Ако е взето решение  на ОС на 20-ти юли, че ще се изплати възнаграждение за личен труд, положен през периода до 30-ти юни, то в Д1 през юли не се включва този доход, а се подава в август, а Д6 до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане, или допускам грешка?
Уточнете дали възнаграждението за личен труд е изплатено на съдружник който е самоосигуряващо се лице или този съдружник не се самоосигурява в дружеството?
Случвало ми се е да има погрешно изчислено обещетиние от НОИ с голяма разлика в по-малко точно за майчинство.
Влезте в сайта на НОИ с ПИК на НОИ и вижте какви услуги предлагат.Има Справка за изчисляване на прогнозен размер на паричното обещетение за бременност и раждане,  още Справка за изплатени обещетиния от ДОО. Трябва да се изчисли точно, а не приблизително.Освен това размера на дневното обещетение не  може да бъде по-голям от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението,
"...Извън въпроса, теоретично, бих признал години и без никакъв трудов стаж по КТ, тъй като е казано "... и професионален опит". Професионален опит се набира и по други начини, освен по трудов договор. "
Подкрепям това мнение - може да е по извънтрудово провоотношение, като самоосигуряващо се лице.
Трудовия стаж е от 2013г.- 11 месеца и още 6г. и 3 месеца, прави
Всичко трудов стаж 7 години и 2 месеца.
"1. Кога осигурителния стаж е равен на трудовия стаж?"
За да са равни то трудовия стаж трябва да е 8 часа.

КСО
"...Осигурителен стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)
Чл. 9.... Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен стаж се зачита:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 10 са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време;..."

Вслучая си изчислете осигурителния стаж с калкулатора. Трудовия стаж защо го изчислявате?
В случая  има пълен трудов стаж / тъй като работното време е повече от 4 часа/.
Интересно как е прието ,като датата на ТД е друга. Но като отворите справката за ТД на тоя булстат, ако стои надпис прекратен, значи няма проблем.
" Тогава си задавам въпроса "повишението на РЗ с допълнителното споразумение за определено време и при опр. услувия, то какъв характер има"?"
Щом като е основно трудово възнаграждение вписано в ТД или ДС към него какво двусмислено има? КТ е регламентирал - 3000 + клас.
До колкото разбирам въпроса е ако в настоящия месец е въведено непълно работно време от 6 часа и базата е от предходния месец в който работното време е било пълно- 8 часа. Среднодневното възнаграждение от предходния месец е било напр. при 1000 лв. бруто    -   
1000: 20 дена=50 лв. среднодневно възнаграждение за февруари,
 или 1000:20 :8 часа Х 6 часа=37.50 лв среднодневно възнаграждение. Коя ще бъде стойността на среднодневното възнаграждение за изчисляване на отпуската , съгласно чл.177 от КТ 50.00 лв. или 37.50 лв.
Очевидно е, че законодателството е много разнообразно. Като се базираме на

http://www.gli.government.bg/upload/docs/2017-05/MINIMALNI_STABKI_01_04_2017.docx

се вижда че в различните страни от ЕС има или минимална РЗ както у нас, или минимална часова ставка, или“… Минималната работна заплата не е фиксирана със закон. Тя се определя  чрез колективни трудови договори…“
Съгласно КТ

„…Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:

7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;…“
е възможно като възнаграждение да посочите минимално часово възнаграждение в ДС.
Мисля, че на КОЛ центровете на АЗ и ГИТ биха ви помогнали.
На сайта на ГИТ има такава информация, зависи за коя държава ви интересува.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=56
Здравейте отново ! Бях в ДБТ,дадоха ми картончето,но НОИ бяха затворени,имаше тел и им звъннах. Жената ми обясни,че в НОИ мога да подам документи за борса (в рамките на 3м),но като ѝ споменах за "еднократно обещетение" каза,че няма представа за какво става въпрос. Управител на фирмата,в която работех ми каза,че има еднократно парично обезщетение,което от НОИ дават,някой ако знае нещо да помага ? Отново безкрайни благодарности :)
А от ДБТ не ви ли предложиха те да ви изпратят документите за обещетение към НОИ по електронен път, както е обявено на сайта на НОИ?
На какво обещетение имате правоот НОИ ще преценят и съответно ще издадат Разпореждане.И аз не зная за такова едномесечно обещетение.
Може би от вашата декларация ще разберат, че фирмата не си е подала данните за платения доход и удържания данък през годината.
По постоянен адрес - в ДБТ Костинброд. Това са документите и още диплома за образование, изисква се при регистрацията.
Така е, прочела съм 13.03. Срока е до 26.03.
 Както сте описала,
 H-13   ...         ЧЛ.9...(6) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 6, ал. 1 се подава с код "Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
Необходимо е да се регистрирате в Агенцията по заетостта в най -рано възможния ви ден, тъй като наистина срока ви е изтекъл.Не е пояснено дали в тия извънредни условия ще има компромисни решения по отношение на тоя срок - в АЗ ще ви кажат.Освен това на същото място ще ви регистрират и за обещетение от НОИ, тъй като е направено нововъведение от днес :
"...Считано от 24 март т.г. подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на хартиен носител, ще се извършва в дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ). В НОИ ще се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт. Подадените на хартиен носител в ДБТ документи, заедно с приложенията към тях, ще бъдат изпращани в териториалните поделения на НОИ от съответното ДБТ чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в края на всеки работен ден, но не по-късно от 3 дни от приемането им...."
 Относно правоъгълния печат по принцип е необходимо, но също на място ще преценят.
Желая здраве!