Българо-Английски Счетоводен речник

абонаментна застраховка
subscription insurance
авалирани задължения на предприятия по гарантирани фирмени заеми
guarantees against secured company credit received by enterprises
авалирани задължения на предприятия по негарантирани фирмени заеми
guarantees against unsecured company credit received by enterprises
авалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees against loans in foreign currency
авалирани задължения по получени заеми във валута
guarantees in foreign currency
аванс
advance
аванс на подотчетни лица
advances to employees
авансиран капитал
advanced capital
авансови преводи
advance payments
авизо за банков превод
remittance advice
авизо за промпт инкасо
advice on prompt cash
авизо по платежно нареждане
payment advice
автокаско
motor own damage insurance
авторски и лицензионни възнаграждения
royalties
Агенция на САЩ за международно развитие
USAID
административнонаказателни разпоредби
administrative penal provisions
адрес (на търговеца, фирмата, на управлението)
registered office
адрес на управление
address of management
аквизационни разходи по полици
policy acquisition costs
акредитация
acreditation
акредитив
letter of credit
акредитиви в левове
letters of credit in Bulgarian leva
акредитиви във валута
letters of credit in foreign currencies
аксцедентен договор
accidental contract
активен капитал
active capital
активи в процес на изграждане
assets in course of construction
активи, предоставени като обезпечение
assets pledged as collateral
активно застраховане
inward (insurance)
активно/пасивно презастраховане
inwards/outward reinsurance
актюерски методи
actuarial methods
акции
shares
акции
stocks, shares
акции в предприятия
corporate shares
акции на приносител
bearer shares
акции, материали, стокови наличности
stocks
акции, приети за търгуване на фондовата борса
marketable equity securities
акционерен капитал на фирма
company's capital
акционерен капитал на фирма
share (also: stock, subscribed) capital
акционерно дружество
joint stock company
акция с намалена стойност
diminution in value/diminishing in value/ make or become less
амбалажни материали
packaging materials
амортизационен план
depreciation schedule
амортизационна квота
depreciation charge
амортизационна норма
depreciation rate
амортизация
amortization (intangible assets)
амортизация
depreciation (of tangible assets)
амортизация на активи, неизползвани в производството
depreciation on idle assets
амортизация на дълготрайните материални активи
depreciation of tangible fixed assets
амортизация на дълготрайните нематериални активи
amortization of intangible fixed assets
амортизация на търговска репутация
amortization of goodwill
анализ на възвръщаемостта на направените разходи
cost benefit analysis
анализ на възможностите
feasibility study
анализ на различията
gap analysis
аналитична сметка
detailed account
аналитични и ограничени прегледи по същество
analytical and limited substantive reviews
анулирам документ
annule books
апортна вноска
contribution in kind
апортна вноска
in-kind contribution
арбитражни дела
arbitration cases

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Продажба на актив заведен само в 207

23
Здравейте, имам актив заведен  миналия месец в 207 сметка с фактура ВОП и протокол. Реши се да се продава директно / облагаема с...

Viagra online"Buy viagra online

9
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

71
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

211
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...
Още от форума