Лицата работещо по граждански договор получило месечно възнаграждение под една минимална работна заплата, има две задължения по смисъла на ЗЗО:
1. Да внесе за своя сметка здравноосигурителна вноска за месец септември, върху сума, която не може да бъде по-малко от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през тази година;
2. Да подаде декларация, пред съответната ТД на НАП, че е започнало да се осигурява на това основание. Декларацията се подава еднократно, при възникването на задължението за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. В случай, че лицето вече се осигурява по този ред и е подало декларация за това, повторна декларация не е необходима.
В случай, че изчислената по горепосочения начин сума е под една минимална работна заплата, вноски за държавно обществено осигуряване не се дължат, но здравноосигурителните вноски са дължими. Те се внасят по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, като това се извършва от самото лице, а не от възложителя по договора.
В случай, че лицата полагат труд по силата на граждански договор при един или повече възложители, не са осигурени на друго основание през съответния месец и полученото месечно възнаграждение или сборът от възнагражденията след намаляване с разходите за дейността е равно или над една минимална работна заплата, съгласно чл.4, ал. 3, т. 5 от КСО подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В случай, че изчислената по горепосочения начин сума е под една минимална работна заплата, вноски за държавно обществено осигуряване не се дължат, но здравноосигурителните вноски са дължими. Те се внасят по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, като това се извършва от самото лице, а не от възложителя по договора.

Ако лицата, работещи без трудово правоотношение, са осигурени на друго основание през месеца, върху полученото възнаграждение (независимо какъв е размерът му) след приспадане на нормативно признатите разходи се дължат осигурителни вноски. Така в този случай всеки от осигурителите дължи поотделно осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), но общия осигурителен доход за всяко лице не трябва да надвишава определения в ЗБДОО за съответната година месечен размер на максималния осигурителния доход. За 2011 г. той е 2000 лв., като се очаква да се запази без промяна и през 2012 г.
Да така е, само при пенсиониране. Явно не съм разбрала точно за какво е питането.
както и трудова книжка...
Абсолютно е прав  nafnaf, Не е необходимо да подавате допълнително споразумение за превръщане на срочен договор в постоянен.
Мисля, че няма никакъв проблем... :thumbup:
Никъде не съм писала изчисляване.
По  въпроса за правилната дата, коята се вписва имахме доста спорове и противоречиви мниния. След консултация с адвокати по трудово право и одитори в тази област се съгласихме, че това е правилното вписване/датата на прекратяване подадена в НАП/, както в графата за прекратяване, така и в квадратния печат. Не говоря за изчисляването на трудовия стаж. Всеки е наясно как се изчислява трудов стаж.
Акцента ми беше върху това че се вписва ДАТАТА НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ и на двете места. Заради различните мнения на колеги по повод коя дата се вписва.
http://lex.bg/laws/ldoc/-551236607

Чл. 6. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.
3.В случай, че аз забременея, имам ли право на майчинство при условие, че аз самата замествам майка? От къде ще получа майчинство?

Абсолютно вярно... Ако забременеете и лицето, което е в майчинство се върне дори и ден преди да ви дадат първите 45 дни преди раждането, КТ не ви защитава и нищо не може да направите. Просто се озовавате на улицата и трябва да си търсите нов работодател, за да ползвате правото си на болмичен и майчинство. Само в този случай, когато сте по заместване, при връщане на титуляра бремена и майка на дете до 8 г. не попадат под защита от КТ. Казвам го защото се занимавах скоро с такъв случай и го проучих в детайли.
Не я отхвърля, но никой от НОИ няма да тръгне да се занимава с писма и да ви връща по пощата справката и придружителното писмо. Така че най-добре е на място, не рискувайте... :no:
В случая работодателя те освобождава поради неявяване на работа в течение на два последователни работни дни - чл. 190, ал. 1, т. 2 от КТ.
Поне така предполагам.
За съжаление е така. Трябвало е да проследиш какво става с молбата ти за отпуск. Но дори и да си разбрала, че няма да ти разреши, до колкото разбирам ти няма да отидеш на работа във Варна. При неявяване на работа във офиса - Варна пак щеше да те освободи. В случая ти дължиш обезщетение на работодателя, затова че не си се явила на работа.
Просто такава е картинката. Зависи как ще те освободи /по какъв член/.
И пак казвам, той не я командирова по чл. 310 от КТ. Той няма къде другаде да я назначи, това е единствения вариант, за да не я освободи.
Там е работата, че той не ви освобождава един вид. Той ви предлага работа в единствения офис, който е останал и Вие не се явявате на работа.
Нямате и песмено разрешение за платен отпуск /Заповед за разрешаване на отпуск/.
В случая излиза, че той е прав.
Със сигурност се е консултирал със специалист по трудово право.
Имаш ли писмен отказ на молбата за отпуск? Ако нямаш такъв, как да разбереш, че работодателят не разрешава платен отпуск и на какво основание?
При закриване на част от предприятието, работодателя няма право да Ви освободи като майка на дете до 3 г. Той ви предлага работа във Варна /както вие казвате/ защото там е единствения вариант на фирмата. Вие не се явявате на работа и той ви освобождава.
Той е проучил нещата и си "връзва гащите". В случая той не ви командирова чл. 310 от КТ. Просто той няма друга алтернатива. Това е процедурата при закриване на част от предприятието.
Колкото да отпуските: Вие сте в момента в отпуск, докато не се върните от отпуск той няма право да прави каквото и да било. да ви връчва каквито и да било документи и т. н.
Може, защо да не може... :ok:
Не може сама, трябва да минава през фирма.