Английско-Български Счетоводен речник

identified
идентифицирани, определени
idle (also: unemployed) capital
неизползван капитал
immaterial/material damage
материална/нематериална вреда
immediate execution
незабавно изпълнение
immediate risk
непосредствен риск
imminent
неизбежен
impairment of assets
намаляване на активите
implementation
внедряване, осъществяване, изпълнение
implementing organization
организация внедрител
implication
заключение
implicit
косвено притежание, подразбран, безусловен
importer's mark up
импортно завишение/надценка на вносителя
in due course
по надлежния ред
in proportion to …
пропорционално на …
in-court and judged receivables
съдебни и присъдени вземания
in-kind / non-monetary contributions
непарични вноски
in-kind commercial discount
непарична търговска отстъпка
in-kind contribution
апортна вноска
inadmissibility
недопустимост
inaugurate
въвеждам в длъжност
incidental costs
непредвидени разноски/разходи
included in income
признава се за приход
income
приходи
income & expense items
статии на приходи и разходи
income earned from investments in other businesses of it, dividents earned
приходи от съучастия, в това число от дивиденти
income on investments
приходи от дялово участие
income statement
отчет за приходи и разходи
income tax
данък печалба
income to account
захранване на сметка
incorporated mortgage
учредена ипотека
incorporation
учредяване
incorporation account
набирателна сметка (учредяване)
incorporation and expansion costs
разходи за учредяване и разширяване
increase in carrying amount of trade investments
увеличение стойността на търгуемите инвестиции
increase in the stock of production
увеличение на запасите от продукция
increase in weight and number of livestock
приплоди и приръст на животни
increase/decrease of deferred income
увеличение/намаление на приходи за бъдещи периоди
increment
увеличение, нарастване
incremental borrowing rate
увеличение ставката на задълженията по заеми
incumbent operator
титуляр
incurred claims
начислени обезщетения
indemnity
освобождаване от отговорност, обезщетение, удовлетворение от ипотека
indemnity, remedy
удовлетворяване, удовлетворение
independence of the different reporting periods
независимост на отделните отчетни периоди
independent appraiser
независим външен оценител
index of consumer goods
индекс на потребителските цени
indicative offers
показателни оферти
indirect ownership
косвено притежание
individual accounting unit
единичен отчетен обект
indivisibility
неделимост (на акциите)
industrial capital
промишлен капитал
inflow (cash) from basic activity
постъпления от основна дейност
infusion
вливане (дружество)
inherent nature
присъщ, вроден
injunction
съдебно разпореждане
inquiry
запитвания
inside information
вътрешна информация
insider
вътрешно служебно лице
insider trading
търговия, базирана на наличието на вътрешна информация
insolvency
несъстоятелност, неплатежоспособност
Institute of Bulgarian National Statistics
Национален статистически институт
insurable amount
застрахователна сума
insurance
разчети по застраховане
insurance claim
застрахователно обезщетение
insurance event
застрахователно събитие
insurance indemnity
застрахователно обезщетение
insurance instalments
застрахователни вноски
insurance of aircraft
застраховка на летателни апарати
insurance of children
детска застраховка
insurance of damage to property
застраховка на щети на имущество
insurance of goods in transit
застраховка на товари по време на път
insurance of land vehicles, excluding rail vehicles
застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
insurance of miscelaneous financial losses
застраховка на разни финансови загуби
insurance of rail vehicles
застраховка на релсови превозни средства
insurance of ships
застраховка на плавателни съдове
insurance period
застрахователен срок
insurance policy
застрахователна полица
insurance premium
застрахователна премия
insurance premiums received
инкасирани застрахователни премии
insurance receivables
вземания по застраховки
insurance reserves
зстрахователни резерви
insurance technical (special) provisions
застрахователен технически резерв
intangible fixed assets
дълготрайни нематериални активи
intangible fixed assets
нематериални дълготрайни активи
integrated database
интегрирана база данни
interbank placements
междубанкови пласирания
intercompany accounts
вътрешни разчети
interdiction
възбрана
interest bearing securities
лихвоносни ценни книжа
interest coverage
покритие на лихвите
interest earned
приходи от лихви
interest expenses
разходи за лихви
interest income
приходи от лихви
interest on deposits with financial institutions
приходи от лихви по сметки в банки
interest on loans granted
приходи от лихви по предоставени заеми
interest payable
задължения по лихви
interest payable and receivable
разчети по лихви
interest rate
лихвен процент
interest rate margin
надбавка към лихвения процент
interest receivable
вземания от лихви
interest set by law
законова лихва
interests in local companies
дялово участие в местни дружества
interests on performing loans
лихви по обслужваните кредити
intergovernmental agreements
разчети по междуправителствени спогодби
interim certificate
временно удостоверение
interim financial statements
междинен счетоводен отчет
intermediaries
посредници
international agreements
международни актове
inventories not owned by the enterprise
чужди финансови активи
inventory
материални запаси
inventory accounts
сметки за материални запаси
investment in equity securities
инвестиции в капиталови ценни книжа
investment property
инвестиционни имоти
investment reserves
инвестиционни резерви
investments in other businesses
съучастия и дялове
investments in securities not registered at the stock exchange
съучастие в ценни книжа неприети за търговия на фондовата борса
investments in securities registered at the stock exchange
съучастие в ценни книжа приети за търговия на фондовата борса
invite offers
търся оферти
inward (insurance)
активно застраховане
inwards/outward reinsurance
активно/пасивно презастраховане
IPO
пръвоначално публично предлагане
irregular premium
нередовна премия
issuance
емисии
issuance of equvalent copies
издаване на еднакви екземпляри
issuance of share capital
емисия на дялов капитал
issue and demand
търсене и предлагане
issue price
емисионна стойност
issued capital
емитиран акционерен капитал
issuer
емитент
it is not off-set against technical provisions
не е намален за сметка на техн. провизии

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Погрешно вкарана фактура за разход два пъти

143
Цитат на: Милена Ник.Николова в Вчера в 16:04 " Здравейте , много ще съм благодарна за съвет за следният проблем.Януари поради г...

Отчитане на средства по ОПИК за материали

1115
Здравейте! Правите ли аналитичност на 4531 - за проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС?

УП 2 или УП3 за пенсиониране

191
След 1997 почти не е работил и няма три последователни години. Преди 1997 г. чакам информацията от архива на НОИ.

СОЛ, ДУК и осигурителна книжка

438
И на мене за периода преди 2008 не ми поискаха осиг. книжка - ПР свърши работа. Иначе попълването на осиг. книжка е работа на ре...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове