Английско-Български Счетоводен речник

abort fee
такса за неуспешна сделка
accelerated depreciation
ускорена амортизация
accept deposits
привличане на депозити
accepted receivable
прието вземане
accident insurance
застраховка "Злополука"
accidental contract
аксцедентен договор
accompanying
приложени
accounted for
осчетоводени
accounting balance
счетоводни сметки
accounting convention
счетоводна конвенция
accounting date
счетоводна дата
accounting depreciation quota
счетоводна амортизационна квота
accounting documents
счетоводни документи
accounting entries
счетоводни записвания
accounting for banking operations
счетоводни отчети на банки и небанкови финансови институции
accounting for cash flow
отчитане на паричния поток
accounting for construction contracts
отчитане на договорите за строителна дейност
accounting for depreciations
отчитане на амортизациите
accounting for environmental costs
отчитане на разходите за опазване на околната среда
accounting for events ocurring after the balance sheet date
отчитане на непредвидими събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния отчет и на събития, настъпили след срока на изготвянето му
accounting for extraordinary items
отчитане на извънредните операции
accounting for Government grants and Government assistance
отчитане на държавни дарения и оповестяване на държавна помощ
accounting for grants
отчитане на финансиранията
accounting for investments
отчитане на инвестициите
accounting for leases
отчитане на наемните (лизинговите) договори
accounting for production and delivery costs
отчитане на основните производствени разходи и разходите по доставките
accounting for profit tax
отчитане на данъци върху печалбата
accounting for research and development activities
отчитане на научната и развойната дейност
accounting for taxes on income
отчитане на данъците върху печалбата
accounting for the effect of changes in foreign exchange rates
отчитане влиянието на промените на валутните курсове
accounting for VAT
отчитане на данъка върху добавената стойност
accounting period=reporting period
отчетен период
accounting records
счетоводни записвания
accounts for payments and receipts
разчети по преводи
accounts for upkeep of dependents of employees abroad
разчети за издръжка на семейства на персонала, работещ в чужбина
accounts payable on demand
задължения платими при поискване
accounts receivable or payable to cedant
разчети със седанти
accounts receivable/payable
вземания/задължения, разчети в банки (сметки)
accounts receivable/payable with banks (also: balances and transactions with banks)
разчети с банки
accounts reclassified
трансформирани сметки
accounts with the International Monetary Fund
разчети с Международния валутен фонд
accounts with the World Bank
разчети със Световната банка
accrual accounting concept, accrual method
счетоводен принцип на начисляване
accrual basis
принцип на начисляването
accruals
натрупани задължения
accrue provisions
начислявам провизии
accrued expenses
начислени разходи
accrued income
натрупани приходи
accumulated depreciation
начислена амортизация
acid-test ratio
коефициент на критична оценка
acounting policy
счетоводна политика
acquirer
купувач (акции, дялове)
acquisition cost
цена на придобиване
acreditation
акредитация
acting (General) Manager
действащ управляващ
acting in good faith
добросъвестен приобретател
actions of repeal
отменителни искове
active capital
активен капитал
acts of God
катастрофични събития
actual capital
действителен капитал
actual cash value (ACV)
действителна стойност
actuarial methods
актюерски методи
added value
добавена стойност
addition at negotiation
допълнение по споразумение
additional capital, additional equity
допълнителен (запасен) капитал
additional materials
спомагателни материали
additional reserves
допълнителни резерви
additional tuning
допълнителна настройка
additionally accrued provisions
доначислени провизии
address of management
адрес на управление
adequate level of assurance
достатъчна степен на сигурност
adjucation order, receiving order, writ of execution
изпълнителен лист
adjust
коригирам
adjust for the diminution of current market price
корекция за отразяване на понижаването на текущата пазарна цена
adjusted for noted errors
преизчислен при отбелязани грешки
adjusting entries
сторнировъчни статии
adjustment table
таблица за корекции
adjustments
преизчисления, корекции
adjustments and provisions to reduce assets to their estimated recoverable amount
преоценка на активите до тяхната възстановима стойност
administrative case
дело с административен характер
administrative penal provisions
административнонаказателни разпоредби
administrator
материалноотговорно лице
advance
аванс
advance payments
авансови преводи
advanced capital
авансиран капитал
advances for special assignments
разчети за преведени суми за разходи по поръчение
advances from customers
клиенти по аванси
advances received
получени аванси
advances to employees
аванс на подотчетни лица
advances to suppliers
доставчици по аванси
adversly affected
неблагоприятно засегнати
advice on prompt cash
авизо за промпт инкасо
advisory partner
съдружник консултант
against reserves
за сметка на резервите
aggregated information
обобщена информация от документи
aging analysis
възрастов анализ
agreed upon procedures
договорени процедури
agriculture and forestry
селско и горско стопанство
Air Traffic Service Authorities
Ръководство "Въздушно движение"
all deadlines set forth herein will be ammended to a mutually agreed upon timetable
всички срокове ще се променят съгласно взаимно договорен график
all-out construction
разгърнато строителство
alleviate
облекчавам, успокоявам
allocate
отнасям по сметка, разпределям
allocated amount
отнесена сума
allocation of provisions
заделяне на провизии
allowance
отстъпка (цена)
amortization (intangible assets)
амортизация
amortization of goodwill
амортизация на търговска репутация
amortization of intangible fixed assets
амортизация на дълготрайните нематериални активи
amount of interest capitalized in the cost of stocks
стойността на лихвата, капитализирана в акционерния капитал
amount of investment
размер на съучастието
amount overdue
просрочие
amounts deducted from employees salaries for low quality output
удръжки от възнаграждението на персонала за допуснат брак в производството
amounts due
изискуеми суми
amounts falling due
дължими суми
amounts/accounts payable
задължения
analytical and limited substantive reviews
аналитични и ограничени прегледи по същество
annual financial statements in a simplified form
съкратена форма на годишен счетоводен отчет
annuity insurance
рентна застраховка
annule books
анулирам документ
anticipate
предвиждам, очаквам
appeal
жалба, обжалване
application software
приложен софтуер
apply for credit
искам кредит
appropriateness
уместност
approval authority
правомощие за вземане на решение
arbitration cases
арбитражни дела
as at December 31, 1999
към 31.12.1999 (баланс)
as holding the Presidency
в качеството си на президент
as of/ from…date
считано от
assented shares/stock
винкуларни акции
assessed and accounted for
оценени и осчетоводени
assessment of the loan performance
оценка за обслужване на дълга
assessment/evaluation
оценка
asset conversion
обръщаемост на активите
asset impaired
намален актив
assets in course of construction
активи в процес на изграждане
assets not in use
собствени активи невключени в стопански оборот
assets pledged as collateral
активи, предоставени като обезпечение
assets under construction
разходи за придобиване на ДМА
assignee
правоприемник, изпълнител
assignor
възложител
assumptions
предположения
at a base
при база
at cost
по цена на придобиване
at lower of cost and market value
по-ниската от цената на придобиване и пазарната цена
at maturity
при настъпване на падежа
at the expense of
за сметка на
at the rate of exchange ruling on the date
по курса на деня на БНБ
attracted capital
привлечен капитал
attribute to …
приписвм на …
audit approach
одиторски подход
audit area
сфера
audit partner
съдружник по одити
audit trail
одиторско проследяване на счетоводните записвания, документиране на одита
auditors
проверители (одитори)
authorization
одобрение, упълномощаване
authorized capital (also: nominal, opening, ownership, statutory)
уставен капитал
authorized share capital
основен записан акционерен капитал
authorized to manage
овластен да управлява и представлява (дружеството)
auxiliary activities
спомагателна дейност
auxiliary books
спомагателни книги
auxilliary/supporting activity
спомагателна дейност
available (also: disposable) capital
наличен (разполагаем, свободен), ликвиден капитал

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Покупка на МПС втора употреба

62
С-ка 206 - Транспортни средства -6000,00 лв. Амортизация 48 месеца.

Земеделски производител

41
Здравейте!!!Имам следния казус: регистрирано лице като земеделски производител сменя настоящ и постоянен адрес,каква е процедура...

Земеделски производител-ФЛ и облагане на доход

64
Трябва Д55 за третото тримесечие. Само че първо се приспадат 60% НПР, после осигуровките за м.07, 08 и 09. Догодина си подава ...

Отчитане на покупка на ламаринена врата

100
Разход за материали? ДМА?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове