Българо-Английски Счетоводен речник

идеална част (недвижимо имущество)
quota (property)
идентифицирани, определени
identified
извлечение по сметка
statement of account
извънборсов капиталов пазар
over-the-counter securities market
извънборсови капиталови ценни книжа
non-marketable equity securities
извънбюджетни приходи
extra budgetary revenue
извънредни операции
extraordinary items
извънредни приходи
extraordinary income
извънредни разходи
extraordinary expenses
извънсъдебно споразумение
out of court settlement
извършване на годишното счетоводно приключване
close the annual accounts
изготвяне (счет.отчети)
compilation
издавам разрешение
grant license
издавам, разкривам, разгласявам
divulge
издаване на еднакви екземпляри
issuance of equvalent copies
издадени (неприключени) гаранции
outstanding guarantees
издадени преводи (с-ки разчети)
payments
издадени преводи от ДСК
payments made by DSK
изискване за дължима грижа
due care requirement
изисквания на бълг. законодателство
statutory requirements
изискуеми суми
amounts due
изключени рискове (застраховане)
risks excluded (insurance)
изключителна икономическа зона
exclusive economic zone
изключително право
exclusive right
изкупени собствени акции
own shares bought/purchased back
изкупени собствени акции
treasury stock
изкупени собствени облигации
own debenture bonds purchased back
изкупени собствени облигации
own debentures bought back
излишен капитал
redundant capital
излишъци
redundances
излишъци на активи
surpluses of inventories and other valuables
излишъци на други ценности
surplaces of other valuables
излишъци от дълготрайни активи
surplaces of tangible fixed assets
излишъци от материални запаси
surpluses of inventories
излишъци от преоценка
revaluation surplus
излязъл от употреба
obsolescence
измененение в резерва за предстоящи плащания
movements in the provisions for outstanding claims
изменение на нивото на щетимост
loss development
изменение стойността на акции
change in value of stocks
изменения в резервите
movements on reserves
изнасян в чужбина капитал
flight (also: refugee) capital
изпитателен срок
period of intended reliance
изплатена част от акционерен капитал, внесен капитал
paid-in (paid-up) capital
изплатени комисиони
commissions paid
изплатени обезщетения на участници в пенсионен фонд
benefits to clients
изплатени обезщетения по общо зстраховане
general insurance paid
изплащане на дълг, митническа декларация
clearance
използван (вложен) капитал
employed capital
използване на терминали
terminal usage
изпратени стоки и предадени работи
dispatched goods and completed jobs
изпълнение
performance
изпълнител (контрагент, доставчик)
contractor
Изпълнителен директор
General Manager
изпълнителен лист
adjucation order, receiving order, writ of execution
изпълнителен лист
writ of execution
изпълнително дело
foreclosure court case
изпълнявам нареждане за плащане
execute payment order
изравнителна вноска
equalized installment
изравнителна, изправителна (опреация, действие)
remedial
изразходване на материални запаси
outflow of stocks
изразходвани горива и енергия
fuel and energy inputs
изразява мнение относно счетоводния отчет
render an opinion on the FS
изтекли, прекратени, унищожени премии
lapse premium
изтичане на давност
expiration of validity
изтичане на срока
effluxion of time
изцяло изплатени
fully disbursed/fully repaid
изчислявам, извличам
derive
изчисляване на вноските
calculation of the instalments
икономическа група
group
икономия от данък
tax savings
имам правото да, упълномощен съм да
entitled to
импортно завишение/надценка на вносителя
importer's mark up
имуществени щети
property damage
инвентаризация
stocktaking
инвентаризация на ДМА
technical inspection
инвентарна книга
fixed assets register/inventory book
инвестиции в капиталови ценни книжа
investment in equity securities
Инвестициите се притежават с цел предпазване, улесняване или задълбочаване на съществуващи стопански или търговски взаимоотношения
Trade investments are held to protect, facilitate or further support existing business or trading relations
инвестиционни имоти
investment property
инвестиционни резерви
investment reserves
инвестиционно дружество от затворен тип
closed-end investment company
инвестиционно дружество от отворен тип
open-end investment company
индекс на потребителските цени
index of consumer goods
индивидуален сметкоплан
own chart of accounts
инкасирани застрахователни премии
insurance premiums received
инкасирани премии
premium received
инкасо (в търг.)
cash against documents
инкасо (при банки)
collection
интегрирана база данни
integrated database
ипотека
mortgage
ипотечна тежест
mortgage encumbrance
искам кредит
apply for credit
искова молба
statement of claim
исково право
right of claim
историческа цена
historical cost
ишлеме
toll treatment
ищец
plaintiff
ищец, взискател
claimant

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Продажба на актив заведен само в 207

4
Здравейте, имам актив заведен  миналия месец в 207 сметка с фактура ВОП и протокол. Реши се да се продава директно / облагаема с...

Viagra online"Buy viagra online

8
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

55
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

200
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...
Още от форума