И все пак, ако се спазват разпоредбите на КТ, не би следвало да остават дни извън 10-те позволени, но ако все пак страните не са спазили закона и се е стигнало да има такива останали дни, се прилага правилото на двугодишната давност. Това означава, че отпускът може да се използва в рамките на 2 календарни години, считано от годината, от която е останал. Например, ако са останали неизползвани дни от отпуска за 2013 г., извън 10-те разрешени за отлагане, то тези дни могат да се използват през 2014 г. и/или 2015 г.
По-добрия вариант е да не се стига до отлагане на повече от 10 дни. Като цяло dalila е права може все пак да се отложи, санкции няма да има.
В разпоредбата на чл. 176 КТ са предвидени две ограничения за отлагане ползването на платения годишен отпуск.

На първо място - съгласно чл. 176, ал. 3 КТ могат да се отлагат не повече от 10 работни дни за следващата календарна година, независимо от размера на полагаемия отпуск - 20, 30, или повече дни. Ако работникът или служителят има повече от 10 работни дни неизползван отпуск, губи право за ползването на дните, надвишаващи 10, още на първи януари следващата година. Това ограничение не се прилага за случаите на отлагане на платения годишен отпуск поради ползването на друг вид законоустановен отпуск - при майчинство, временна неработоспособност и др., което е осуетило възможността за ползването му изцяло или отчасти през годината, за която се полага. В последните случаи е допустимо да се отложат повече от 10 работни дни и дори целият платен годишен отпуск.

Цвета ПОПОВА, главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ето и цялата статия
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1989:tp201305art&catid=14:tpbest&Itemid=33
Неплатеният отпуск след 30-те дни, вече е неплатен без трудов стаж.
Да така е, но не виждам логиката в "Неплатен СЪС трудов стаж БЕЗ осигурителен стаж". Мисля, че това си е точно 30-те дни неплатен, който се зачита за ТС без осигуровки...... :hmmm:
Е как със трудов стаж.
Според мен "Неплатен СЪС трудов стаж БЕЗ осигурителен стаж" е точно за тези 30 дни, които се зачитат за трудов стаж, на няма осигуровки. Така предполагам, може и да греша.... :blush:
"12 месеца с прекъсване в две предходни години..."
Има право на 6 м. в 2015 г., или общо 12 м............. цитираното по-горе. Всяка година по 6 месеца.
Ака 5 м. е ползвал 2014 г. те си са за тази година. За 2015 г. има право на още 6 м. Сори но такива са правилата....:)
Според мен не би трябвало да не се явиш на работа. Напротив, трябва да отидеш на работа и след това да искаш да ти се заплати този ден като извънреден труд.
Ако не се явиш на работа, работодателя определено ще ти поиска писмени обяснения защо не си се явил. Така при две самоотлъчки и неприети обяснения /като неоснователни/ от страна на работодателя знаеш какви са последствията.
По-добре според мен е да си отидеш на работа и да имаш коз в своя полза, ако не ти се прати извънредно.
Заплащане на извънреден труд
   Чл. 150. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 52 от 2004 г.) За положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер съгласно чл. 262.
"Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години..."
Шест месеца в една календарна година. След като тази гадина не е ползвал болнични, ще му се изплатят тези 6 месеца.
Приемаме, че болничния му започва от 01.08.2014 г. До 31.12.2014 г. това са 5 месеца. От 01.01.2015 г. има правя на още 6 м./защото това вече е др. календарна година/, коита ще му се изплатят отново и чак тогава трябва да се яви пред ТЕЛК за да му разрешат да продължи над тези 6 м. за 2015 г.
Надявам се да съм била полезна. Имах подобен случай.   :smile1:
Годишно имаш право на 6 м. Ако не е ползвал тази година, не мисля, че ще има проблем при изплащането.
 dalila, мисля, че съм наясно. Просто исках да помогна по някакъв начин... :stop:
Нямах това предвид, просто подчертах, че би трябвало да имат еднакви права... :good:
ДУК-а го приравниха към ТД и би трябвало в самия договор да е упоменато.
Не мисля, просто го заличете или освободете.
При всички случаи се прави. Сменя се длъжността, променя се и естеството на работа.
По-добре на втори трудов договор и на 4 часа.
Обадете се в НОИ и говорете с тях, да ви обяснят. Явно нещо не сте разбрали.
Не може да имате проблем с болничния, при условие, че имате общ трудов стаж 6 месеца.
Кой ви отказа болничния?
Лично аз съм звъняла в НОИ по същия въпрос и ми бе обяснено, че ако има служителя 6 месеца общ трудов стаж няма да има проблеми с изплащането на БЛ.
 Обезщетение за неспазено предизвестие
   Чл. 220. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.
КСО
чл. 5 (7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.) Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход:
1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения-в срок до 30 дни от прекратяване на правоотношението;
2. по искане на осигуряваното лице или негов представител-в 14-дневен срок от искането.