Българо-Английски Счетоводен речник

капитал
capital
капитал
equity
капитал в бюджетните предприятия
permanent funds of State Budget financed enterprises
капитал под формата на обикновени акции, дялов капитал
equity capital
капитализирана лихва
compounded interest
капитализиране
compounding
капитални разходи
outlay
капитално строителство
large scale construction
капиталови инвестиции
equity investment
капиталоемкост
capital intensity
каса
cashier
каса в левове
cash in hand in Bulgarian leva
каса във валута
cash in hand in foreign currencies
касов апарат
cash register
касова бележка
cash register receipt
касова наличност (в сейф)
cash on hand (in the safe)
катастрофични събития
acts of God
квартирни пари
boarding expenses
квестор
conservator
клиенти
customers
клиенти и свързани с тях сметки
customers accounts and related accounts
клиенти по аванси
advances from customers
клиенти по предоставени фирмени кредити във валута
customers under trade credit terms in foreign currency
клиенти по продажби при определени условия
customers under special terms
клиенти по търговски кредити
customers under trade credit terms
книги за приходи и разходи (приходно-разходни книги)
books of income and expenses
коефициент за бърза ликвидност
quick ratio
коефициент на брутната печалба към приходи от продажби
the overall gross margin to sales ratio
коефициент на критична оценка
acid-test ratio
коефициент на обща, бърза, незабвна, абсолютна ликвидност
coefficient of general, quick, immediate, absolute liquidity
коефициент на производителност
efficiency ratio
коефициент на рентабилност на активите
coefficent of profitability of assets
коефициент на рентабилност на привлечения капитал
coefficient of profitability of borrowings
коефициент на рентабилност на приходите от продажби
coefficient of profitability of income from sales
коефициент на рентабилност на собствения капитал
coefficient of profitability of equity
коефициент на финансова задлъжнялост
financial leverage ratio
колективен трудов договор
collective labour agreement
колективно нарушение (на пазара на ценни книжа)
collusion
командитно дружество
limited partnership
командитно дружество с акции
partnership limited by shares
комисиони
commissions
Комисия по ценните книжа и фондовите борси
Commission on Securities and Stock Exchanges
комитет на кредиторите
creditors' committee
компенсаторен запис
compensatory bill/certificate
компенсационен бон
compensatory bond
компенсиране (нетиране) с плащания от напълно различно естество
netting off with payments of a completely different nature
компенсиране на салдата по разчетните сметки
net off balances of accounts payable and receivable
компенсиране, прихващане
set off
компетентен съд
court of jurisdiction
компетентни органи
competent bodies
конкретно възникнали
practically arisen
конкурс
tender
консигнатор/консигнант
consignor
консолидиране на счетоводните отчети
consolidation of financial statements
конспект, план, учебна програма
syllabus
константно-дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък)
declining balance depreciation method
констатации
findings
констативен протокол
protocol of findings
консултативен съвет
Steering Committee
консумативи
consumables
контрол
control
контролни листи (САПАРД)
check lists
контролни системи
system controls
контролно участие
controlling interest
конфигурирам
configure
концесионни права
concession rights
кооперации
cooperatives
коректив
depreciation/amortisation/revaluation
корекция за отразяване на понижаването на текущата пазарна цена
adjust for the diminution of current market price
коригирам
adjust
коригирани с всяко трайно обезценяване на стойностт на инвестициите
restated for any permanent diminution of the value of each investment
корпоративен данък
corporate income tax
Корпоративни финанси
Financial Advisory Services
косвено притежание
indirect ownership
косвено притежание, подразбран, безусловен
implicit
котира се добре
stock stands high
котировки
listings
краен/заключителен баланс
closing balance
крайна нужда
financial duress
краткосорчни заеми в просрочие
overdue short-term loans
краткосрочна продажба
reselling in short-term
краткосрочни вземания
short-term receivables
краткосрочни вземания по липси и начети
claims against employees for shortages
краткосрочни вземания по рекламации
claims against suppliers
краткосрочни задължения
current liabilities
краткосрочни заеми
short-term loans
краткосрочни инвестиции в ценни книжа
short-term investments in securities
краткосрочни пазарни ценни книги
short-term marketable securities
краткотрайни активи
current assets
кредитен заместител
loan substitute
кредитен комитет (банка)
credit committee (in a bank)
кредитен портфейл
loan book/loan portfolio
кредити (класификация): 1) редовни, 2) под наблюдение, 3) нередовни, 4) съмнителни, 5) загуба
loans (classification): 1) Pass, 2) Watch, 3) Substandard, 4) Doubtful, 5) Loss
кредити на свързани лица
loans to related parties
кредитите деноминирани в лева/валута
loans denominated in leva/foreigh currency
кредитна дейност (банка)
credit activity
кредитна задлъжнялост
gearing
кредитна линия
credit line
кредитни досиета
loan files
кредитно известие
credit advice
кредитополучател
borrower
кредитор
creditor, lender
кредитори по условни вземания
contingent liabilities
кредитори по условни задължения
contingent liabilities
кредитоспособен
creditworthy
кръгла маса
panel
кръстосани/кросови сделки
cross trades
кръстосано рефериране
cross-reference
кумулативен индекс
cumulative index
купувач (акции, дялове)
acquirer
курс на акциите
stock price
курсови разлики
foreign currency translation differences
към 31.12.1999 (баланс)
as at December 31, 1999

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Viagra online"Buy viagra online

4
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

50
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

194
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

44
Благодаря!
Още от форума