Българо-Английски Счетоводен речник

падеж
maturity period
падежна таблица
maturity ladder
пазарен
marketable
пазарна стойност, борсова цена
market value
пазарна цена под себестойността
market value below cost
пазарни ценни книжа
marketable securities
пакет от акции
block of shares
парафирам
endorse
пари на път
money in transfer
паричен влог
monetary deposit
паричен капитал
money capital
паричен поток от дейността
cash flow from operating activities
парични курсове в края на годината
year end monetary rates
парични наличности
cash on hand
парични средства
cash in hand & at bank
парични средства
cash
парични средства във валута
cash in hand & at bank in foreign currency
парични средства и парични еквиваленти
cash and cash equivalents
парични средства и сметки в други банки
cash and amounts due from banks
парични средства на бюджетните предприятия
cash of State Budget-financed enterprises
парични средства на каса / в брой
cash in hand
парични средства на път
money transferred
парични средства по бюджетни сметки в левове
cash in b+A313udget accounts in Bulgarian leva
парични средства по извънбюджетни сметки в левове
cash in extra budget accounts in Bulgarian leva
парични средства по извънбюджетни сметки във валута
cash in extra budget accounts in foreign currency
парични средства по набирателни сметки в левове
cash in fund-raising accounts in Bulgarian leva
парични средства по набирателни сметки във валута
cash in fund-raising accounts in foreign currency
парични средства, ностро сметки и сметки в Централната Банка
cash, nostros and balances with the Central Bank
пасивно застраховане
outward (insurance)
патенти, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмени (търговски) марки
patents, licenses, concessions, knowhow, trademarks
пенсионни резерви
pension reserves
персонал и съдружници
employees and shareholders
печалба от акция
equity per share
печалба от дейноста
profit on opeations (trading profit)
печалба от дейността (преди застрахователни разходи)
operating profit (before underwriting expenses)
печалба от продажба на недвижими имоти
profit on sale of property
печалба от текуща година, резултат от отчетния период
current year profit
печалба от чиста парична позиция
gain on net monetary position
печалба преди данъци
profit before taxation
печалба/(загуба) от операции в чуждестранна валута, нетно
gains/(losses) arising from dealing in foreign currencies, net
печалба/(загуба) от операции с ценни книжа
gains/(losses) arising from dealing securities
печалба/(загуба) преди данъци
profit/(loss) before taxation
печалба/доход
gain
печалба/приходи от продажба
sales revenue
печалби и загуби от текущата година
current year profit and loss
писмени процедури
written procedures
писмено нареждане
payment order
писмо до ръководството
management letter
план
targeting
план за действие в условия на непредвидими събития
contingency plan
план за оздравяване
reorganization plan
план-сметка
planned budget
планирам мероприятие
plan events
пласирания в чуждестранни банки
placements with foreign banks
пласмент
distribution
платежна система
payment system
платежно нареждане
bank payment order
платежно нареждане
payment order
платежоспособен
solvent
платежоспособност
solvency
платени щети
losses paid
плащане на премията
payment of premium
плащания за основна дейност
outflow (cash) for basic activity
плащания настъпващи по/в съответствие с договорите
settlements falling due under contracts
по икономически елементи
by type of expense
по курса на деня на БНБ
at the rate of exchange ruling on the date
по метода на покупко-продажбата
under the purchase method
по метода на собствения капитал
under equity method
по метода на чистата стойност на капитала
equity method of accounting
по надлежния ред
in due course
по смисъла на тази наредба/закон
within the meaning of this regulation/law
по цена на придобиване
at cost
по член…
under article
по-ниската от цената на придобиване и пазарната цена
at lower of cost and market value
погасени заеми/кредити
loans repaid
погасени по давност позиции
lost by limitation
погасителен план
repayment schedule
погасителна давност
limitation of actions
погасявам
repay
погасяване на заеми
redemption of loans
погасяване на право
lapse
под особен надзор
under receivership
подавам жалба в съда
lodge/make a complaint against s.o. with the court
подавам заявление
file an application
подготвителен договор
preliminary agreement
подготвям, инструктирам
grooming
поддържам
maintain
подзаглавие
sub-heading
подзаконови нормативни актове
subdelegated legislation
подзастраховане
underinsurance
подновени премии
renewal premium
подобрения на наети сгради
leasehold improvements
подотчетни лица
petty cash advances
подписаните държави
signatory states
подписване на призовка
endorsement of writ
позиция на отчет
element in the report
поименна акция
registered share
показател
criterion
показатели за вземанията и задълженията
ratios for receivables and payables
показатели за динамика
ratios for dynamics
показатели за ефективност
ratios for efficiency
показатели за ликвидност
ratios for liquidity
показатели за обръщаемост на активите
ratios for asstes turnover
показатели за обръщаемост на материалните запаси
ratios for turnover of stocks
показатели за рентабилност
ratios for profitability
показатели за структура
ratios for structure
показатели за финансова автономност
ratios for financial independence
показатели за финансово-счетоводен анализ
ratios for financial and accounting analysis
показателни оферти
indicative offers
покритие на лихвите
interest coverage
ползван заем
disbursed loan
полици
drafts/notes
положителна репутация
goodwill
положителна търговска репутация
positive goodwill
положителни курсови разлики
foreign exchange rate gains
положителни разлики от операции (с ценни книжа, валута)
dealing profits
положителни разлики от преизчисляване
translation gains
положителни разлики от продажбата на ценни книжа
gains on the sale of securities
положителни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange gains
положителни разлики/печалба от операции с ценни книжа
gain from dealing securities
полуфабрикати
semi-finished products
полуфабрикати собствено производство
semi-finished products manufactured by the enterprise
получени аванси
advances received
получени дългосрочни заеми
long-term loans
получени заеми
loans received (borrowings)
получени краткосрочни заеми
short-term loans
получени преводи (с-ки разчети)
receipts
получени преводи в ДСК
receipts in DSK
помощ при пътуване
travel assistance
помощи
grants
попечителска дейност
custody service
поправка на основни грешки
correction of fundamental errors
попълвам регистриран капитал
supply capital
пораждам
originate
поръчителство по записи на заповед
guarantees on promisory notes
последна входяща, първа изходяща цена (себестойност)
last-in, first-out (value of outflow of stocks)
последователен
sequential
последователно
consistency/consecutively
посочвам, посочени
report, reported
посредници
intermediaries
посредничество
brokerage
посреща задължения
cover liabilities
постановяване на общ запор
decreeing a general attachment
постоянен (основен) капитал
fixed capital
постоянен капитал (нетни активи)
constant capital (net assets)
постоянни разлики
permanent differences
постоянно намаляване на стойностите
permanent fall in value
постъпления
proceeds
постъпления от емисии на акции
proceeds from issuance of shares
постъпления от заеми
proceeds from loan drawdawn
постъпления от основна дейност
inflow (cash) from basic activity
потвърждавам, подкрепям
corroborate
потвърждаващ, подкрепящ
corroborative
потвърждение на експедиция
shipment confirmation
потенциална загуба
contingent loss
потенциални загуби от задължения, свързани с покупки и продажби
potential losses arising from sale and purchase commitments
пощенски запис
postal order
правилник за работа
regulations
правно основание
legal grounds
право на изкупуване на акционерен капитал
redemption of share capital
право на откупуване
right to buy off
право на ползване
right of use
правомощие за вземане на решение
approval authority
правомощия
powers
правонарушение
tort
правоприемник
successor in title
правоприемник, изпълнител
assignee
правоприемство
succession in title
правя инвентаризация
take stock of
превеждам
transfer
превишение (излишък)
surplus
превод на пари, вноска, преведена сума
remittance
преводи за изпълнение (временна сметка)
suspense items
преглед
verifying
предавателни устройства
communication devices
предварително подготвени профили за потребителя
pre-defined user profile
предвиден срок на годност
expected useful life
предвиждам, очаквам
anticipate
предвиждане
estimate (not: forecast)
пределна сума
threshhold amount
предимство на съдържанието пред формата
substance over form
предимство на съдържанието пред формата
priority of content over form
предмет на дейност
scope of activity
предоговорен
renegotiated
предоставени депозити (финансов актив)
deposits
предоставени дългосрочни заеми в левове
long-term loans in Bulgarian leva
предоставени дългосрочни заеми във валута
long-term loans in foreign currency
предоставени заеми за внос на материални запаси
loans to enterprises for import of goods
предоставени заеми за износ на материални запаси
loans for export of goods
предоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
loans for government-funded export
предоставени заеми за откупуване на валута
loans for purchase of foreign currency
предоставени заеми за текущи нужди
loans to enterprises for working capital
предоставени заеми на банки в левове
loans in Bulgarian leva
предоставени заеми на банки във валута
loans in foreign currency
предоставени заеми на бюджета
loas to the State Budget
предоставени заеми на граждани
loans to individuals
предоставени заеми на граждани за собствено стопанство
loans to private farms
предоставени заеми на граждани за текущи нужди
loans to individuals for current needs
предоставени заеми на чуждестранни лица във валута
foreign currency loans to foreign persons
предоставени краткосрочни заеми на предприятия
short-term loans to enterprises
предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
short-term foreign currency loans to enterprises
предоставени кредити и аванси на клиенти
loans and advances to other customers
предоставени ресурси
placements
предоставени средства
extended funds
предоставям аванси
prepayments
предоставяне на кредити
extension of loans
предотвратяване на вреди
prevention of damages
предпазливост
caution
предпазливост (счетоводен принцип)
prudence
предположения
assumptions
предприемач, инвеститор
developer
предсрочна изискуемост
early claim
представен или деноминиран
denominated
представени в (лева, долари …)
denominated in (BGN, USD …)
представени по метода на собствения капитал
stated under equity method
представителни разходи
entertainment
представителни разходи
representative expenses
представително писмо
representation letter
представително писмо на ръководството
management representation letter
представям
express
представям информация
furnish information
предстоящи плащания
clains outstanding
предходни години
prior/preceding years
предявявам отменителен иск
file cancellation claim
предявявам претенции
make demands
преизчислен при отбелязани грешки
adjusted for noted errors
преизчисления за ефекта от свръхинфлация
restated for the effects of hyperinflation
преизчисления, корекции
adjustments
преизчислявам
recompute
преизчислявам
restate
преизчислявам
translate
преки данъчни задължения
direct tax liabilities
преки извънредни разходи
out-of-pocket expenses
преки разходи
direct costs/directly attributable costs
прекласификация
reclassification
прекратяване
dissolution/winding-up/liquidation
премиен резерв
premium provisions
премиен резерв
share premium
премии, свързани с дружествен капитал
share premium account
премийни резерви
premium reserves
премия
bonus
пренасям за бъдещ период
carry forward
пренесено от резерва
transfer from reserves
пренос-премиен резерв
unearned premium provision
преносители на електрическа енергия
electricity carriers
преобразуване /на счетоводния отчет/
conversion
преобразуване на предприятия
transformation of enterprises
преоформяне на кредита с отстъпки от обичайните условия на кредитиране
restructuring of the loan by discounts with respect to the common conditions for extending loans
преоценка
restatement of value
преоценка на активите до тяхната възстановима стойност
adjustments and provisions to reduce assets to their estimated recoverable amount
преоценъчен резерв
revaluation reserve
препис извлечение
copy abstract
препис извлечение (от протокол)
transcript (of the minutes)
преписи
transcripts
препоръка, пълномощие (акредитивни писма)
credentials
препращане
reference
преразход
overrun
преструктурирана
restructured
преструктуриране, редуциране, капитализиране
restructuring, reduction, capitalization
претендирам
purport
преустановявам дейността
discontinue operations
преустановявам, прекратявам
cease
преустановяване начисляването на лихви
suspension of interest accrual
преустановявани дейности
discontinuing activities
прехвърляне на остатък (салдо) по сметка от една в друга банка
balance transfer
прехвърляне на права
transfer of rights
преходни и заключителни разпоредби
transitional and final provisions
при база
at a base
при настъпване на падежа
at maturity
при получаване
upon receipt
привеждам в съответствие с МСС
translate in accordance with IAS
привилегировани акции
preferred shares
привлечен капитал
attracted capital
привлечени средства в левове
deposits received in Bulgarian leva in financial institutions
привлечени средства във валута
Deposits received in foreign currency in financial institutions
привличане на депозити
accept deposits
приемливост
reasonableness
приети депозити
deposits received
приети депозити в левове
deposits in Bulgarian leva
приети депозити във валута
deposits in goreign currency
прието вземане
accepted receivable
признава се за приход
included in income
признавам задължението
recognize liability
признаване
recognition
признаване на приходи
revenue recognition
признаване на разходи
expense recognition
признават се на принципа на начисляването
recognized on an accrual basis
приключвам (за регистри)
balance off
приключване на счетоводната сметка
closing of account
приложен софтуер
application software
приложени
accompanying
принудителна мярка
enforcement measures
принудително изпълнение
enforcement
принудително изпълнение върху вещ, възбрана
foreclosure
принцип на действащото предприятие
going concern
принцип на историческата цена
historical cost convention
принцип на начисляването
accrual basis
принцип на отчитане на приходи в момента на получаване на паричните постъпления
cash basis for recognition of income
приписвм на …
attribute to …
приплоди и приръст на животни
increase in weight and number of livestock
приплоди и приръст на животни
off spring and growth of animals
присъдени вземания
court receivables
присъдени вземания
writs
присъщ, вроден
inherent nature
прихващам, приспадам, удържам
deduct
приходен касов ордер
petty cash credit order
приходи
income
приходи за бъдещи периоди
deferred income
приходи от валутни операции
gains arising as a result of dealing in foreign currencies
приходи от глоби
fines received
приходи от глоби и неустойки
fines and penalties received
приходи от глоби и неустойки/отписани задължения
fines and indemnities received / write offs
приходи от дейността/приходи от основна дейност
operating income/operation revenu
приходи от други продажби
other sales
приходи от дялово участие
income on investments
приходи от застрахователни комисиони и такси
revenue from insurance commissionsand fees
приходи от застрахователни премии
revenue from insurance premiums
приходи от лихви
interest earned
приходи от лихви
interest income
приходи от лихви по предоставени заеми
interest on loans granted
приходи от лихви по сметки в банки
interest on deposits with financial institutions
приходи от неустойки
penalties received
приходи от операции с инвестиции
gains arising as a result of dealing securities
приходи от освободени застрахователни резерви
revenue from releases insurance reserves
приходи от продажба на материални активи
profit on disposals of tangible assets
приходи от продажби
sales
приходи от продажби на изкупени селскостопански произведения
resale of agricultural products
приходи от продажби на продукция
sale of finished products
приходи от продажби на промишлена продукция
sales of manufacturing products
приходи от продажби на селкостопанска продукция
sales of agricultural products
приходи от продажби на стоки
resale of goods for resale
приходи от продажби на стоки за чужбина
export of goods
приходи от продажби на стоки на дребно
retail sales
приходи от продажби на стоки на едро
wholesale
приходи от продажби на стоки от внос
sales of imported goods
приходи от продажби на строителна продукция
sales of construction products
приходи от продажби на услуги
sale of services
приходи от разлики във валутни курсове
exchange gains
приходи от регреси
revenue from regresses
приходи от регресионни искове
subrogation
приходи от съучастия, в това число от дивиденти
income earned from investments in other businesses of it, dividents earned
приходи от такси и комисиони, нетно
fee and commission income, net
приходи от транспортни услуги
sales of transport services
приходи от финансиране за дълготрайни активи
subsidies
приходи от финансирания
subsides and grants
приходи от финансирания на текущата дейност
grants for working capital needs
приходи от финансирания, в т.ч. субсидии от държавата
financing recognized as income in the current period, subsidies inclusive
приходи по застраховане от минали години
revenue from insurance of previous years
приходи по пряко застраховане
revenue from direct insurance
причинна и стойностна връзка
matching concept
проверители (одитори)
auditors
проверка
examination
провизии за вземания от продажби
provisions for trade receivables
провизии за несъбираеми кредити
loan loss provision
провизии за покриване на задбалансови ангажименти
provisions for off-balance liabilities
провизии за покриване на рискови активи
provisions for risk assets
програмни продукти
software
продаваеми
salable
продаден/купен за 1 долар
pay a token 1 USD
продажба
disposal (fixed assets)
продажба на загуба
sale on loss
продажба на публичен търг с явно наддаване
sale at public auction with open bidding
продажба на стоки
sales of merchandise
продукти от развойна дейност
products from development activities
продуктивни и работни животни
productive and draught animals
продукция
finished goods
продукция
products
продукция на консигнация
products on consignment
продукция на отговорно пазене
products in safekeeping
продукция на склад
products in store
проект/дружество с идеална цел
non-profit project/company
производствена единица
unit of production
производствена мощност
generating capacity
производствена мощност
production capacity (also: plant capacity, work capacity )
производствени разходи
cost of production, production costs
производствено оборудване
manufacturing equipment
производствено предприятие
manufacturing company, business enterprise
прокурист
procurator
промишлен капитал
industrial capital
промишленост
manufacturing
промяна в активите свързани с основната дейност
changes in operating assts
промяна в задълженията свързани с основната дейност
changes in operating liabilities
прониквам в същността на
gain an insight to
пропорционален метод
pro rate method
пропорционален, съизмерен
commensurate
пропорционално на …
in proportion to …
пропуснати ползи
benefits foregone
просрочвам, просрочие
overdue
просрочен дължим дивидент
dividend in arrears
просрочени вземания
outstanding receivables
просрочени заеми
overdue loans
просрочени кредити
loans past due, loans overdue
просрочени лихви и главница
outstanding arrears of interest and principal
просрочени плащания
overdue payments
просрочие
amount overdue
просрочие
oustanding / overdue
просрочие, задължение
default
протокол за разделяне (на активи и пасиви)
separation protocol
проучване на картотека (архив)
file interrogation
професионално заболяване
occupational decease
проформа
proforma
процес на разширяване
enlargement process
процесуално качество на банката (юр.при искове)
position of the bank
пръвоначално публично предлагане
IPO
пряк иск
direct claim
публично предлагане
public offering
пълен лиценз
full license
първа входяща, първа изходяща цена (себестойност)
first-in, first-out (value of outflow of stocks)
първа/втора инстанция (процесуален етап на дело)
First/Second instance pending
първичен пазар
primary market
първични счетоводни документи
primary accounting documents
първични счетоводни отчетни доументи
source documents
първогодишна премия
first-year premium
първокласни ценни книжа
guilt-edged securities
първоначален капитал
original capital
първоначален падеж
original maturity
пътни пари
travel expenses

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Viagra online"Buy viagra online

6
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

51
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

196
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...

Изчисляване на 410 дни майка

45
Благодаря!
Още от форума