Нали и Удостоверението по чл.54 трябва да заличите, а не само това по чл.53.
Да допълня, ако преди сключването на настоящия Ви трудов договор имате период без работа и не сте си внесли сам здравните осигуровки трябва да ги внесете, в противен случай ще стои в НАП - "прекъснати здравноосигурителни права", дори настоящия работодател да е изпълнил задълженията си. Начина е като първо подадете Декларация 7 на място в НАП или с ПИК  с начална дата от когато сте били без работа или без обещетение от НОИ и след няколко дена внесете по 22.40 лв.за всеки месец без работа.
Считам, че мотивите при започване на работа не са  "получаване на обещетения" , а полагане на труд и получаване на възнаграждение. Ние / счетоводители, ТРЗ-та / работим за своя работодател, но сме и "работници" от друга страна.
Аз също потърсих съдебно решение  за да се аргументирам и прочетох това решение, но при случая който коментираме работника не имал възможност да поиска обещетението в предходен момент, тъй като когато е навършил възрастта за пенсия не е имал трудово правоотношение, респективно работодател, така, че работника не избира кога да поиска обещетението ( при предходния работодател или при настоящия), а сега очаквайки прекратяване на ТД на точно определена дата ( във въпроса не даден какъв е срока на договара) си подава и молба за обещетението  по Кодекса на труда и така са изпълнени всички изисквания - възраст, прекратяване но ТД и подадена молба от лицето. В ТК също може да се види дали е изплащано обещетение в предходен момент. Вероятно работника е имал предвид тия обстоятелства. Bobo дава добра идея за запитване на МТСП.
Но след като му изтече срока на договора и  ако го  освободите му дължите обещетение.
Такова обещетение не му е изплащано и Вие ще бъдете работодателят, който го освобождава и е изпълнено условието да е придобил право на пенсия съгласно ал.3 на чл.222 .

На 365 дена от датата на осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето и още по 6 месеца неплатен отпуск и за двамата родители до навършване на 8 години на детето.
От сайта на НОИ - "Въпрос: Как следва да се попълнят данните в т. 9 “Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение” от Раздел I. „Удостоверявам следните обстоятелства“ от удостоверение, приложение № 9 при застъпени периоди на временната неработоспособност?

Отговор: Когато болничните листове са със застъпващи се периоди е необходимо да се съобрази, че ако болничните листове са налични при осигурителя преди представянето на удостоверение, приложение № 9, за първия болничен лист в т. 9 се попълва целия период, вписан от лекаря/лекарите в издадения болничен лист “от ден” “до ден вкл.”, а в една от колоните “Работни дни” или “Работни часове” - броя на работните дни или работните часове, намален с броя на тези, които се застъпват от втория болничен лист. За втория болничен лист се попълва целият период “в отпуск от” и “в отпуск до”, така както е издаден болничния лист и броят на всички работни дни или работни часове от периода.
Ако за първия от два болнични листове със застъпващи се периоди вече е представено в НОИ удостоверение, приложение № 9, в което е вписан броя на всички работни дни или работни часове от периода по болничния лист, съответно целия календарен период на отпуска “от ден” “до ден вкл.”, тогава за втория болничен лист в т. 9 се попълва целият период “от ден” “до ден вкл.”, вписан от лекаря/лекарите, които са издали болничния лист и броят на работните дни или работните часове, намален с броя на тези, които се застъпват с първия болничен лист.
В случай че и за двата болнични листове със застъпващи се периоди са представени в НОИ удостоверения, приложения № 9 е необходимо за втория болничен лист да се подаде удостоверение № 9 с код “Корекция”, в което в т. 9 да се попълни целият период “от ден” “до ден вкл.”, вписан от лекаря/лекарите, които са издали болничния лист и броят на работните дни или работните часове, намален с броя на тези, които се застъпват с първия болничен лист."
КСО - чл.54б, ал.7 т.3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е стран а- среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.
И аз го обмислих - на практика е вярно, но не зная каква е идеята на съставителя на теста ?
Ако дадете  а) - няма да бъде отразено внасянето на средствата, ако дадете г) - няма да отразите записването на дяловите вноски, бих дала отговор б).
Може би след като се запознаете с другите софтуери ще оцените качествата на Плюс -Минус. В блога на Плюс - Минус сте чели много, защото той реално функционира и дава непрекъснато информация и какви са проблемите и какви са решенията. Ако няма блог няма и информация.
В срок от три месеца от прекратяване на последния Ви Трудов договор трябв да се регистрирате в НОИ за получаване на обещетение за безработица, При започване на нова работа ще прекратите регистрацията си на борсата и в НОИ, а ако отново Ви се прекрати договара, отново ще се регистрирате на борсата и в НОИ и ще Ви се плаща за останалия период от пълната борса. Ако изпуснете три месечния период за регистрация в НОИ след прекратяването на последния Ви договор, то при следващ трудов договор той ще се счита за последен и от това как е прекратен той / евентуално/ ще се определя колко месеца ще бъде борсата - дали 4 месеца или пълна.
Поправям моя грешка, тъй като от 08.11.2018 до 30.04.2019 работните дни са общо
117 *2 часа =234 часа .И тогавя както  Janѐ е писала 234 часа :8 часа =29 дена и 2 часа, т.е 1 месец , 8 дена и 2 часа.Общо осигурителен стаж 5 месеца 8 дена и 2 часа.


    Вмъкни цитат

Според мен трудовия стаж от 01.05.2019г. до 31.08.2019г. е 
4 месеца  и него пишете в ТК, като забележката е , че трудовия стаж е равен на осигурителния. А за останалия период няма трудов стаж, тъй като дневно не са отработени 4 часа и в УП-3 вписвате осигурителен стаж от 08.11.2018г. до 30.04.2019г.
1 месец 13 дена и 2 часа, събран с осигурителния стаж от 01.05.2019 до 31.08.2019 -
4 месеца прави общо осигурителен стаж  5 месеца 13 дена и 2 часа.
И още да допълня, такъв случай не съм имала, защото в т.12 Вие не давате код 16 за сумирано изчисляване ( защото периода  е един месец) и аз бих отишла на място в НАП
да изясня. Моля да споделите как са Ви приели декларацията. 
В позиция  4 на т. 16 дневното работно време според мен е 4 часа/нали така е по ТД/, а не 7 часа . В т.16.1  и  т.16.2 пишете отработените часове : 4 часа , т.е - отработени дни са
в т.16.1= 22 часа:4 = 5.5 дни или закръглено 6 дни.
в т.16.2 =( 6+12+16+32):4= 16.5 дена, закръглявате към по-малкото число, т.е.16 дена.
Или общо 22 работни дни за месеца с продължителност на работното време по договор 4 часа - общо 88 часа. Вижте указанията за попълване на Обр.1 накрая на Наредба -8 .
Относно т.17 аз бих подала 560 /22* броя на работните дни по календар за интервала на боледуването или 9 дена ( но за последното не се аргументирам със текст) - 229,09 лв.
Дали сте държавен служител назначен с административен Акт за назначаване или сте назначена с Трудов договор по КТ , но бюджета на училището Ви е държавен са различни неща.Как е при Вас?
Сумите не се различават. bobo е дал обща цифра, която е сума от 30 лв плюс вашите цифри: 400+30; 460+30; 508+30; 532+30.Тия 30 лв са детските за две деца, а другата цифра е компенсация ( или нещо подобно) също за две деца.
Може би и НОИ са сгрешили, като не са отчели, че март има не 21 а 20 работни дни.