Не мисля, че можа да стане така.
Това си са две отделни фирми с различни ЕИК, може работодателя да е един и същ, дейността една и съща, но не мисля, че може да се уредят нещата с допълнително споразумение.
Ако не искате да ги освобождавате и назначавате от едната фирма в другата, предлагам да ги пуснете в неплатен от фирма А и да ги назначите на временен ТД във фирма В. Но това си е наше решение.
   УП за ДУК не се издава. Аз имах такъв случай. Звънях в НОИ и те ми казаха, че за ДУК осигурителният стаж се удостоверява на място в НОИ. Подава се само периода, в който е бил на ДУК и те си го удостоверяват когато му дойде време за пенсия.
А как Ви се струва вариант на пълен работен ден в едната фирма и да фактурирам услуга почистване и поддръжка на другите две?

И аз смятам, че това е най-добрия вариант... :good:
Няма официално утвърден образец на щатното разписание. В общия случай то съдържа:
- структурата на предприятието по звена, дейности, длъжности, работни места, като се посочват постоянните и временните щатове с периода на действието им, както и т.нар. половинки щатове и други подобни особености;
- трите имена и личните данни на заемащите съответните длъжности работници и служители;
- други данни по преценка на работодателя.

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Ако чак толкава ви притеснява му издайте УП2 и УП3. Той не ви представя трудова книжка, това мисля, че е вариант.... :hmmm:
Иначе как ще оправдаете неявяването на работа?
чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 190, бр. 25 от 2001 г.)  Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
 2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
Процедурата е следната:
Канят ви да дадете обяснение, защо не сте се явили на работа.

Чл. 193. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. и доп., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

Ако нямате основателна причина ни налагат дисциплинарно наказание по

чл. 330  (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие, когато: 6. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5, бр. 83 от 1998 г.) работникът или служителят бъде дисциплинарно уволнен

Гадното в случая е, че ви вписват в ТК, че сте освободен по чл. 330, ал. 2, т. 6, което не е добре при постъпване на работа при др. работодател.
Има и др. нещица, но те са по-маловажни.
Ами това е което се сещам. Дано да не съм права. Консултирайте се с адвокат по трудово право. Успех
След като е отменен БЛ, значи е трябвало да сте на работа.
Как ще си оправдаете времето на неявяване на работа за този период? След като още се водите на работа, а не сте се явили... ???? Излиза, че вие сте направили самоотлъчки с неявяване на работа.
Разбира се, че имате. Вие би трябвало да си получите всички възнаграждения за времето, през което сте положили труд. В Трудовия ви договор би трябвало да е записано как точно ще се изплаща възнаграждението за отработения месец.

Място и срокове за изплащане /от КТ/
  Чл. 270. (1) Трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата.
 (2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти, доколкото не е уговорено друго.
Ами ако се окаже, че БЛ действително е невалиден би трябвало да може... :no:
Избира се допълнително представени документи, тип на основния документ към който се отнася приложението - посочвате болничен. Попълва са № на БЛ, ЕГН и име на лицето и избирате от кодовете 14. Декларирате сметката, записвате и изпращате.
Не знам защо не искат да приемат хартиения носител... Моя служителка е носила на място удостоверение за банкова сметка, там попълва декларацията и я приемат. Просто трябва време да се актуализира новата банкова сметка. Мисля, че беше 15 дни.
svetlakercheva, това го прочетох, но ми звучи малко алогично. На база на пътния лист ли се попълва от длъжностното лице? Според мен би трябвало всеки шофьор да си попълва както пътния лист, така и индивидуалния дневник. На база на този дневник вече длъжностното лице му начислява нощен, извънреден и т.н. труд... Поне така мисля...
Колеги,
Никой ли не е запознат с попълването на индивидуален работен дневник на шофьор?
Здравейте колеги,
Имам питане по въпроса с работния дневник на шофьора. Бихте ли ми казали, кой попълва този работен дневник - самия шофьор или длъжностно лице поставено за тази цел?
Благодаря много...:)
Да това е ясно, но дали няма да донесе БЛ, затова си мисля, че трябва да изчакам поне 3 работни дни. Не мога да се свържа с него нито на служебния, нито на личния телефон. От понеделник не се е явявал и никой не го е чувал. Доста притеснително.
Здравейте колеги,
Един бърз въпрос. Колко дни неявяване на работа трябва да минат за да изпратя покана за обяснение на работника, защо не се е явил? След втория или след третия ден самоотлъчка?
Просто няма как, освен ако не я принудят по някакъв начин с лошо то си държание, сама да се откаже и да напусне.