Чл. 5. Предприятието отправя до съответната окръжна инспекция по охрана на труда писмено искане за разрешение за всеки определен за уволнение работник, който страда от болестите, посочени в чл. 1, ал. 1, като прилага към него и експертното решение на ТЕЛК.
Здравейте,

трябва да поискам разрешение за уволение за защитен работник по чл. 333. Той има само рецептурна книжка за диабет, няма документ от ТЕЛК. Не мога ли в този случай да пиша направо до ИТ? ТЕЛК-а е толкова бавен и муден, два пъти вече пращам на друг работник рец. книжка, за да дадат становище и още нямам отоговор.
След като няма лицето решение на ТЕЛК, защо си тровите нервите.
И моя съпруг има рецептерна книжка с лекарства за диабет, но не е освидетелстван от ТЕЛК. Няма нужда да се пише на ИТ, след като лецето не представя решение от ТЕЛК. Вие от къде да знеуте, че той е освидетелстван. Мисля, че може спокойно да го освободите. 
Може да пробвате по чл. 328, ал. 1, т. 5 при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата.
Като се обосновете, че поради напредналата възраст не може да се справя ефективно със задълженията си.
Не знам обаче, дали така ще стане... просто давам идея.... :hmmm:
чл. 222(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., бр. 25 от 2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
 
 Чл. 224. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г. - изм., бр. 18 от 2011 г., обявена за противоконституционна от КС на РБ, бр. 91 от 2010 г. в частта "за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176")
————————————————————————————————


При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност.
Според мен болничен може да представи само на едното място, където всъщност работи. Там където е в неплатен отпуск по Д1 се вижда, че лицето е в неплатен без стаж. Все пак може да попита в НОИ :)
И аз така мисля, че БЛ трябва да се представи само там където работи в момента и не трябва да се подава от мястото където е в неплатен отпуск.
Вижте какво намерих
Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в за срок до 15 календарни дни, ако отговаря на условията по чл. 48а. 

Условията, на които трябва да отговоря бащата за да получи това парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване са няколко. Първото от тях е бащата да бъде в кръга на лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” към деня на излизане в отпуска. Второто условие е наличие на най-малко 12 месеца осигурителен стаж като лице осигурено за общо заболяване и майчинство.

Никъде не се споменава, че трябва на ТД.

Според мен ДУ има право да ползва 15 дни

т.е. в предния си пост не бях права

Затова казах, че трябва и на двете места. ДУК-а го приравниха към трудовия договор и затова се ползва със същите права. В НОИ ще видят, че на това ЕГН има и др. осигуровки от др. фирма и ще искат да вържат нещата.
Факта, че и на двете места се осигурява за ОЗМ, ще трябва и от двете места да се подаде декларация, че ще ползва тези 15 дни.
Не съм убедена, че не касае ДУК, затова най-добре се чуйте с НОИ да ви консултират.
Пускаш си нормално запаведта от 01.10.2013 г. до 31.12.2015 г. и си начисляваш 30 работни дни за 2013 г. с трудов стаж, останалото без трудов стаж. Така и за другите години от 01.01 20.. до ... - 30 работни дни с трудов, останалото без трудов стаж.
Нали точно това казах, че се пуска нармална заповед, останалото е работа на ТРЗ-програмата. Просто уточнявахме нещата.
Точно така, това имах предвид... :rofl:
В ООД-то е на трудов договор /това виждам/, значи упражнява дейност. Ако там се осигурява на 2200 лв, няма нужда от осигуровки в ЕООД-то. Ако там е по ДУК ще внася само данък.
Така поне мисля аз.
Според мен, трябва да има и отдвете места отсъсвие, защото ако не се подаде и от двете места няма да му изплатят от НОИ тези 15 дни.
Пускаш си нормално запаведта от 01.10.2013 г. до 31.12.2015 г. и си начисляваш 30 работни дни за 2013 г. с трудов стаж, останалото без трудов стаж. Така и за другите години от 01.01 20.. до ... - 30 работни дни с трудов, останалото без трудов стаж.
Много благодаря колеги... :thankyou:
Точно така, тридесет работни дни - неправилно се изразих. Значи за останалото време няма право на платен отпуск?
Здравейте колеги,
Имам въпрос. По принцип платения годишен отпуск за една година е 20 дни /1.666.. месечно/. Ако работник реши да ползва неплатен отпуск да речем 3 месеца. От тях единия се зачита за трудов стаж а другите два не се зачинат.
Въпроса ми е за тези три месеца през коита лицето е било в неплатен отпуск има ли право на платен отпуск?  :hmmm:
НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
Чл. 6.(5) Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.
Ако заработи няколко дни и му бъде издаден първичен болничен с друга диагноза може и без ТЕЛК. Ако диагнозата е същата задължително трябва да мине на ТЕЛК.
Не съм убедена, че става. При услови, че той е изразходвал полагащите му се болнични за съответната година.
"Съгласно разпорежданията на Наредбата за експертиза на работоспособността ЛКК разрешават непрекъснат отпуск по болест до шестия месец от началото на отпуска, след което при необходимост насочват болния към ТЕЛК". /Ася Иванова - трудовоправна консултация
След 180 дни, задължително трябва да има решение на ТЕЛК. Не виждам как личния лекар ще издаде нов болничен и по-важното, кой ще ги плати?   :hmmm:
Не мисля, че са изгубени. Просто ще се използват тогава когата работодателя разреши.
Малко късно се намесвам, но няма да му изплатят БЛ, ако не представи такъв и по втория ТД. Сигурна съм защото съм имала такива случаи, водя няколко фирми и ако не представят БЛ и от двете места, не се изплаща.