Здравейте,

Нерегистриран по ЗДДС доставчик от страна в ЕС издава фактура за доставка на ДМА без ДДС на получател рег. по ЗДДС в България. Следва ли получателят да самоначисли ДДС с издаването на протокол по чл. 117?
 :good: Така и предполагах, въпреки това от кол центъра на НАП твърдят, че трябва да се подава всяка година, но по-скоро отговорът им е грешен.
ЗП физическо лице рег. по ЗДДС има подадена декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2014 г. с която избира да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. ЗП прилага този ред на облагане за срок не по-кратък от 5 години.
Трябва ли ЗП да подава всяка година декларация в рамките на този 5 годишен период  или веднъж подадена декларацията ще важи за целия 5 годишен период?
Здравейте,

българска фирма рег. по ЗДДС извършва услуга на рег. по ДДС френска фирма. Мястото на изпълнение на услугата и независимата ик. дейност на получателя на услугата е установена във Франция. Въпросът ми е дали съм избрам правилните клетки за деклариране на доставката на услугата в дневник продажби, СД ЗДДС и VIES.

Дневник продажби - кл.22 ДО на Доставки на Услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с Място на Изпълнение на Територията на Друга Държава Членка

СД ЗДДС - кл.17 ДО на Доставки на Услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с Място на Изпълнение на Територията на Друга Държава Членка

VIES - к.5Доставка на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 – 24 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка
СОЛ получава решение от ТЕЛК за инвалидност ХХ% и въз основа на него ще се пенсионира по болест. Решението влиза в сила от 01.09.2014 г.
Осигурителният доход ще е 420 лв. като ще се заплаща само здравно 8%?
Трябва ли да се подаде ОКД-5, да да се декларира, че ще се внасят само здравни? От НАП ми казаха, че ако ще внася само ЗОВ не трябва да се подава ОКД-5!
В Д1 в к.12 Вид осигурен продължавам ли да записвам №12?

и аз попълвам к.9 и к.11, но при проверка на файл продажби в програмата на НАП ми изписва: стойността на ДДС в поле 02-21 е различна от 20% от стойността на поле 02-11, без да има открити фатални грешки.
Вече минах няколко проверки за възстановяване на ДДС с попълнени по този начин СД ЗДДС и нямаше проблем, но ме интересува дали наистина правилно документирам продажбата или просто програмата на НАП не е актуализирана за обратно начисляване на ДДС
благодаря за отговора, но имам в предвид чл. 97а (3) Лицето по ал. 2 отразява издадените фактури и известията към тях в дневника за продажби, като не попълва колони 10 и 12, когато получателят по доставката е регистрирано лице.
В ППЗДДС е казано точно кои колони не се попълват т.е. това са колона 10 (Всичко начислен ДДС) и колона 12(Начислен ДДС за доставки по к.11). Интересува ме данъчната основа по тази доставка, в кои колони ще се отрази в дневник за продажби на лицето извършващо доставката?
Доставчик издава фактура за продажба на пшеница на ст-ст 1 000 лв. с основание за неначисляване на ДДС - чл. 163а, ал.2 ЗДДС. Доставчикът отразява издадената от него фактура в дневника за продажби, като не попълва колони 10 (Всичко начислен ДДС) и 12(Начислен ДДС за доставки по к.11), когато получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице.
Кои колони се попълват за документиране на ДО при такава доставка? 9 и 11 или 9 и 14?
Здравейте,
търся материали във връзка с редът за счетоводно отчитане на договори за франчайзинг. Моля ако някой има или знае за публикувани такива да съдейства. Благодаря предварително!
Сключен е срочен трудов договор със служител на 16.09.2013 г.  за период от 1 год (срок на договора до 16.09.2014 г.) по чл.68, ал.1 т.1 КТ. Служителят е постъпил на работа в деня на сключване на договора с получена справка от НАП за регистрация на ТД и длъжностна характеристика.
Работодателят решава да го назначи на трудов договор за неопределено време (чл. 67, ал.1 т.1) преди изтичане на срочния трудов договор с дата 12.08.2014 г. Трябва ли работодателят да подаде уведомление по чл. 62, ал. 5, КТ за прекратяване на срочния трудов договор преди да сключи трудовия договор за неопределено време?
ФЛ рег. като ЗП извършва продажба на непреработена селскостопанска продукция, като придобития доход декларира в приложение №3 таб.1 от ГДД чл.50 ЗДДФЛ. Същото ФЛ е регистриран ЕТ (EТ е регистрирано по ЗДДС). ЕТ извършва търговия на дребно и няма регистрация като ЗП.
Следва ли ФЛ регистрирано по ЗДДС в качеството си на ЕТ, при продажбата на непреработена селскостопанска продукция да документира  доставката с издаване на фактура с ДДС от името на ЕТ или издават документ като ФЛ за придобития доход от източник по чл. 10, ал. 1, т. 3 (доходи от друга стопанска дейност) съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от ЗСч?

Преди регистрацията на ЕТ, ФЛ не е било регистрирано по ЗДДС - не е извършвана пререгистрация!
Активът е предоставен на ЗП-то с протокол. осчетоводяване гр. 20/499 (ФЛ-собственик)
При изключване на актива т.е. при преминаването обратно от ЗП към ФЛ, по закон не е казано с какъв документ да се изключи. Казано е само, че това действие се води един вид продажба за данъчни цели, което задължава ФЛ собственик да плати данък на разликата между пазарната и данъчната стойност на актива. В този случай не може да се издаде фактура, защото не може да извършваш сделки сам със себе си. Утре ще пиша на НАП да видим какво ще отгонорят.
Е то точно това казва и vesi7, че връщането става чрез продажба и като ще продава, защо да минава през физическото лице "себе си", а да не продава директно.
Скрит текст :
добре де, ама как ще го "извадиш" от имуществото на ЗП? Това може да стане с продажбата, за която говориш, но тя става от името на ЗП-то, тъй като е негово имущество, не на ФЛ.

Изваждането става на основание чл. 27, ал. 5 Ако впоследствие вещта по ал. 1 бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице - собственик, за данъчни цели се смята, че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена, независимо от обстоятелствата по чл. 13. Облагаемият доход се определя като разлика между:
1. пазарната цена и данъчната стойност - за данъчни амортизируеми активи по Закона за корпоративното подоходно облагане;

аз го тълкувам, така: ФЛ има лично имущество придобито преди регистрация на ЕТ или ЗП (чл. 29а ЗДДФЛ). Реално ФЛ-собственик и ЕТ са едно и също лице и не могат да извършват сделки сам със себе си и чл. 27 ЗДДФЛ дава право придобитото имущество от ФЛ да бъде използвано в дейността на ЕТ или ЗП. В случая ЕТ или ЗП ще има право да признава разходи за амортизация и разходи свързани с дейността на тези активи. Идва един момент в който ФЛ решава да ги извади от дейността на ЕТ или ЗП. Според мен не е задължително това да става с реална продажба. В чл. 27, ал. 5  е казано "за данъчни цели се смята, че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена". Т.е. това "изваждане" се приема за продажба само за данъчни цели, но не е реална продажба, а начин за изваждане на актива от дейността на ЕТ или ЗП, като за това си действие се определя облагаем доход за ФЛ и трябва да го декларира в ГДД чл. 50. След като е изваден вече от дейността актива може да бъде реално продаден, като чл.27, ал.7 казва: "Пазарната цена по ал. 5 се приема за цена на придобиване при последваща продажба или замяна на вещта от физическото лице - собственик..."
Vesi7, irenbrili, съгласих се за издаването на фактурата, но след като актива за продажба е вече  "изваден" от имуществото на ЗП-то и съответно изваден от баланса на ЗП-то, то следва ли фактурата да бъде осчетоводена в ЗП-то, ще влезе ли в дневник продажби? Реално ФЛ и ЗП-то са едно и също лице, но ще признаем ли приход от продажба на лично имущество използвано в дейността на ЗП?
Евала irenabrili,
благодаря и на останалите включили се с коментари по казуса!
Мисля да процедирам така: Определям облагаемия доход на ФЛ при "излизането" на личното имущество на ФЛ от баланса на ЗП-то и "преминаването му" към ФЛ собственик на ДМА-то.След това ФЛ ще сключи само договор за покупко-продажба на ДМА без да издава фактура за продажбата.
Не мога да изровя нещо такова, а знам, че имаше. Реално не е ползван ДК. Тогава лицето не е било регистрирано по ЗДДС и се явява платец на данъка. Ако се издаде данъчна фактура за продажбата на ДМА, то продавача ФЛ ще плати ДДС  2 пъти - веднъж при вноса и веднъж при продажбата му