Английско-Български Счетоводен речник

daily allowance
дневни пари
damages
вреди, а не: щети
data processing
обмен на данни
date of hearing
дата на гледане на дело
date of lending
дата на предоставяне на заем
date of maturity according to contract
дата на издължаване по договор
date of occurrence
дата на възникване
day-to-day activity
ежедневна дейност
dealing
търгуеми
dealing profits
положителни разлики от операции (с ценни книжа, валута)
dealings
операции
debenture capital
облигационен капитал
debenture loans, debentures
облигационни заеми
debit advice
дебитно известие
debit advice for prompt cash request
дебитно известие относно искане за незабавно инкасо
debit prompt cash order
задължение по незабавно инкасо
debit/credit an account
дебитирам/кредитирам сметка
debt
дълг
debt against property
дълг срещу собственост
debt capital instrument
дългов инструмент
debt equity swap
замяна на дълг срещу собственост
debt securities
дългови ценни книжа
debtors/placements/receivables
вземания
debts written off
отписани вземания
decline of prices
намаление на цените
declining balance depreciation method
константно-дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък)
decrease in accordance with the Bulgarian Tax Legislation
намаления според българското данъчно зконодателство
decrease of financial result
намаление на финансовия резултат
decrease of finished goods, work in progress and deferred expenses
намаление на запасите от продукция, незавършено производство и разходи за бъдещи периоди
decrease of life insurance premium provisions
освободени премийни резерви по застраховки живот
decreeing a general attachment
постановяване на общ запор
deduct
прихващам, приспадам, удържам
deductible temporary differences
временни разлики, подлежащи на приспадане
deductibles
разходи, намаляващи данъчния резултат за финансови цели
default
просрочие, задължение
defendant
ответник
deferral of interest or principal payments
разсрочване на плащанията по лихвите/главниците
deferred acquisition costs (DAC)
отсрочени аквизационни разходи
deferred expenses
разходи за бъдещи периоди
deferred financial expenses
финансови разходи за бъдещи периоди
deferred income
приходи за бъдещи периоди
deferred loans
отсрочени кредити
deferred premium
разсрочени премии
deferred tax assets
отсрочен данъчен актив
deferred tax liabilities
отложен данъчен пасив
deferred taxes
отсрочени данъци
deferred taxes payable
задължения по отсрочени данъци
demand deposits
разплащателни сметки
dematerialized shares by name
безналични поименни акции
deminution
обезценка
denominated
представен или деноминиран
denominated in (BGN, USD …)
представени в (лева, долари …)
departure from requirements
отклоняване от изискванията
deposit balances maintained with the bank
салда по привлечени средства от други клиенти, предоставени на банката
deposit in public warehouse
влог в публичен склад
deposit taking institutions
влогонабирателни институции
depositor
вложител
depositors
депозанти
deposits
предоставени депозити (финансов актив)
deposits from customers
депозити от клиенти
deposits in Bulgarian leva
приети депозити в левове
deposits in goreign currency
приети депозити във валута
deposits received
приети депозити
deposits received in accounts for housing construction
сметки за жилищно строителство в левове
deposits received in Bulgarian leva in financial institutions
привлечени средства в левове
Deposits received in foreign currency in financial institutions
привлечени средства във валута
depreciation (of tangible assets)
амортизация
depreciation accounting
осчетоводяване на амортизации
depreciation and amortization
разходи за амортизация
depreciation charge
амортизационна квота
depreciation methods: 1)straight line, 2)reducing balance, 3) unit of producton
методи на амортизация: 1) линеен метод, 2) на снижаващия се остатък, 3) сума на числата
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation - 2.2. Progressive non-linear method
методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация - прогресивен нелинеен метод
depreciation methods: 2) non-linear methods for depreciation-2.1. Declining balance non-linera methods, 2.1.1. Reducing balance method, 2.1.2. Staggered reducing balance method, 2.1.3. Sum of digits method
методи на амортизация: 2) нелинейни методи на амортизация-2.1. дегресивни нелинейни методи, 2.1.1. константно дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък), 2.1.2. неравномерно дегресивен метод, 2.1.3. метод на сумата на числата
depreciation of tangible fixed assets
амортизация на дълготрайните материални активи
depreciation on idle assets
амортизация на активи, неизползвани в производството
depreciation rate
амортизационна норма
depreciation schedule
амортизационен план
depreciation/amortisation/revaluation
коректив
derive
изчислявам, извличам
detailed account
аналитична сметка
determination of price
определяне на цената
developer
предприемач, инвеститор
devisee
наследник (юр.)
diminution in value/diminishing in value/ make or become less
акция с намалена стойност
direct claim
пряк иск
direct costs/directly attributable costs
преки разходи
direct tax liabilities
преки данъчни задължения
Director
Директор
disability
нетрудоспособност
disbursed amount
усвоена или изплатена сума
disbursed loan
ползван заем
disbursment
усвояване на суми
disclaimer
отказ от права
disclosed depreciation
отписана амортизация
disclosure
оповестяване
disclosure of related parties and transactions with them
оповестяване на свързаните лица и на сделките между тях
discontinue operations
преустановявам дейността
discontinuing activities
преустановявани дейности
discount securities
дисконтови ценни книжа
discounted cash flow
сконтиран паричен поток (метод за оценка на инвестиции)
discounts allowed to reinsurers on general/life insurances
отстъпени премии на презастрахователи по общо застраховане/застраховки живот
discretion
усмотрение, свобода на действие
dispatched goods
транзитни стоки
dispatched goods and completed jobs
изпратени стоки и предадени работи
dispatched materials and goods
материали и стоки на път
disposal (fixed assets)
продажба
disposal of tangible fixed assets
ликвидация на дълготрайни материални активи
disposal/purchases of equity investments
отписване/придобиване на капиталови инвестиции
dissolution/winding-up/liquidation
прекратяване
distortion
деформация
distraint
запор
distrait upon (distrain v)
запор върху
distribution
пласмент
district courts
окръжни съдилища
dividend in arrears
просрочен дължим дивидент
divident per share
дивидент от акция
dividents in arrears
дължими и просрочени дивиденти
Division
Управление
division/partitition
разделяне
divulge
издавам, разкривам, разгласявам
document flow, document turnover
документооборот
documentary motivation of the business transactions
документална обоснованост
documentation of transactions
документиране на стопанските операции
documents of title
документи за собственост
donations
дарения
double entry accounting
двойно счетоводно записване
doubtful and bad debts
трудносъбираеми и несъбираеми вземания
doubtful exposures
съмнителни експозиции
doubtful loans
трудно събираеми заеми
drafts/notes
полици
due care
дължима грижа
due care requirement
изискване за дължима грижа
due dilligence
диагностичен преглед

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Погрешно вкарана фактура за разход два пъти

138
Цитат на: Милена Ник.Николова в Вчера в 16:04 " Здравейте , много ще съм благодарна за съвет за следният проблем.Януари поради г...

Отчитане на средства по ОПИК за материали

1114
Здравейте! Правите ли аналитичност на 4531 - за проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС?

УП 2 или УП3 за пенсиониране

190
След 1997 почти не е работил и няма три последователни години. Преди 1997 г. чакам информацията от архива на НОИ.

СОЛ, ДУК и осигурителна книжка

436
И на мене за периода преди 2008 не ми поискаха осиг. книжка - ПР свърши работа. Иначе попълването на осиг. книжка е работа на ре...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове