Българо-Английски Счетоводен речник

в качеството си на президент
as holding the Presidency
в крйна сметка
ultimately
в сравнение с предходната година
over the previous/prior year
в съответствие с най-доброто от практиката на отрасъла
consistent with the best practicies of the industry
валутни наличности
foreign exchange holdings
вальор
value date
варанти
warranties
вещи
chattels
вещо лице
expert
взаимни застраховки
mutual insurances
взаимнозастрахователни кооперации
mutual insurance co-operatives
вземания
debtors/placements/receivables
вземания от банки
receivables from banks
вземания от банки, предоставени ресурси и кредити на банки
placements with, loans and advances to banks
вземания от лихви
interest receivable
вземания от съучастия
recevables from participating interests
вземания по аванси и кредити от клиенти
loans and advances to customers
вземания по записани дялови вноски
receivables on subscribed shares
вземания по записани дялови вноски
share capital subscribed receivable
вземания по застраховки
insurance receivables
вземания по липси и начети
claims against employees
вземания по лихви и други активи
other assets and interest receivable
вземания по продажби
trade debtors/receivables
вземания по съдебни спорове
receivables from litigation
вземания по цесии
ceding receivables
вземания по цесии
cession receivables
вземания, свързани с участия
receivables on investments in other businesses
вземания, свързани с ценови разлики от липси и начети
receivables from employees related to mark-up of the cost of shortages
вземания/задължения, разчети в банки (сметки)
accounts receivable/payable
видове данъци
types of taxes
винкуларни акции
assented shares/stock
винкулирани акции
pawned stock
висящи производства
pending claims
вливане (дружество)
infusion
вливане (поглъщане)
take over
влиза в сила със задна дата
retroactively
влиза в сила със задна дата от
come into force retroactively as from
влог в публичен склад
deposit in public warehouse
влогови сметки на клиенти в левове
BGN savings deposits
влогови сметки на клиенти във валута
foreign currency savings deposits
влогонабирателни институции
deposit taking institutions
вложител
depositor
внасяне
payment
внедряване, осъществяване, изпълнение
implementation
внесен основен капитал
share capital paid in
вноската на право на учредяване или прехвърляне
contribution of a right for the creation or transfer
водене на търговски регистър
keeping a commercial register
водещ съдружник
lead partner
водя счетоводство
maintain accounting records
вписване
registration
вреди, а не: щети
damages
време на плащане
time of payment
временни разлики
temporary differences
временни разлики
timing differences
временни разлики, подлежащи на приспадане
deductible temporary differences
временно удостоверение
interim certificate
връщам дело
refer back a case
всички акции на акционерите, които взети заедно представляват собствеността върху едно акционерно дружество
capital stock
всички средства в резултат от дейността
total generated by operations
всички срокове ще се променят съгласно взаимно договорен график
all deadlines set forth herein will be ammended to a mutually agreed upon timetable
встъпване в правата на застрахования
subrogation into the rights of the assured
вторични документи
supporting source documents
вторични счетоводни документи
secondary accounting documents
въведение
overview
въвеждам в длъжност
inaugurate
възбрана
interdiction
възвръщаемост в национална валута
local currency returns
въззивна инстанция
court of second instance
възложител
assignor
възложител
contracting party
възнаграждение, такси
fees
възникване на дружеството
formation of a company
възникващи пазарни институции
emerging markets
възникнали щети
claims incurred
възобновяеми кредити
revolving loans
възражение
caveat (enter/put in)
възрастов анализ
aging analysis
възстановима стойност
recoverable amount
възстановими данъчни временни разлики
recoverable timing differences
възстановяване на акциз
refund of excise duties
възстановяеми презастрахователни щети
reinsurance recoverable losses paid
външен изпълнител
outsourcing company
външни доставчици
outsourced vendors
външни услуги
hired services
външно финансиране
outsourcing
върху активите няма тежести
there are no liens or encumbrances on the assets
вътрешна информация
inside information
вътрешна цена
cost price
вътрешни разчети
intercompany accounts
вътрешно служебно лице
insider
вярно и честно представяне
true and fair picture

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Viagra online"Buy viagra online

1
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

48
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

193
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

44
Благодаря!
Още от форума