Българо-Английски Счетоводен речник

с по-висока цена
roll-up and forward
с по-ниска цена
roll-down and forward
салда по привлечени средства от други клиенти, предоставени на банката
deposit balances maintained with the bank
салдо
balance
самоосигуряване
self-employment insurance
самостоятелен счетоводен отчет
own financial statement
самостоятелен, независим, съществен, важен
substantive
самостоятелно право на подпис от името на
sole signing authority on behalf of
сводирам информация
collect and summarize information
свръхзадлъжнялост
overindebtedness
свръхинфлационни преизчисления
hyperinflation restatement
свързани лица
related parties
свързани периоди за приключване на борсови сделки
connected accounts
сгради
buildings
сгради, земи, гори и трайни насаждения
Buildings, land, forest, perennial
сделки между свързани лица
related parties transactions
сделки с валутни ценности
transactions with currency valuables
себестойност
prime cost/product cost/cost
себестойност
production cost
себестойност на продажбите
cost of sales
седалище
seat
седант (пряк зстраховател)
original insurer
секретна брава
combination lock
секретно заключващо устройство
safety locking devices
селско и горско стопанство
agriculture and forestry
семейна застраховка
family insurance
сетълмент сметка
settlement account
синдик
receiver, trustee
синтетична сметка
summarized account
система за наблюдение на пазара (борса)
watch
система за уеднаквяване на критериите в образователните програми в Европа
European Credit Transfer System
системни модули
system modules
складов запис
warehouse warrant
складова наличност
goods at stock, goods hold at stock, available goods at stock, stock of goods
складове на едро
whole-sale warehouses
сключване на търговска сделка
conclusion of commercial transaction
сключени застраховки
written insurance
сключени премии
premiums written
сконтиран паричен поток (метод за оценка на инвестиции)
discounted cash flow
скрито съучастие
concealed partnership
след събитието
subsequent
сливане
merger (consolidation)
сливане и вливане/придобиване
merger and acquisition
служебна бележка
certificate
служебна тайна
professional secrecy
случаи на нарушаване на договора
events of default
смекчавам, облекчавам
mitigate
сметка на собственика
owner's account
сметки за жилищно строителство в левове
deposits received in accounts for housing construction
сметки за материални запаси
inventory accounts
сметки за приходи, приходи от продажби
revenue (income) accounts
сметки за разходи
expenses accounts
сметки за разчети
third parties accounts
сметки за финансови средства
financial assets accounts
сметките, по които се отнасят постъпленията и задълженията на брокерите
margin accounts
сметкоплан
chart of accounts
Сметна палата
National Audit Office
смъртност
mortality
собствен капитал
equity / share capital
собствен капитал
shareholder's equity, own capital, shareholders' funds
собствен капитал
owner's equity
собствен капитал (капиталова база)
capital base
собствени активи невключени в стопански оборот
assets not in use
собствени пасиви невключени в стопански оборот
liabilities not connected with the business activities
собствени пасиви, невключени в стопански оборот
liabilities not related to the business activities
собственост за препродажба
properties held for resale
спедиционен договор
forwarding contract
специални договорни условия
covenants
специални сметки на клиенти в левове
BGN special accounts
специални сметки на клиенти във валута
foreign currency special accounts
специфични провизии
specific provisions
списък на нови отпуснати кредити
list of new loans granted
спогодба
settlement
спомагателна дейност
auxiliary activities
спомагателна дейност
auxilliary/supporting activity
спомагателни книги
auxiliary books
спомагателни материали
additional materials
споразумение за залог относно вземане
pledge agreement on receivable
споразумения за компенсиране на салдата
compensating balance arrangements
споразумения за продажба с клауза за обратно изкупуване
sale and repurchase agreement
според принципа на начисляването
on accrual basis
справедлива стойност, справедлива цена
fair value
справка за разходи
statement expenditure
справка-декларация
quary
справка-декларация
reference (information)
сравними неконтролирани цени
comparable uncontrolled prices
сравними отчети и цялата друга счетоводна информация
comparative financial statements and all other comparative financial information
сравнителен и пазарен анализ
benchmarking
средна претеглена
weighted average
средна претеглена цена (себестойност) за отчетния период
weighted average cost for the reported period
средносрочни сделки
medium term deals
срок
term
срок на забава
period of delay
срочен депозит
term deposit
срочни (форуърд) сделки
forward contracts
стабилна депозитна база
stable deposit base
стандартен обикновен договор в писмена форма
open contract
стандартни технологии
standard routings
становище с резерви
qualified opinion
статии на приходи и разходи
income & expense items
стенд-бай акредитив
stand-by letters of credit
стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс
correspondence between opening and closing balance sheets
стойността на лихвата, капитализирана в акционерния капитал
amount of interest capitalized in the cost of stocks
стоки
goods for resale
стоки за преработка, дообработка и сортировка
goods for reprocessing, additional processing and storing
стоки заложени като обезпечение
goods pledged as collateral
стоки и амбалаж
goods and packaging
стоки на консигнация
goods on consignment
стоки на лагеруване
maturing goods
стоки на склад
goods for resale in store
стоки на склад за препродажба
stock of goods for resale
стоков кредит
commercial credit (credit against goods)
Стокова борса
Commodity Exchange
стокови запаси
warehousing
стопанска дейност чрез място на стопанска дейност
business activity through a permanent establishment
стопанска дейност чрез определена база
business activity through a base
стопанска непоносимост
business frustration
стопанска операция
transaction
стопански инвентар
fixtures and fittings
стоплос договор
stop-loss treaty
сторнирам
reverse
сторниране, сторно
reversal
сторнировъчни статии
adjusting entries
сторно изплащане
reverse payment
страна по съдебно дело
litigant
стреми се да участва
strive to participate
строителство
construction
структурно звено в МФ
CFCU /Central Finance and Contract Unit/
суровини и материали
raw materials and supplies
сфера
audit area
счетоводен отчет
financial statements
счетоводен отчет по национални стандарти
statutory accounts
счетоводен принцип на начисляване
accrual accounting concept, accrual method
счетоводна амортизационна квота
accounting depreciation quota
счетоводна ведомост
payroll
счетоводна дата
accounting date
счетоводна конвенция
accounting convention
счетоводна отчетност
financial reporting
счетоводна печалба
book profit
счетоводна печалба
pre-tax profit
счетоводна политика
acounting policy
счетоводни документи
accounting documents
счетоводни записвания
accounting entries
счетоводни записвания
accounting records
счетоводни отчети на банки и небанкови финансови институции
accounting for banking operations
счетоводни отчети на застрахователните предприятия
financial statements of insurance companies
счетоводни сметки
accounting balance
счетоводно записване
entry
счетоводно приключване
financial year end
считано от
as of/ from…date
считано от/в сила от (дата) нататък
effective from (date) and beyond
събираемост
recovery
събираемост на кредити
collectability of loans
събирателно дружество
general partnership
събрани премии
earned premium
съвместно контролирано предприятие
joint-venture
съгласно, на основание на
pursuant to
съгласуване, съвместна, колективна работа
synergies
съд от 1-ва инстанция
court of first instance / lower court
съдебна система
judical system
съдебни и присъдeни вземания
litigations and writs
съдебни и присъдени вземания
in-court and judged receivables
съдебни искове
court claims
съдебни разноски
legal costs
съдебни спорове
litigation
съдебно вземане
receivable on litigation
съдебно дело
case
съдебно дело
law suit
съдебно производство
legal proceedings
съдебно разпореждане
injunction
съдебно решение
court ruling
съдия изпълнител
executory officer
съдопроизводство
proceedindg
съдружник консултант
advisory partner
съдружник по одити
audit partner
съзастраховане
co-insurance
съкратена форма на годишен счетоводен отчет
annual financial statements in a simplified form
съкращения на персонала
cut down staff
съмнителни експозиции
doubtful exposures
съобщителни линии
communication lines
съоръжения и оборудване
computers and communications network
съответствие между приходи и разходи
matching of
съпоставимост между приходите и разходите
comparability between income and expenses
състав
court penal
съставям нотариален акт
engross
състояние/структура на кредитния портфейл
composition of loan portfolio
съучастие
participating interest, participations
съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондовата борса
investments in securities not registered at the stock exchange
съучастие в ценни книжа приети за търговия на фондовата борса
investments in securities registered at the stock exchange
съучастия и дялове
investments in other businesses
съхраняване на документи
retention of documents
съществени аспекти
material respects
съществени отклонения
significant deviations
съществени преизчисления
significant adjustments
същественост
materiality

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Продажба на актив заведен само в 207

23
Здравейте, имам актив заведен  миналия месец в 207 сметка с фактура ВОП и протокол. Реши се да се продава директно / облагаема с...

Viagra online"Buy viagra online

9
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

71
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

211
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...
Още от форума