За какво са авансовите вноски?
Трябвало е сама да потърсите печат, вероятно на регистратурата. Начин без ходене на място е с куриерска служба и придружаващо писмо, в което да опишете, че искате да се постави печат и да ви го върнат обратно по куриера, като платите разхода за куриер.
Така би ми се искало да бъде. Остава под въпрос дали контролен орган би уважил такава ситуация на " не точна" декларация.
По повод на темата бих искала да прочета какво мислите принципно при подобни ситуации . В практиката има много "недобросъвестни " подобни госпожици и господа. Дават декларация за липса на осигуряване на друго основание и ние действаме според декларираното, но ако се окаже, че то не е вярно, както е в случая длъжни ли сме да предприемаме още толкова много поправки, които изискват много време за да сме изрядни . Какво мислите?
Според мен трябва да заличите прекратяването, но тъй като сте подали много различни уведомления трябва да заличите последователно всички, едно по едно, като започнете от последното.И освен това между всяко заличаване чакайте достатъчно дълго да реагира системата.
За разпределянето  по месеци исках на пиша "добре", а не за довнасянета.
Указание
"...Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни...."
Позволявам си да се включа.
Точно това ви отговори и ХХХХХ, но тя има предвид "което е платено през 2019",  като РЗ през месеците на 2019г., а от НАП явно отговора е за РЗ отнасяща се/ начислена/ за периода 12.2018г. до 11.2019г., което е същото.
Как да разбираме платено? Това което е удържано от начисления доход през месеца  (за СОЛ е месец за месец ( или платено с платежно нареждане , т.е. преведено след (евентуално приспадане, прихващане и т.нат.).
Според мен смесвате удържаните ( осигуровки и данък ) с платените такива и за това се бъркате.
Посочете го както е в т.2
"2. Ако логиката на тази справка по чл.73, ал.6 е да улесни хората по-лесно да си подават ГДД по чл.50 и трябва да се равня с Образец2004, да запиша това, което съм начислила като доход, осиуровки и данък за 2019г., ако нямах надвнесени суми щеше да е точно?"
Справката е за удържаните през годината данък и осигурителни вноски.
Би трябвало да я отразите в кл.24 - Данъчна основа на освободени доставки и освободени ВОП.

ППЗДДС
"...чл.113
(16) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки...."

Данъка е вписан във фактурата, но съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС не се дължи данък.

Дадено е подробно във фиш IX.7    https://kik-info.com/files/naruchnik-zdds-2018/FISH-IX.7.doc

"...Изключение: Регистрираните лица при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (чл. 97а от ЗДДС) и за вътреобщностно придобиване (чл. 99 и         чл. 100, ал. 2 от ЗДДС) отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната...."
",,,Място на изпълнение при доставка на услуга
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1)...
(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя....
Получавате рекламни услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
Подлежите на регистрация по чл.97а, ал.1.

ЗДДС
…………….
Данъчно задължени лица
Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги.
….
Чл. 82…
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
….
3. доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
……………
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

Подава се и обр.2011за трудови правоотношения, нали се формира общата годишна данъчна основа.
Здравейте, аз съм СОЛ свободна професия от 2017г. Осигурявам се на минималната работна заплата. Всяка година попълвам данъчна декларация за физ.лица. След изчисления за 2017 и 2018г. имам довнасяния ( пиша фактури за около 15 000лв/год) за здравни осигуровки, за пенсии  и доброволно пенсионно осигуряване. Защо в системата на НОЙ не се отразяват реалните суми внесени за осигуровки, са отразени мин.работна заплата?
Освен довнасянето подали ли сте Декларация 6 за осигурителните вноски върху целия годишен доход, която се подава до 30-ти април на следващата година и която трябва да включи и довнасянето след подадената Годишна данъчна декларация?
Ако се подадат верните данни, т.е по-голяма сума и по-големи осигуруовки и данък може да стане с корекция за последните три месеца .За Д6 в увеличение за периода от 01 до 09 как ще подадете като е минал срока. Поне аз не съм подавала, може и да може пробвайте.
Можете да му внесете осигуровките до 560 лв, но се изисква и подаване на Д1  и Д6 . Декларация 1 може да подадете с код корекция за цялата 2019г./за 12 месеца/, а Декларация 6 с код Корекция можете да подадете за м.10, м.11 и м.12 .За периода от м.01 до м.09  Декл.6 може да подадете с код корекция само с разрешение от НАП.
Личния труд не винаги е за всеки месец, по който има трудово правоотношение, може да има за периоди с прекъсване през течение на календарната година, напр. за м.01 и 02, после за м.05 , после за м.10,11, и 12. Самоосигуряванета също меже да се прекъсва и възобновява през годината. Явно от подръжката на софтуера ви ще дадат вариант за отразяване.