на отсрещната страна и за това дали е ДЗЛ по смисъла на съответния закон за ДДС.
Новият срок също важи от догодина.
Не. Из Закона за счетоводството:

"4. начисляване - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;"
Ако не говорим за гаранционно обслужване по чл.129, това е разваляне на доставка и нова последваща доставка. Съответно се издава кредитно известие и нова фактура.
За брака на дефектната стока - протокол по чл.66 от ППЗДДС.