Чл. 3. (1) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;
Благодаря на всички. Мисля, че цялата тази гимнастика е излишна, защото няма да получи нищо повече от това, което получава в момента. Само дето ще усложни моя живот с подаване на куп документи. Освен това надали ще и дадат две обезщетения за едно и също нещо /и в двата случая си гледа детето, болно или здраво/.
Още веднъж благодаря... :yes3:
Благодаря  dalila. Винаги точна и навреме. :good:
Здравейте колеги,
Искам да попитам следното: Служителка е в майчинство и в момента е в болница с детенцето. От там и предлагат болничен, който тя има право да вземе. Питането ми е какъв е смисъла на болничния? По време на болничния ще и спрат ли обезщетението за майчинство, за да изплатят БЛ или....???
Тя така или иначе е на минимална заплата, има ли смисъл от този БЛ? :hmmm:
Доста се изписа по-долу за този въпрос. Ето и един от отговорите на delphine
"Една с две колони - с код 5 осигуровките за 01.2013, една с код 8 - за ДДФЛ за 12.2013, но за него ще пишем период 01.2014, защото тогава е удържан." 
Във връзка с непредставенето на ТК, аз имам горчив опит и вече не назначавам без да ми се представи такава. Както казва dalila, риска от назначаване на основен ТД, при наличие на такъв е огромен. Аз на такова юнашко доверие допуснах точно такава грешка. Добре че беше за кратко и разбрахме, че лицето е на основен ТД при др. работодател. Моят съвет е не си позволявайте да назначавате без ТК. Освен ако не декларират, че до сега не са имали такава.
Много благодаря dalila, не бях сигурна... :thankyou:
    Здравейте, искам и аз да се включа и да попитам за Д6 на фирма от 1 човек, в която плащам само данък на лицето, защото се осигурява в друга на максимума.
Трябва ли да подам нулева Д6, сега м. 01.2014 г за м. 12.2013 г. или направо през м. 02.2014 г. само с данъка?
Въпроса е принципен... това е само пример...
и още:
Когато работата през дните на официалните празници е и извънреден труд, то съгласно чл. 262, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда се заплаща отделно и 100 на сто увеличение на основното трудово възнаграждение за отработеното време, освен ако между работника или служителя и работодателя не е уговорено по-голямо увеличение. В този случай за отработени 8 часа, при подневно отчитане на работното време и 8-часов работен ден, доколкото друго не е уговорено с колективен трудов договор или определено с вътрешните правила за работната заплата, за извънреден труд на официален празник на работника или на служителя ще се заплати, както следва:
1. Едно основно среднодневно трудово възнаграждение;
2. допълнително възнаграждение за работа на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1);
3. допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1).
Емилия Александрова - Труд и право
 Слу­жи­тел с 8-ча­сов ра­бо­тен ден при под­нев­но от­чи­та­не на ра­бот­но­то вре­ме, с ос­нов­но ме­сеч­но въз­наг­раж­де­ние от 300 лв. и 15 % за про­дъл­жи­тел­на ра­бо­та през ме­сец, кой­то е бил с 21 ра­бот­ни дни е ра­бо­тил и из­вън­ред­но 8 ч. ка­то де­жу­рен по пред­п­ри­я­тие на официален празник. За ме­се­ца той ще по­лу­чи:

Ос­нов­но ме­сеч­но тру­до­во въз­наг­раж­де­ние                 300 лв.
За про­дъл­жи­тел­на ра­бо­та (300 лв. х 15 %)                  45 лв.
За ра­бо­та на офи­ци­а­лен праз­ник
(300 лв. : 21 дн.)                                                       14,28 лв.
Уве­ли­че­ние за ра­бо­та на офи­ци­а­лен праз­ник
(14,28 лв. х 100 %)                                                   14,28 лв.
Уве­ли­че­ние за из­вънр. труд на офиц. праз­ник
(14,28 лв. х 100 %)                                                   14,28 лв.

Брут­но тру­до­во въз­наг­раж­де­ние за ме­се­ца                 373,56 лв.
Къде греша???
Извънреден труд - 100% и съгл. чл.262.  – 100 %
Това не е ли едно и също?

съгл. чл.262.  – 100 %
Официален празник - двойна надница, съгл. чл.264.
Стават 300% т. е. надницата * 3 ???
Лично аз съм слагала един голям кръст / Х / и правя ново вписване.
Аз също мисля, че се изплаща само по основния ТД.
По желание на работодателя, може да изплатите и от допълнителния ТД /служителя надали ще ви се разсърди/.... :laugh:
За празнични дни коефициента е 3, а за извънреден труд 1.5 - при сумирано изчисляване на работното време и 1.75 - при 8 ч. работен ден.
При всяка промяна, /както в случая въвеждате СИРВ/ се отбелязва и в ПВТР.
   След като и изтича втората година, нищо не се подава. Просто и спират обезщетението за майчинство и тя се връща на работа.
Да по всяко време...:)
Лично аз правя отчитане на тримесечие. Винаги гледам часовете да са равни или по-малко от нормата за месеца. Предварително правя графиците, засичам часовете и ги пращам по обектите. Спазват се и междудневните и междуседмични почивки.
От проверките от ИТ до сега не сам имала забележки по отношение на графиците.