Българо-Английски Счетоводен речник

на ишлиме
under toll agreement
на основа на
on the basis of
набелязвам
targeting
набирам (капитал)
raise up funds
набирателна сметка (учредяване)
incorporation account
набирателни сметки на бюджетни предприятия в левове
BGN demand deposits
набирателни сметки на бюджетни предприятия във валута
foreign currency demand deposits
наблюдение и контрол на пазара
market watch
надбавка
premium
надбавка към лихвения процент
interest rate margin
надбавки
benefits
надвнесен данък
overdrawn tax
надзастраховане
overinsurance
надзорник
supervisor
надценка
surplus charge
наименование на разходите
expense items
наказателна лихва
penalty interest
наличен (разполагаем, свободен), ликвиден капитал
available (also: disposable) capital
наличност от стоки
stock-in-trade
наличности в подотчетните лица
petty cash advances
намален актив
asset impaired
намалени с търговска отстъпка (без търговска отстъпка)
net trade discounts
намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди
decrease of finished goods, work in progress and deferred expenses
намаление на финансовия резултат
decrease of financial result
намаление на цените
decline of prices
намаления според българското данъчно зконодателство
decrease in accordance with the Bulgarian Tax Legislation
намаляване на активите
impairment of assets
наредба, правилник, постановление
regulation
нареждане за блокиране
order of restriction
нареждане за превод по платежно нареждане
payent order for bank transfer
нареждане-разписка
cash payment order
наследник (юр.)
devisee
наследник, на когото е завещано имущество
legatee
насочвам
guide
насрещен, копие, дубликат
counterparty
насрещна престация, възмездност
consideration
насрещна страна
versus party
насрещни вземания
counter receivables
насрещни плащания
cross payments
настолни компютри
PC desktop
настройка
set-up
натрупани задължения
accruals
натрупани приходи
accrued income
натурални и стойностни измерители
physical volume and value
натурално и стойностно изражение
material and value expression
Национален сметкоплан
National Chart of Accounts
Национален статистически институт
Institute of Bulgarian National Statistics
начален баланс
opening balance sheet
начална/крайна наличност на материалните запаси
opening/closing inventory
начални салда (в баланса)
opening position
начално салдо
opening balance
начин на оценка
manner of evaluation
начислена амортизация
accumulated depreciation
начислени обезщетения
incurred claims
начислени провизии
provisions accrued/allocated
начислени провизии за вземания
provisions accrued on receivables
начислени разходи
accrued expenses
начислени резерви
charged reserves
начислени/освободени провизии за загуби от кредити и други провизии
loan loss provisions and other provisions (charge)/release
начислявам
charge
начислявам по кредита
credit to income
начислявам провизии
accrue provisions
начисляване
charging
начисляване на акцизна ставка
computing of excise flat amounts
начисляването на лихви по кредитите се възобновява
loans are returned to the accrual basis
не е намален за сметка на техн. провизии
it is not off-set against technical provisions
не зачитам, посягам (върху правата на)
encroach (upon one's rights)
неамортизирана сума
unamortized sum
неблагоприятно засегнати
adversly affected
невъзвращаемост на кредити
unrecoverability of loans
недвижим имот в жилищна сграда
housing real estate
недействителност на учредено дружество
voidability of incorporated company
неделимост (на акциите)
indivisibility
недопустимост
inadmissibility
незабавно изпълнение
immediate execution
независим външен оценител
independent appraiser
независимост на отделните отчетни периоди
independence of the different reporting periods
незавършено производство
work in progress
неизбежен
imminent
неиздължен, неизплатен
outstanding
неиздължени /неизплатени/ вноски
outstanding arrears
неизискуема главница
non-due principal
неизплатена част от акционерен капитал
uncalled capital
неизплатена/дължима сума
pending amount
неизползван капитал
idle (also: unemployed) capital
неизпълнение
non-performance
неизравнени и неуточнени суми по преводи
unreconciled items
НЕК
National Electricity Company
неконсолидирани дъщерни дружества
unconsolidated subsidiaries
некотирани ценни книжа
unquoted securities
нематериални дълготрайни активи
intangible fixed assets
необезпечен
not secured
необслужван дълг
non-serviced loans
необслужван кредит
non-performing loan
необслужвани кредити
unserviced loans
необходими сведения
necessary information
необходимите провизии
required provisions
необходимо-присъщи разходи
business expenses
неоснователно забогатяване
unmerited gain
неоснователност
groundlessness
неоспоримо вземане
unchallengeable receivables
непаричен
non-monetary
непарична търговска отстъпка
in-kind commercial discount
непарични вноски
in-kind / non-monetary contributions
неперсонифицирани дружества
unincorporated partnerships
непокрита загуба
loss not covered
непокрита загуба от минали години
prior period losses
непокрита загуба от минали години
prior year retained loss
непосредствен риск
immediate risk
непреведена част от тази печалба
unremitted part of those earnings
непредвидени разноски/разходи
incidental costs
непредвидими събития
contingencies
непреки производствени разходи
production overheads
непреодолима сила
force majeure
неприемливо
unacceptable
неприключили съдебни дела
pending litigation
неприсъствена търговия
non-attendance trading
нераздържавен
non privatized
неразпеделена печалба от минали години
undistributed prior (year) period profit
неразпределена печалба
retained earnings/profit
неразпределена печалба
unappropriated profit
неразпределена печалба
undistributed profit
неразпределена печалба/загуба
retained profit / loss
нерегистрирани лица
unregistered persons
нередовна премия
irregular premium
нередовни експозиции
substandard exposures
несъбираеми заеми
unrecoverable loans
несъбираемо вземане
uncollectable claim
несъвпадение на падежите
unmatched maturities
несъстоятелност
bankruptcy
несъстоятелност, неплатежоспособност
insolvency
нетиране (взаимно прихващане)
offsetting
нетна печалба
net profit
нетна печалба за периода
net profit for the period
нетна печалба преди данък печалба
net profit before corporate income tax
нетни активи
net assets
нетни краткотрайни активи
net current assets
нетни парични потоци от основна дейност
net cash flow from operating activities
нетни положителни курсови разлики
net gains from dealing in foreign currencies
нетни приходи от продажби
net sales
нетрудоспособност
disability
неусвоена част от кредита
unutilized part of the loan
неусвоени и револвиращи кредити
revolving underwriting facilities
неустойка
compensation (also:default, forfeit, penalty, liquidated damages)
неустойка
penalty
ниска капитализация
thin capitalization
нищожност на действия и сделки
nullity of actions and transactions
нововъзникнал
newly arise
номинал
par value
номинална стойност на акция
par value of share (also: face value, nominal value)
номинална цена
face value
нормативна база
regulatory base
нормативни документи
regulatory documents
ностро сметки
nostro accounts
нотариален акт за собственост
holding deed
няма съществени правни действия заведени от или срещу фирмата
no material legal actions initiated or pending against the company

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

6 дневна работна седмица

17
Сключен трудов договор на 8 часа - 5 дена в седмица. Работодателя иска за 4 месеца да въведе  , 6 дена работи по 8 часа , един д...

Документ за изплатен дивидент

154
В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от касата се изплаща само с РКО.

Изчисляване на 410 дни майка

30
Благодаря!

Viagra online"Buy viagra online

27
Няма ли администратор да банне този спам
Още от форума