В какъв срок трябва да се внесат в УПФ?
Срока за внасяне на вноските в УПФ е до 25-то число на месеца, следващ месеца през който е изплатено обещетението.
Тогава вие преценявате коя е датата на прекратяване. Няма проблем да е и 14.09.
Срока на договора 1 месец ли е ?
 Наредба Н-13...
"...Чл. 9. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси или самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените данни с декларации по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират данните:
1. в декларации образец № 1 и 3 - месец и година, код на задълженото лице, единният граждански номер, личен номер/личен номер на чужденец (служебен номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен;..."
Аз бих заличила Д1 и Д6 едновременно и ако се приеме ще подам отново Д1 и Д6 с верните данни.
До колкото разбирам опитвахте да заличите само Д1, но без Д6.
Заличете всички Д1 и след като се приемат от системата подайте всички нови Д1 и Д6 коригираща за всички.
Може би аз съм написала не добре каква ми е идеята.Д1 - сте в срок за подаване, Д6 - сте в срок за корекция. Тогава Д1 трябва да заличите и подадете нова редовна, а Д6 да коригирате.
До края на м.08 е срака за подаване на декларациите и за това не можете да ги коригирате, а трябва да подадете редовни декларации. С подаването на Д1 редовна се възприемат от системата последните подадени данни и за това не трябва да заличавате вече подадената Д1 , а само вече подадената Д6 / за да не се удвоят задълженията при следващото подаване/.
Явно сте в срок за подаване на Д1 и трябва да заличите първо Д6, а после да подадете редовни Д1 и Д6 с верните данни.
(2) ... Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, ...".

Според мен вашия работник нито към 17.08., нито след 17.08. е бил в отпуск и базата трябва да е юлската заплата без увеличение.
Но Nicolay посочва , че Д1 се подава с код 12.
И всъщност ако осигуровките не са през фирмата , то трябва кода  не е 12, а вид осигурен 90.
ЗДДФЛ "...Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) ...
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) ... Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване...."

Поради това изискване трябва да се намалят личните осигуровки на СОЛ от начислената сума  за личен труд за месеца. И ако сумата е 100 лв няма да има данак за месеца.
Според мен е задължителна -  КСО "...(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст с РКС № 5 от 2000 г. - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:..."
Питането разбрах като  изясняване на вече упражнената дейност до момента , за която не е имало регистрация на самоосигуряване. Вероятно е продавала лични вещи. Нали въпреки това трябва да декларира и плати осигуровките и данък  до момента, преди да е регистрирала дейност и самоосигуряване.
Така е, написала съм осигуровки за пенсия а процента е за всички осигурителни рискове / големия процент/. По - скоро проблема е, че при достигане на оборот от 50 х.лв се налага регистрация по ДДС и има много неща които трябва да се съобразяват, включително и определяне на облагаемия оборот.За това трябва счетоводител.
Предварителната регистрация се състои само от име, фамилия и и-мейл.
Здравейте, имам следния казус:
Работя на трудов договор с пълно осигуряване и допълнително извършвам търговска дейност /онлайн продажби/ като физическо лице /не съм самоосигуряващ се, ЕТ, ЕООД/. Разбрах, че на сумата от онлайн продажби след приспадане на разходите трябва да се платят осигуровки. Как точно се изчисляват осигуровките за доплащане, колко са? В края на годината ли се изравнява или трябва авансово да се плаща?
Пример: 1200 брутно месечно възнаграждение по трудов договор и средно месечно 300 лв от продажби /след приспадане на разходите/.
За да плащате авансово трябва да имате регистрирана търговска дейност и да се регистрирате като самоосигуряващо се лице. "

Ако нямате такава регистрация годишно плащате осигуровки и данък с подаване на Годишна данъчна декларация до 30-ти април.
За доходите от трудово правоотношение работодателят удържа всичко необходимо по закон, а за търговската си дейност по онлайн продажбите трябва да формирате облагаем доход на база приходи и разходи и върху годишния облагаем доход внасяте осигуровки в размер на 23,3% за пенсия и 8% за Здравно осигуряване и върху остатъка 15% данък. Изчислете си по този начин сумите.
И аз , както  Pupeshche Ви препоръчвам да имате счетоводител.

Също ,  както в графа трудово възнаграждение се вписва брутната, а не нетната РЗ.
"...личен труд за стар период, пък не е плащан, пък декл.6 не е подавана, а сега на куп не може ли ? ..." : Подкрепям ви колега , първоначалния въпрос с отговор на
Nickolay    "Ако е взето решение  на ОС на 20-ти юли, че ще се изплати възнаграждение за личен труд, положен през периода до 30-ти юни, то в Д1 през юли не се включва този доход, а се подава в август, а Д6 до 25-то число на месеца, следващ месеца на плащане, или допускам грешка?"  е точен и нормативно съобразен и няма грешка.