Българо-Английски Счетоводен речник

рабати
rebates
работи на сървър-минимашина
run on a midrange server
работна станция
workstation
работна фаза (проучване)
field work (auditing)
работни документи
work paper
работническо-мениджърско дружество
management buy out team/company
равнение
reconciliation
равнявам сметка
reconcile the account
разбивка, разшифровка
breakdown
разглеждам дело
case is up before court
разгърната застроена площ
total build-up area
разгърнато строителство
all-out construction
разделяне
division/partitition
размер на съучастието
amount of investment
разнасяне по сметки
posting accounts
разни активни задбалансови сметки
sundry off-balance sheet asset accounts
разни дебитори и кредитори
sundry debtors and creditors
разни пасивни задбалансови сметки
sundry off-balance sheet liability accounts
разни разходи
miscellaneous expenses
разписки за покупки
purchase recites
разплащателна сметка
current account
разплащателна сметка в левове
cash at bank in Bulgarian leva
разплащателна сметка във валута
cash at bank in foreign currencies
разплащателни сметки
demand deposits
разплащателни сметки на клиенти в левове
BGN current accounts
разплащателни сметки на клиенти във валута
foreign currency current accounts
разплащателни чекове
cheques
разпоредба, клауза
provision
разпоредби
provisions
разпределение на приходите
transfer of profits
разпределение по равно
twinning (agreement)
разсрочване на плащанията по лихвите/главниците
deferral of interest or principal payments
разсрочени премии
deferred premium
разходен касов ордер
petty cash payment order
разходи
expenses
разходи за амортизация
depreciation and amortization
разходи за банкова дйност
expenses for banking activity
разходи за бъдещи периоди
deferred expenses
разходи за външни услуги
cost of hired services
разходи за външни услуги
hired services / subcontractors
разходи за глоби и неустойки
fines and penalties paid
разходи за данък
tax expenses
разходи за дейността
expenses by functions
разходи за дейността/разходи за основна дейност
operating expenses
разходи за заделени застрахователни резерви
expenses for insurance reserves
разходи за заплати
salaries and wages
разходи за заплати и други възнаграждения
salaries, wages and other remuneration
разходи за заплати на персонала
payroll costs
разходи за застрахователни операции
cost of insurance transactions
разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане
expenses on insurance payments for direct insurance
разходи за застрахователни суми и обезщетения
expenses for insurance and indemnities
разходи за комисиони по застраховането
expenses for insurance commissions
разходи за ликвидация
liquidation expenses
разходи за лихви
interest expenses
разходи за материали
cost of materials
разходи за материали и външни услуги
material expenses
разходи за организация и управление
general administrative expenses
разходи за отстъпени премии на презастрахователи
expenses for premiums conceded to reinsurance companies
разходи за персонала
employee benefits, staff costs, personnel expenses
разходи за предварително проучване
feasibility study costs
разходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин
cost of self-constructed or liquidated fixed assets
разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи по стопански начин
expenses related to construction in progress and liquidation of fixed assets
разходи за придобиване на ДМА
assets under construction
разходи за придобиване на ДМА
fixed assets in progress
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
construction of tangible fixed assets in progress
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
tangible fixed assets in progress
разходи за провизии за покриване на рискови експозиции
provision for loan and loss
разходи за провизиране на рискови активи
expenses for provisioning of risk assets
разходи за продажба на продукция
selling and distribution expenses
разходи за промишлена дейност
expenses for manufacturing
разходи за развойна дейност
research and development costs
разходи за развойна дейност
capital development costs
разходи за социални осигуровки и надбавки
social security and welfare
разходи за социални осигуровки и надбавки
social security and welfare allowance expenses
разходи за спомагателна дейност
expenses for supporting activity
разходи за транспортна дейност
expenses for transport activity
разходи за търговска дейност
expenses for commercial activity
разходи за участие в резултата
expenses for participation in the result
разходи за учредяване и разширяване
incorporation and expansion costs
разходи на бюджетни средства
expenses covered by the Budget
разходи на държавния бюджет
State Budget expenses
разходи на извънбюджетни средства
expenses not covered by the Budget
разходи на местните бюджети
expenses of local budgets
разходи на министерства и ведомства
expenses of ministries and state administration
разходи на областни администрации
expenses of regional administration
разходи на съдебната система
expenses of courts
разходи по валутни операции
losses arising as a result of dealing in foreign currencies
разходи по икономически елементи
expenses by type
разходи по обслужване на кредити
borrowing costs
разходи по операции с инвестиции
losses arising as a result of dealing securities
разходи по пасивно презастраховане
expenses for passive insurance
разходи, намаляващи данъчния резултат за финансови цели
deductibles
разходи, увеличаващи финансовия резултат
non deductibles
разчети за акцизи и с министерства
excise duties and payables to ministries
разчети за гаранции
guarantees in foreign currency
разчети за данък върху добавената стойност
value added tax
разчети за данък върху печалбата
profit tax payable
разчети за данъци върху доходи на физически лица
personal income taxes
разчети за издръжка на семейства на персонала, работещ в чужбина
accounts for upkeep of dependents of employees abroad
разчети за преведени суми за разходи по поръчение
advances for special assignments
разчети за такси
fees
разчети по данъчни временни разлики
temporary tax differences
разчети по застраховане
insurance
разчети по лихви
interest payable and receivable
разчети по междуправителствени спогодби
intergovernmental agreements
разчети по преводи
accounts for payments and receipts
разчети по преводи във валута
foreign currency payments and receipts
разчети по предстоящо плащане
payables due
разчети по социалното осигуряване
social security
разчети по съзастраховане
co-insuring
разчети с банки
accounts receivable/payable with banks (also: balances and transactions with banks)
разчети с Международния валутен фонд
accounts with the International Monetary Fund
разчети с местни кореспонденти
local correspondents
разчети с митници
customs office
разчети с общините
municipality tax payable
разчети с презастрахователи
reinsurance agents
разчети с чуждестранни кореспонденти
foreign correspondents
разчети със Световната банка
accounts with the World Bank
разчети със свързани лица по доставки
supplies from related parties
разчети със свързани лица по продажби
related parties trade receivables
разчети със седанти
accounts receivable or payable to cedant
разшифровам, анализирам
break down
РБП
prepaid expenses
реализирам инвестиция/печалба
realize investment/profit
реализирам печалба
realize profit
реализиран преоценъчен резерв от отписване на ДМА
realized revaluation reserve of fixed assets
реализирана печалба
earned income
реализирани от продажба на ценни книжа
realized upon sale of securities
реални активи
real assets
регистрация
enrolment
регистри
registers
регистри за хронологично и систематично записване
books of chronological and systematic accounts
регистрирани лица
registered persons
регистър
ledger
регистър "Дневник за продажбите" за ДДС"
sales register (sales daybook)
регистър "дневник на покупките" за ДДС"
purchase ledger (purchases daybook)
регистър на търговските дружества, търговски регистър
Company register
редовен дълг
performing principle
редовни експозиции
standard exposures
редовни кредити
standard loans
редовни кредити
well performing loans
резерв за висящи плащания
claims outstanding reserve
резерв за висящи щети
loss reserve
резерв за възникнали, но неотчетени щети
provision for incurred but not reported claims
резерв за дългосрочно застраховане
long-term business provisions
резерв за неотложни и непредвидени разходи
provision for urgent and incidental expenses
резерв за покриване на предстоящи плащания
provisions for liabilities and charges
резервен/запасен фонд
reserve fund
резерви
reserves
резерви за изплащане на щети/резерв за предстоящи плащания (застраховане)
outstanding claims provisios
резултат от отчетния период (печалба или загуба)
current period result (profit or loss)
резултат при несъстоятелност и ликвидация
profit and loss at insolvency and liquidation
резултати от дейността
results of operations
резултати от изменения във валутните курсове
effects of changes in foreign currency rates
резултати от съвместна дейност
results from joint operations
резюме
executive summary
реинтегрирани
released
реинтегрирани провизии по парични средства и ностро сметки във валута
reintegrated provisions on currency cash and nostro
реквизит на счетоводен документ
requisite of an accounting document
реквизити (счетоводни и данъчни)
requirements
рекласифицирам
reclassify
реклмни материали
promotional goods
рентна застраховка
annuity insurance
рефинансиране
refinancing
рзходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
expenses for released reserves for passive reinsurance
рисков капитал
risk (also: venture) capital
рискови експозиции
risk exposures
рудни залежи
mineral deposits
ръководител по ангажимента
lead manager on the assignment
Ръководство "Въздушно движение"
Air Traffic Service Authorities
ръст на продажбите
growth of sales

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Продажба на актив заведен само в 207

12
Здравейте, имам актив заведен  миналия месец в 207 сметка с фактура ВОП и протокол. Реши се да се продава директно / облагаема с...

Viagra online"Buy viagra online

9
cialis generico seguridad social comprar viagra barcelona opiniones comprar cialis generico en andorra [url=ht

6 дневна работна седмица

64
Първо трябва да въведете сумирано изчисляване на работното време понеже по дефиниция извънредният труд е забранен. След това тря...

Документ за изплатен дивидент

207
Цитат на: divad100 в Днес в 13:39 " В приложението има избор - банка и в брой.В брой е" документ за изплатен дивидент". Нали от ...
Още от форума