Българо-Английски Счетоводен речник

обвързани с активите/ с приходите
related to assets/income
обвързваща сила на предложението
binding force of proposal
обездвижени стокови наличности
obsolete inventory
обезпечение
collateral
обезпечителен марж
collateral margin
обезпечителна мярка
security measures
обезценка
deminution
обезценка на инвестиции
write down of investments
обекти на данъчно облагане
objects of taxation
обектно ориентирани
object oriented
обещаващ (план)
viable
обикновен влог
ordinary deposit
обикновен кредит
regular loan
обикновени акции с право на глас
ordinary voting shares
облагаема печалба/данъчна основа
taxable profit
облагаеми доставки
taxable suppliers
облекчавам, успокоявам
alleviate
облигации
bonds and debentures
облигации отчетени по метода на амортизация на дисконта (премията)
bonds are stated at the amortized cost
облигационен заем
contractual loan
облигационен капитал
debenture capital
облигационни заеми
debenture loans, debentures
обмен на данни
data processing
обновяване на активите
upgrade of assets
обобщена информация от документи
aggregated information
оборотен капитал
working (also:current, circulating, floating, fluid, productive, rolling ) capital
оборотна ведомост (също така: ведомост)
trial balance
оборотни средства, оборотен капитал
working capital
обосновка
rationale
образуване на производство
claim submission
образци, модели, опитни инсталации
prototypes, models, pilot intallations
обратен иск
recourse action
обратно изкупуване на акции
redemption of shares
обръщаемост
turnover
обръщаемост на активите
asset conversion
обръщам акции в акционерен капитал
convert shares into stock
обслужвани кредити
performing loans
обстановка
background information
обсъждане на счетоводен отчет
treatement of financial statements
обхват на дейност
scope of work
обща неиздължена сума
outstanding total amount
обща отчетна стойност
total carrying amount
обща покупателна способност
general purchasing power
общи административни разходи
general administrative expenses
общи провизии
general provisions
общи резерви
statutory reserves
Общински съвет
Municipal Committee
общите резерви се формират след облагане на печалбата с данък
general reservеs shall be allocated from post-tax profits
общо застраховане
general insurance, non-life insurance
общо капитал
total equity
общоприети счетоводни принципи
GAAP
обяснителни бележки
explanatory notes
овластен да управлява и представлява (дружеството)
authorized to manage
ограничения: законови, договорни, валутни
restrictions: statutory, contractual, exchange control
ограничено вещно право върху недвижима собственост
limited real rights on immovable property (real estate)
одит по националните счетоводни стандарти
statutory audit
одиторски подход
audit approach
одиторско мнение без квалификации
unqualified opinion
одиторско проследяване на счетоводните записвания, документиране на одита
audit trail
одобрение, упълномощаване
authorization
оздравяване на предприятие
financial recovery
окръжни съдилища
district courts
олихвяване
bear interest
оперативна и счетоводна политика
operational and accounting policies
операции
dealings
описание на ангажимента
background (proposal)
описание на дейността
company operations
оповестяване
disclosure
оповестяване на свързани лица
related parties disclosures
оповестяване на свързаните лица и на сделките между тях
disclosure of related parties and transactions with them
определям, уреждам (в договор, нормативен документ)
stipulate
определяне на цената
determination of price
опровергавам
refute
организационен междуведомствен комитет за наблюдение и контрол на пазара
Joint Surveillance Steering Committee
организация внедрител
implementing organization
организация на независимите държави (ОНД)
Commonwealth of Independent States (CIS)
освободен от ДОД
exempt from income tax
освободени премийни резерви по застраховки живот
decrease of life insurance premium provisions
освободени провизии за загуби по кредити
released loan loss provisions
освободени резерви
released reserves
освобождаване от данъци
tax release
освобождаване от отговорност
hold harmless
освобождаване от отговорност, обезщетение, удовлетворение от ипотека
indemnity
осигурителна книжка
social security book
основание за извършване на стопанска операция
purpose of an accounting transaction
основателен иск
justified claim
основен записан акционерен капитал
authorized share capital
основен капитал
registered capital
основен капитал (внесен)
equity, share capital paid in
основен лихвен процент
base interest rate
основен ремонт
major repairs
основна дейност
main activities (core function)
основна депозитна база
core deposit base
основни грешки
fundamental errors
основни материали
basic materials
основни, съществени, залегнали в основата на
underlying
основно заглавие
main heading
особена разпоредба
special provision
оспорвам цената
challenge the price
остатък по главница
balance of principal
остатъци на пенсионни фондове/пенсионни остатъци
pension fund balances
остатъци по текущи сметки
current account balances
остатъчна стойност
residual value
остатъчно салдо
outstanding balance
осчетоводени
accounted for
осчетоводяване на амортизации
depreciation accounting
от 11 юли 97 г. влезе в сила нов закон за БНБ
effective July 1 '97 a new law on the Bulgarian National Bank was introduced in Bulgaria
отбиви, свързани с дружествен капитал
share discount account
ответник
defendant
отворени системи клиент - сървър
open systems client-server computing
отговорен пред …
responsible to …
отговорно пазене
safe custody
отговорност за вреди причинени от …
liability for damages caused by …
отговорност за липси и повреди
liability for losses and damages
отдел "Ликвидност" (в банка)"
Treasury
отделно аналитично отчитане
separate detailed accounts
отделяне
separation
отказ от права
disclaimer
отклоняване от изискванията
departure from requirements
откупени премии
surrenders
откупна стойност
surrender value (insurance)
откупуващи се капиталовложения
recovered capital
отложен данъчен пасив
deferred tax liabilities
отменен правилник
repealed regulation
отменителни искове
actions of repeal
отменям (решение)
override
отметнина
earnest money
отмяна на НСС
revocation of NAS
отнасям към приход за текущата година (реинтегрирам)
post to profit/income for the current year (reintegrate)
отнасям по сметка, разпределям
allocate
отнасяне на провизии към печалбата
reintegration of provisions into the profit
отнемане на банков лиценз
revoke Bank's license
отнесена сума
allocated amount
относителен дял
relative share
отписана амортизация
disclosed depreciation
отписани вземания
debts written off
отписани задължения
forgiven amounts owed to creditors
отписване на несъбираеми вземания
write-offs for bad debts
отписване/придобиване на капиталови инвестиции
disposal/purchases of equity investments
отправяне на предложение
submission of bid/offer
отпускам кредит
grant a loan
отпуснати за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след приспадане на използваемите отпадъци) и готови изделия за комплектуване
raw, direct and indirect material inputs (after deducting recyclable waste) and finished components
отразяване съдържанието на стопанските операции
recognize the substance of transactions
отрицателна (търговска) репутация
negative goodwill
отрицателни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange losses
отрицателни разлики от ценни книжа
losses on investments in securities
отсрочен данъчен актив
deferred tax assets
отсрочени аквизационни разходи
deferred acquisition costs (DAC)
отсрочени данъци
deferred taxes
отсрочени кредити
deferred loans
отстъпени премии на презастрахователи по общо застраховане/застраховки живот
discounts allowed to reinsurers on general/life insurances
отстъпка (цена)
allowance
оттук нататък
hereinafter
отчет за приходи и разходи
income statement
отчет за приходи и разходи
statement of operations
отчет за приходите и разходите, сметка финансови резултати
profit and loss account
отчет за собствения капитал
equity statement
отчетен обект
reported item
отчетен период
accounting period=reporting period
отчетени по пазарна стойност
carried at market value
отчетна валута
reporting currency
отчетна стойност
carrying amount/value, book value
отчетна стойност на продадените стоки, млади животни и животни за угояване
cost of the merchandise and livestock purchased and sold
отчисления за гаранционния фонд
guarantee fund charges
отчита се по цена на придобиване
stated at cost
отчитам
report/state
отчитам
record
отчитам в пасива
report as liabilities
отчитам сума
recognize
отчитане влиянието на промените на валутните курсове
accounting for the effect of changes in foreign exchange rates
отчитане на амортизациите
accounting for depreciations
отчитане на данъка върху добавената стойност
accounting for VAT
отчитане на данъци върху печалбата
accounting for profit tax
отчитане на данъците върху печалбата
accounting for taxes on income
отчитане на договорите за строителна дейност
accounting for construction contracts
отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ
accounting for Government grants and Government assistance
отчитане на извънредните операции
accounting for extraordinary items
отчитане на инвестициите
accounting for investments
отчитане на наемните (лизинговите) договори
accounting for leases
отчитане на научната и развойната дейност
accounting for research and development activities
отчитане на непредвидими събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния отчет и на събития, настъпили след срока на изготвянето му
accounting for events ocurring after the balance sheet date
отчитане на основните производствени разходи и разходите по доставките
accounting for production and delivery costs
отчитане на паричния поток
accounting for cash flow
отчитане на плащането
record the payment
отчитане на разходите за опазване на околната среда
accounting for environmental costs
отчитане на съвместно контролирани предприятия и дейности
financial reporting of joint ventures and jointly controlled operations
отчитане на финансиранията
accounting for grants
оценени и осчетоводени
assessed and accounted for
оценени по номинална стойност
carried at cost
оценени по цена на придобиване
carried at cost of acquisition
оценител
valuer
оценка
assessment/evaluation
оценка за обслужване на дълга
assessment of the loan performance
оценка на банката при приватизация
bank evaluation in privatization procedure

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

6 дневна работна седмица

39
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

185
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

39
Благодаря!

Viagra online"Buy viagra online

34
Няма ли администратор да банне този спам
Още от форума