Английско-Български Счетоводен речник

machines and equipment
машини, съоръжения и оборудване
main activities (core function)
основна дейност
main heading
основно заглавие
maintain
поддържам
maintain accounting records
водя счетоводство
major repairs
основен ремонт
majority participation
значително участие
make demands
предявявам претенции
management buy out team/company
работническо-мениджърско дружество
Management Consultancy
Управленско консултиране
Management Information System (MIS)
Управленска информационна система
management letter
писмо до ръководството
management of securities
управление на ценни книжа
management representation letter
представително писмо на ръководството
Managing Partner
Управляващ съдружник
mandate
договор за поръчка
manner of evaluation
начин на оценка
manufacturing
промишленост
manufacturing company, business enterprise
производствено предприятие
manufacturing equipment
производствено оборудване
margin accounts
сметките, по които се отнасят постъпленията и задълженията на брокерите
mark up
завишение, търговска надбавка
market value
пазарна стойност, борсова цена
market value below cost
пазарна цена под себестойността
market watch
наблюдение и контрол на пазара
marketable
пазарен
marketable equity securities
акции, приети за търгуване на фондовата борса
marketable securities
пазарни ценни книжа
marriage insurance
женитбена застраховка
mass of insolvency
маса на несъстоятелност
Mass Privatization Auction Center
Тръжна комисия към центъра за масова приватизация
matching concept
причинна и стойностна връзка
matching of
съответствие между приходи и разходи
material and value expression
натурално и стойностно изражение
material expenses
разходи за материали и външни услуги
material interest
материален интерес (при имуществени искове), цена на риска
material respects
съществени аспекти
materiality
същественост
materials for reprocessing
материали за преработка
materials, finished goods and goods for sale
материали, продукция и стоки
mathematical (premium) provisions for life insurance
математически (премийни) резерви по животозастраховане
maturing goods
стоки на лагеруване
maturity ladder
падежна таблица
maturity period
падеж
measuring unit
мерна единица
medium term deals
средносрочни сделки
merchant
търговец
merger (consolidation)
сливане
merger and acquisition
сливане и вливане/придобиване
mineral deposits
рудни залежи
minority interest
малцинствено участие
minority interest in consolidated subsidiaries
миноритарен дял в консолидирани дъщерни фирми
miscellaneous expenses
разни разходи
mitigate
смекчавам, облекчавам
modular software structure
модулна структура на софтуера
monetary deposit
паричен влог
money capital
паричен капитал
money in transfer
пари на път
money transferred
парични средства на път
monthly instalment
месечна вноска
mortality
смъртност
mortgage
ипотека
mortgage encumbrance
ипотечна тежест
motor own damage insurance
автокаско
motor vehicles
транспортни средства
movements in the provisions for outstanding claims
измененение в резерва за предстоящи плащания
movements on bank accounts
движения по банкови сметки
movements on reserves
изменения в резервите
Municipal Committee
Общински съвет
municipal tax
данък за общините
municipality tax payable
разчети с общините
mutual insurance co-operatives
взаимнозастрахователни кооперации
mutual insurances
взаимни застраховки

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Погрешно вкарана фактура за разход два пъти

138
Цитат на: Милена Ник.Николова в Вчера в 16:04 " Здравейте , много ще съм благодарна за съвет за следният проблем.Януари поради г...

Отчитане на средства по ОПИК за материали

1114
Здравейте! Правите ли аналитичност на 4531 - за проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС?

УП 2 или УП3 за пенсиониране

190
След 1997 почти не е работил и няма три последователни години. Преди 1997 г. чакам информацията от архива на НОИ.

СОЛ, ДУК и осигурителна книжка

436
И на мене за периода преди 2008 не ми поискаха осиг. книжка - ПР свърши работа. Иначе попълването на осиг. книжка е работа на ре...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове