Трябва да отидете в НОИ да се регистрирате за получаване на обещетение за безработица. Там ще ви обяснят. Два трудови договора не са проблем - още по-добре.
Би било проблем, ако и двата ви договора за за по 8 часа, т.е. общо 16 часа.
Максималната почивка между работнине дни е 12 часа.
Също би било проблем , ако едното работно място е в Б-я, а другото извън Б-я.


ЗДДС "Чл..21...(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
Чл. 86. ...
(3) Не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната...
ППЗДДС
Чл.113...(2) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 "Дневник за продажбите" по образец - приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната.

Това е кол.22 от Дневник на продажбите.
Заличете ЕГН и подписите.
По конкретно основание би било - чл.328, ал.1, т.4 - при спиране на работата за повечеот 15 дни или т.3 - при намяляване обема на работата.
Може, вземете си и входящ номер.
От 22.11. подайте предизвестие за прекратяване на ТД. Дали е съгласен или не работодателя, това е ваше право. Относно неизползвания отпуск може да включите текст в молбата , но и без него работодателя е длъжен да ви изплати обещетение за неизползвания отпуск.
А какъв е проблема да издадете сторно касов бон и  да "върнете" парите в касата на вашата фирма и след това да ги внесете от касата в банковата сметка на вашата фирма и да им ги преведете?
Защото размера на обещетението е изчислен съгласно чл.177 от КТ от
"... начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец ...".
В графа Основно трудово възнаграждение също се вписва вазнаграждението включващо осигурителните вноски и данъка за сметка на лицето, а не нетната сума.
Вероятно проблема е в това, че не е подадена или не е приета по някаква причина Д1 и за това в системата няма нищо /нито здравни ,нито пенсионни вноски/, ако искате документ за дохода и стажа ви писах какъв е начина.
Ако сте имали трудово правоотношение по това време, няма как сама да си внесете вноските за ЗО за този месец. Така ще стои докато работодателя не го оправи, но не е проблема прекъсване на здравните права.
Ако фирмата наистина е закрита, би трябвало да е предала ведомостите за РЗ в осигурителен архив към НОИ. Идете в осигурителен архив и подайте молба да ви издадат УП-2 с осигурителния доход за този липсващ месец / това е равнозначно на  информацията която би трябвало да е подадена в системата на НАП/.
Ако не са предали ведомостите в Осигурителния архив единствения вариант е да търсите работодателя на тази фирма, или на друга негова фирма, която е правоприемник на закритата фирма.
Но един месец без здравни осигуровки не може да прекъсне здравноосигурителните ви права.
За месеца, в който са два осигурителя напишете в два реда данните  / малко по сбито за да се хванат/.
Процента на осигуряване е пълния - с ф.Безработица и ф.ТЗПБ. Нали е приравнен на трудов договор, съгласно ЗДДФЛ,параграф 1 от Доп. разпоредби,т.26, а осигуряването е за всички осигурителни рискове - КСО, чл.4,ал.1, т.7.
Дължи се ЗО  и за времето на ползването на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
"...в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от Кодекса на труда ..."
Както разбирам лицето до сега няма никакъв осигурителен стаж, ако е така то след като направи 12 месеца осигурителен стаж ще може да получава обещетение от НОИ по издаден болничен лист за бременност и раждане.
В случая , ако започне осигуряване от 01.11., то е ясно че за периода от 135 дни / от които 45 дена са преди раждане / няма да може да получи обещетение , поради липса на осигурителен стаж.
За периода на отпуск поради бременност и раждане ще дължи здравна вноска в размер на 4.8% от МОД, или 29.28 лв. тази година, следващата ще бъде съобразно новия МОД за 2021г.
Стажът му от 6 месеца при този работодател ли е?
КТ
"...Чл. 233. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) За отношенията между страните по трудовия договор с условие за обучение по време на работа се прилага действащото трудово законодателство."
само СИС, без РКО.
Как ще се засече касата?
Точно така, за всичко което сте изплатили като възложител на това лице през месеца, не зависимо колко са на брой гражданските договори и СИС и проектите по които работи внасяте дължимите осигуровки и данък доход.
Не могат да ви осигуряват на сума под минималния осигурителен доход за длъжността, на която са ви назначили /най ниския МОД е  610 лв / и не може да получите по-малко от 610 лв./ тук се включват и личните осигуровки, каквато и да е изработката .

 Или чисто най-малко 473.35 лв.,