Българо-Английски Счетоводен речник

за сметка на
at the expense of
за сметка на резервите
against reserves
забрана за начисляване на лихва върху лихва
ban on accruing interest upon interest
завеждам дело
bring an action against s.o. / take proceedings against s.o.
завеждам дело
lay a claim against/bring a suit against
завеждам дело
submit a case to court, initiate proceedings against s.o., sue s.o.
завеждам иск
set up a claim against
заверение по платежно нареждане
credit payment order
заверявам отчет в качеството на одитор
qualify a report
заверявам сметката
credit the account
завишаване
overstating
завишаване от преоценка
revaluation uplift
завишение, търговска надбавка
mark up
заготовка
processing
загуба
loss
загуба от разлики във валутните курсове
exchange lossеs
загуба от текущата година
current year loss
загуба, нетно
net loss
задание
terms of reference
задбалансови активи
off-balance sheet assets
задбалансови ангажименти
off-balance sheet commitments
задбалансови задължения
off-balance sheet liabilities
задбалансови сметки
off-balance sheet accounts
задгранични стопански единици
foreign entities
заделени резерви по общо застраховане
general insurance provisions
заделям
set aside
заделям провизии
set aside provisions, determine provisions
заделяне на провизии
allocation of provisions
задлъжнялост
leverage/gearing
задължение за съобщаване
obligation for notification
задължение по незабавно инкасо
debit prompt cash order
задължение по платежно нареждане
payment order
задължения
amounts/accounts payable
задължения
payables/creditors
задължения за съучастия
payables for participating interests
задължения изплащани на етапи
progress payments
задължения към бюджета
payable to the budget
задължения към доставчици
trade creditors
задължения към персонала
wages and salaries payable
задължения платими при поискване
accounts payable on demand
задължения по лихви
interest payable
задължения по отсрочени данъци
deferred taxes payable
задължения по получени търговски заеми
payables of commercial credits received
задължения по просрочени банкови заеми
overdue bank loans payable
задължения по социалното осигуряване
social security payable
задължения по споразумения за обратно изкупуване
liabilities under repurchase agreements
задължения, свързани с участия
payables related to participation investments
задържани резерви на презастрахователи
retained reinsurance amounts
заедно и поотделно
jointly and severally
заеми на граждани в просрочие
overdue loans to individuals
заеми на предприятия във валута в просрочие
overdue foreign currency loans to enterprises
заеми, предоставени на трети лица
loans extended to third parties
заключение
implication
заключителен обменен курс
closing rate of exchange
Закон за особени залози (ЗОЗ)
Law on registered pledges
Закон за особените залози
Registered Pledges Act
Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
Law on Securities, Stock Exchange and Investment Companies
законно платежно средство
legal tender
законова лихва
interest set by law
законова лихва
regulative/statutory interest
законосъобразност
legitimacy
законосъобразност и целесъобразност
legitimacy and expedience
закъснение дължащо се на времето за извършване на банкова транзакция
settlement timing delay
залагам
stake (on)
залог
pledge
заложени като обезпечение
pledged as collateral
Заместник главен изпълнителен директор
Senior Deputy Executive Managing Director
замяна на дълг срещу собственост
debt equity swap
занятие (по занятие)
occupation (by occupation)
заобикалям закона
circumvent
запис на заповед
promisory note
записи за регистриране на сделката при брокера
trading time stamps
запитвания
inquiry
заплати
personnel costs
заплати и възнаграждения
wages and salaries
заплати на служителите
employees benefits
запор
distraint
запор върху
distrait upon (distrain v)
застояла стока
slow-moving stock
застраховане на кредити
credit insurance
застрахователен срок
insurance period
застрахователен технически резерв
insurance technical (special) provisions
застрахователна полица
insurance policy
застрахователна премия
insurance premium
застрахователна сума
insurable amount
застрахователна сума
sum insured
застрахователни вноски
insurance instalments
застрахователни разходи
underwriting expenses
застрахователно обезщетение
insurance claim
застрахователно обезщетение
insurance indemnity
застрахователно събитие
insurance event
застраховка "Гражданска отговорност"
third party liability insurance
застраховка "Злополука"
accident insurance
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of aircraft
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of motor vehicles
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of ships
застраховка живот (животозстраховане)
life insurance
застраховка заболяване
sickness insurance
застраховка на гаранции
suretyship insurance
застраховка на летателни апарати
insurance of aircraft
застраховка на плавателни съдове
insurance of ships
застраховка на правни разноски (правна защита)
legal expenses insurance
застраховка на разни финансови загуби
insurance of miscelaneous financial losses
застраховка на релсови превозни средства
insurance of rail vehicles
застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
insurance of land vehicles, excluding rail vehicles
застраховка на товари по време на път
insurance of goods in transit
застраховка на щети на имущество
insurance of damage to property
застраховка обща гражданска отговорност
general civil (third party) liability insurance
застраховка пожар и природни бедствия
fire and natural disasters insurance
застраховки за нова дейност
new business insurance
застраховки за рисково машиностроене и строителство ЗРМ/ЗРС
EAR/CAR engineering all risk and constructional risk
захранване на сметка
income to account
заявени щети
open / known claims
заявка за подаване на оферти
request for proposal
заявление
petition
заявявам, съобщавам, излагам, тълкувам
set forth
здравеопазване, здравна застраховка
healthcare
земи, гори и трайни насаждения
lands, forests and perennials
значими
significant
значително влияние
significant influence
значително затрудняване на/при документирането на одита
pervasive loss of audit trail
значително морално остарели
significantly obsolete
значително участие
majority participation
значително участие
significant interest
зстрахователни резерви
insurance reserves

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Viagra online"Buy viagra online

4
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

50
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

194
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

44
Благодаря!
Още от форума