Българо-Английски Счетоводен речник

давам вярна представа
give correct idea
давам, възлагам (права на)
vest (to vest rights in sb, to vest sb with rights)
давност
limitation
давностен срок (данъчен)
statute of limitation of tax liabilities
давностни срокове
limitation time periods
данък върху извънредни доходи
tax relating to extraordinary items
данък върху печалбата
tax on profits/profits tax
данък за общините
municipal tax
данък за удържане
withholding tax
данък печалба
income tax
данък печалба
profit tax
данъци за възстановяване
refundable taxes
данъчен ефект (данъчна временна разлика)
tax effect
данъчен кредит
tax credit
данъчен приход/(разход)
taxation (charge)/release
данъчна администрация
tax administration
данъчна амортизационна норма
tax depreciation rate
данъчна година
fiscal year
данъчна основа
tax base
данъчна отстъпка, отстъпен данък
tax concession
данъчна ревизия
tax audit
данъчна регистрация
tax registration
данъчна справка декларация
tax return
данъчна териториална дирекция
territorial tax directorate
данъчни и счетовдни актове
tax and accounting legislation
данъчни пасиви
tax liabilities
данъчни субекти
tax subjects
данъчно задължени лица
tax liable persons
данъчно задължено лице
tax payer
данъчно облагателен акт
tax assessment act
данъчно облекчение
tax relief
данъчно подразделение
tax division (tax office)
данъчно-кредитно известие
credit note
дарения
donations
дата на възникване
date of occurrence
дата на гледане на дело
date of hearing
дата на издължаване по договор
date of maturity according to contract
дата на предоставяне на заем
date of lending
дата на счетоводния отчет
reported date
движения по банкови сметки
movements on bank accounts
двойно счетоводно записване
double entry accounting
двустепенна форма на управление
two-tier
ДДС без право на данъчен кредит
unrevocable VAT
ДДС за възстановяване
VAT recoverable
дебитирам/кредитирам сметка
debit/credit an account
дебитно известие
debit advice
дебитно известие относно искане за незабавно инкасо
debit advice for prompt cash request
дебитори по условни вземания
contingent receivables
действащ управляващ
acting (General) Manager
действаща застраховка
valid insurance
действаща счетоводна система
operating accounting system
действие с принудителен характер
enforcement action
действителен капитал
actual capital
действителна лихва
real rate
действителна стойност
actual cash value (ACV)
делба (недв. имот)
partition
дело с административен характер
administrative case
депозанти
depositors
депозити от клиенти
deposits from customers
детска застраховка
insurance of children
деформация
distortion
диагностичен преглед
due dilligence
дивидент от акция
divident per share
дипломиран експерт - счетоводител
Certified Public Accountant
Директор
Director
дисконтови ценни книжа
discount securities
дневни пари
daily allowance
до размера на тяхната събираемост
to the extent they are deemed collectable
добавена стойност
added value
добросъвестен приобретател
acting in good faith
доверие
creditability
доверител
client/bailor
доверители
trustees, suppliers under commissioned or consignment sale
договор за банков кредит
contract for bank credit
договор за банкова касетка
contract for bank safe deposit box
договор за ишлеме
tolling agreement
договор за кредит в брой
cash loan contract
договор за обратно изкупуване
repurchase agreement
договор за поръчка
mandate
договор за стоков контрол
contract for commodity control
договор за текуща сметка
contract for current account
договор за текуща сметка
current account contract
договорена сума
contracted value
договорени процедури
agreed upon procedures
доказателствена сила
legal value
доказателство
exhibit
доклад върху изготвянето /обобщаването на счетоводни отчети
compilation report
Доклад за констатации
Report on factual findings
доклад на главен актюер
chief actuery's report
докладна записка
report
документална обоснованост
documentary motivation of the business transactions
документално недоказуеми разходи
expenses not supported by documents
документи за собственост
documents of title
документиране на стопанските операции
documentation of transactions
документооборот
document flow, document turnover
доначислени провизии
additionally accrued provisions
доплащане
pay in addition
допълнение по споразумение
addition at negotiation
допълнителен (запасен) капитал
additional capital, additional equity
допълнителна информация
supplementary information
допълнителна настройка
additional tuning
допълнителни разходи
overheads
допълнителни резерви
additional reserves
допълнително трудово възнаграждение
fringe
доставки
purchases
доставчик
vendor
доставчици и свързани с тях сметки
supplier accounts and related accounts
доставчици по аванси
advances to suppliers
доставчици по доставки при определени условия
suppliers under special terms
доставчици по нефактурирани доставки
suppliers of goods without a purchase invoice
доставчици по търговски кредити
suppliers under trade credit terms
достатъчна степен на сигурност
adequate level of assurance
достатъчна увереност
reasonable assurance
достоверност
reliability
достоверност
truthfulness
достъп в реално време
on-line access mode
доходи от акция
earnings per share
други актове
other legislation
други дебитори
other debtors
други дълготрайни материални активи
other tangible fixed assets
други дълготрайни нематериални активи
other intangible fixed assets
други задължения
other creditors
други заеми и дългове
other loans and liabilities
други застрахователни приходи
other insurance revenue
други застрахователни разходи
other insurance expenses
други извънредни приходи
other extraordinary income
други извънредни разходи
other extraordinary expenses
други изисквания на съответното законодателство
other relevant legislation
други кредитори
other creditors
други преводи
other payments and receipts
други предоставени заеми (активна сметка)
other loans
други приходи/(разходи) от дейността
other operating income/(expense)
други разходи
other expenses
други разходи по пасивно презастраховане
other expenses
други разчети с бюджети и ведомства
other state budget and government bodies accounts
други сметки на клиенти във валута
foreign currency clients accounts
други специални резерви
other special provisions
други финансови приходи
other financial income
други финансови разходи
other financial expenses
дружество с ограничена отговорност
PLC /Public Limited Company/
дружество с ограничена отговорност (ООД)
limited liability company
Дружеството не извършва научна и развойна дейност
The company does not perform any research and development activities
Дружеството се е съобразило с всички аспекти на договорите, неспазването на които би се отразило съществено върху счетоводния отчет
The Company complies with all contractual agreements that could have material effect on the financial statements in the event of non-compliance
ДСК
State Savings Bank
дълг
debt
дълг срещу собственост
debt against property
дългов инструмент
debt capital instrument
дългови ценни книжа
debt securities
дългосрочна левова облигация по ЗУНК
long-term treasury bonds (ZUNK)
дългосрочни задължения
long-term amounts payable
дългосрочни заеми
long-term loans
дългосрочни инвестиции
capital investments
дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени участия
long-term investments in related enterprises and minority participation
дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
long-term investments in subsidiaries
дългосрочни инвестиции и вземания
financial long-term assets
дългосрочни технически резерви
long-term technical reserves
дълготрайни активи
fixed assets
дълготрайни материални активи
tangible fixed assets
дълготрайни нематериални активи
intangible fixed assets
дължима грижа
due care
дължими и просрочени дивиденти
dividents in arrears
дължими суми
amounts falling due
дължимо обезщетение
liability for damages
държа на консигнация
hold on hire purchase
държавен капитал
official capital
държавен нотариус
notary public
държавни и други комунални услуги
state and other public utilities
държавни облигации
government bonds
държавни ценни книжа
government securities
държавни ценни книжа
treasury bonds
държавно участие
state participation
дъщерни фирми, подразделения, филиали
subsidiaries
дялово участие в местни дружества
interests in local companies

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Продажба на актив заведен само в 207

12
Здравейте, имам актив заведен  миналия месец в 207 сметка с фактура ВОП и протокол. Реши се да се продава директно / облагаема с...

Viagra online"Buy viagra online

9
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

63
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

205
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...
Още от форума