това вече е нещо друто...  :thumbup:
Гражданският договор попада в обхвата на облигационното право, а не на трудовото право и се сключва по реда на Закона за задълженията и договорите, а не според изискванията на Кодекса на труда. Гражданският договор представлява споразумение на две страни, наричани възложител и изпълнител, според което възложителят възлага на изпълнителя извършването на дадена задача, услуга или поръчка. Гражданските договори по своята същност предполагат извършването на трудова дейност, затова се дължат както социални, така и здравни осигурителни вноски. Социалното осигуряване по тези договори, обаче, не обхваща всички осигурителни случаи. По гражданските договори не може да се правят осигуровки за рисковете общо заболяване и майчинство, трудова злополука и безработица!
"По този договор не се зачита трудов стаж и лицето, което работи по него няма право на привилегии, произтичащи от трудовия стаж. " Такава привилегия е отпуската. А понятието отпуск не съществува при гражданските договори, т.е. не може да излезе в отпуск по майчинство.
С други думи, работата по ГД няма и никога не е могла да осигури изплащането на майчинство.
Работата на граждански договор (без трудово правоотношение) обикновено не е за предпочитане, тъй като хората се осигуряват само за пенсия и нямат право на болнични и други видове обезщетения.
Т.е. мога или не мога?
Декларация обр. № 1 се подава в съответното териториално поделение на НОИ, където е регистриран осигурителят, за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ датата, на която са били дължими окончателно осигурителните вноски за съответния месец - при изплащането на трудовите възнаграждения за месеца, без авансовите плащания, освен когато за съответния месец е изплатен само аванс.
От това не ми става съвсем ясно...
Здравейте, имам нужда от бърз отговор.
Моля Ви кажете къде да прочета? Може ли да се подаде Д1 преди да се платят осигуровките на осигудените лица /не на СОЛ/.  :hmmm:
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ

Приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.
Чл. 26. (1) Лекарските консултативни комисии разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските /за бременност и раждане/.
(2) Лекарските консултативни комисии към амбулаториите за групова практика за специализирана медицинска помощ разрешават отпуск по болест само за заболявания от техния профил. Те разрешават непрекъснат отпуск по болест до шестия месец от началото на отпуска, след което при необходимост насочват болния към ТЕЛК.
Чл. 68 (4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.