.... В полето ЗОВ кои осиг.вноски  се включват, само за месеците с личен труд, или всички авансово внесени през осигурителя осиг .вноски на СОЛ.

Според  мен се включват ЗО вноски само за посочените три месеца  с личен труд, които реално са удържани защото подаваме справка по чл.73, ал.6 към НАП за удържаните през годината задължителни осигурителни вноски, а не попълваме Годишна данъчна декларация.
Не довърших - "...В случай ако залича данните , защо следва да правя корекция , а не да пусна редовни данни . Корекция на заличена няма да ми я приеме също. ..."
Имам предвид само Д6 да заличите, а не Д1.
Ако не заличи всичко ще стане още по голяма каша и трябва да си прави "ревизия" на осигуровки и данък за голям период за да се изясни положението.
Много сте объркали нещата. Не пишете кога изплащате заплати за м.12.
Считам, че трябва да заличите абсолютно всичко, което сте подала за м.12 с Д6 и преди и след като сте решила да "оправите " проблема. Заличавате всичко за м.12.
После си подайте данни за Д1 – коригираща за м.12 с верните данни по рекапитулация на целия персонал и  Д6 – редовна за декември с верните данни по рекапитулация отново за целия персонал.
 Здравейте,

Имам неплатени здравни осигуровки няколко години назад, сега разбрах, че е трябвало да подам декларация номер 7.Искам да си платя осигуровките за определени месеци, има ли начин да се избегне глобата и как да се изърши заплащането за исканите от мен месеци?

Благодаря предварително за Вашите отговори!
За кои месеци искате да платите здравноосигурителни вноски?
Законово няма проблем да го освободите, но може би както е казала счетоводителката в НОИ имат практика да проверяват такива случай при прекратяване преди да са изтекли 45 дни.Много е вероятно.
На практика докато тече едномесечния срок имате да вземате обещетение от работодателя /независимо дали е изплатено в срок или няма намерение да го плаща/ и за още едно обещетение от НОИ няма да ви регистрират.А за да ви изплати обещетение работодателя също идете при него с Трудовата книжка да се види че не сте започнал работа в едномесечния срок и си подайте Молба за изплащане на обещетението .Ще трябва и Декларация  да му оставите, че не сте започнал работа в едномесечния период.След изплащане на обещетение по чл.222 от КТ в трудовата книжка на последната страница се вписва.
Направете само за нея изчисляване на годишния данък на база данните от Служебната бележка, която е представила от другия работодател и всички данни от вашата фирма за календарната 2019г. Надвнесената сума включете при превеждане на данък доход  за януари 2020г. със минус естествено, т.е. намалете нейното надвнесено от общата сума за превод.Вижте целия чл.49 и по точно ал.7
Вие също можете да и възстановите надвнесения данък до 31.01.2020г. - чл.49, ал.6 от ЗДДФЛ. Стига да има тъкъв и да ви представи Решение на ТЕЛК, което си преснимайте и приложете в досието.
Не Ви регистрират не поради това ,че не е изплатено обещетението, а поради това че още Ви тече едномесечния срок за който се дължи обещетението.Като изтече срока ще Ви регистрират.
51
В дневниците включвате само Протокола, фактурата – не. В дневник Продажби данъчната основа в кол.13 , данъка в кол.15, а в дневник Покупки съответно кол.10  и кол.11. Вид документ да е 09.
 Датата на Протокола ( чл.117, ал.3 ) е датата на издаване на фактурата ( ако данъчното събитие съвпада с датата на фактурата) или до 15-то число на следващия месец.
Вижте това Указание на НАП  : Указание №91-00-241/04.06.09
http://intraapp.tax.minfin.bg:7777/portal/pls/portal/nap_portal.file_download.document?p_doc_id=3804
В рубриката на К и К "Новини и акценти": НАП съветва счетоводните кантори да се откажат от касовите си апарати, за да изпълнят изискванията на Наредба Н-18
Подавате Д1 коригираща за м.Ноември с последна дата в осигуряване - 12.11.2019г.
Н-8
"... Чл.6а...
(7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 се подава с код "Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните...."
Срока е днес - първия работен ден след 25.12.2019г.
Честито Рождество!
Например като обедините доходите от трето и четвърто тримесечие и ги декларирате сега, през декември.В ЗДДФЛ чл.65, ал.13  пише:
"(13) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а, ал. 1 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година."
И поискате писмената декларация от лицето.
Аз не съм пред пенсиониране. На 25 съм.
Пратих мейл на колежката в старата фирма, но нямам отговор още, а и не знам дали ще ми обърнат внимание. Честно казано изобщо не ми се ходи  да се разправям с тази служебна бележка. Нали не може да се случи нищо неблагоприятно за мен?
"
Ако не е някаква грешка е доста странно. Служебната бележка може и да не я дадете на новия работодател, но е добре да си знаете истинските данни за дохода и данъка.Вземете си Персонален идентификационен код от НАП и ще видите какво е положението с Вашия осигурителен доход и данък.
Вижте КТ чл.327 , ал.2  - заявление за прекратяване на трудовия договор към Инспекцията по труда, когато работодателя е преустановил дейността си.
 Тогава основанието е: Чл.325 ал.1,т.10. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му;
ЧСИ е свободна професия и се осигурява като самоосигуряващо се лице, т.е. не се попълва Трудова книжка. Ако има ТД на друго основание освобождаването е по чл.325, ал.1, т.11 ( със смърттта на лицето).
Здравейте,
продължава ли основния работодател да изисква служебни бележки от предходните работодатели за целите на годишното изравняване? Тъй като вече не са задължителни много от лицата отказват да ги предоставят. Ако включим доходите от други работодатели и те подадат също информация до 28.02 няма ли да има дублиране при зареждане на данните от лице,което си подава ГДД?

Данъка върху годишната данъчна основа може да определи само един работодател - този който е работодател към 31.12.2019г и е работодател по основно трудово правоотношение.      И той ще включи в годишната данъчна основа и доходи от други работодатели, ако са му предоставени Служебни бележки от тях. Явно и това е целта на промяната от 01.01.2019г. да се съпостави Годишната данъчна основа върху която е внесен данък дали включва всички доходи на лицето получени през календарната година.
Рискувате да създадете проблеми на работодателя, респективно на себе си.