Английско-Български Счетоводен речник

calculation of the instalments
изчисляване на вноските
capital
капитал
capital base
собствен капитал (капиталова база)
capital development costs
разходи за развойна дейност
capital expenditure grants
финансиране на текущата дейност
capital intensity
капиталоемкост
capital investments
дългосрочни инвестиции
capital stock
всички акции на акционерите, които взети заедно представляват собствеността върху едно акционерно дружество
carried at cost
оценени по номинална стойност
carried at cost of acquisition
оценени по цена на придобиване
carried at market value
отчетени по пазарна стойност
carry forward
пренасям за бъдещ период
carrying amount/value, book value
отчетна стойност
case
съдебно дело
case is up before court
разглеждам дело
cash
парични средства
cash against documents
инкасо (в търг.)
cash and amounts due from banks
парични средства и сметки в други банки
cash and cash equivalents
парични средства и парични еквиваленти
cash at bank in Bulgarian leva
разплащателна сметка в левове
cash at bank in foreign currencies
разплащателна сметка във валута
cash basis for recognition of income
принцип на отчитане на приходи в момента на получаване на паричните постъпления
cash flow from operating activities
паричен поток от дейността
cash in b+A313udget accounts in Bulgarian leva
парични средства по бюджетни сметки в левове
cash in extra budget accounts in Bulgarian leva
парични средства по извънбюджетни сметки в левове
cash in extra budget accounts in foreign currency
парични средства по извънбюджетни сметки във валута
cash in fund-raising accounts in Bulgarian leva
парични средства по набирателни сметки в левове
cash in fund-raising accounts in foreign currency
парични средства по набирателни сметки във валута
cash in hand
парични средства на каса / в брой
cash in hand & at bank
парични средства
cash in hand & at bank in foreign currency
парични средства във валута
cash in hand in Bulgarian leva
каса в левове
cash in hand in foreign currencies
каса във валута
cash loan contract
договор за кредит в брой
cash of State Budget-financed enterprises
парични средства на бюджетните предприятия
cash on hand
парични наличности
cash on hand (in the safe)
касова наличност (в сейф)
cash payment order
нареждане-разписка
cash register
касов апарат
cash register receipt
касова бележка
cash, nostros and balances with the Central Bank
парични средства, ностро сметки и сметки в Централната Банка
cashier
каса
cashless payment
безкасови (безналични) плащания
caution
предпазливост
caveat (enter/put in)
възражение
cease
преустановявам, прекратявам
ceding receivables
вземания по цесии
CEO /Chief Executive Officer/
Главен изпълнителен директор
certificate
служебна бележка
certificate for current status
удостоверение за актуално състояние
certificate of birth
удостоверение за раждане
Certified Public Accountant
дипломиран експерт - счетоводител
cession receivables
вземания по цесии
CFCU /Central Finance and Contract Unit/
структурно звено в МФ
challenge the price
оспорвам цената
change in value of stocks
изменение стойността на акции
changes in operating assts
промяна в активите свързани с основната дейност
changes in operating liabilities
промяна в задълженията свързани с основната дейност
charge
начислявам
charged reserves
начислени резерви
charging
начисляване
chart of accounts
сметкоплан
chattels
вещи
check lists
контролни листи (САПАРД)
cheques
разплащателни чекове
chief actuery's report
доклад на главен актюер
chief legal advisor
главен юрисконсулт
circumvent
заобикалям закона
citizen, physical person
физическо лице
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of aircraft
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of motor vehicles
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства
civil (third party) liability insurance related to the possession and use of ships
застраховка гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове
civil contract
граждански договор
civil division
гражданско отделение
Civil procedure code
Граждански Процесуален кодекс (ГПК)
claim submission
образуване на производство
claimant
ищец, взискател
claims against employees
вземания по липси и начети
claims against employees for shortages
краткосрочни вземания по липси и начети
claims against suppliers
краткосрочни вземания по рекламации
claims incurred
възникнали щети
claims outstanding reserve
резерв за висящи плащания
clains outstanding
предстоящи плащания
clams handling expenses
ликвидационни разходи
clearance
изплащане на дълг, митническа декларация
clerical error
грешка при преписването
client/bailor
доверител
close the annual accounts
извършване на годишното счетоводно приключване
closed-end investment company
инвестиционно дружество от затворен тип
closing balance
краен/заключителен баланс
closing of account
приключване на счетоводната сметка
closing price
цена при затваряне
closing rate of exchange
заключителен обменен курс
co-insurance
съзастраховане
co-insuring
разчети по съзастраховане
coefficent of profitability of assets
коефициент на рентабилност на активите
coefficient of general, quick, immediate, absolute liquidity
коефициент на обща, бърза, незабвна, абсолютна ликвидност
coefficient of profitability of borrowings
коефициент на рентабилност на привлечения капитал
coefficient of profitability of equity
коефициент на рентабилност на собствения капитал
coefficient of profitability of income from sales
коефициент на рентабилност на приходите от продажби
collateral
обезпечение
collateral margin
обезпечителен марж
collect and summarize information
сводирам информация
collectability of loans
събираемост на кредити
collection
инкасо (при банки)
collective labour agreement
колективен трудов договор
collusion
колективно нарушение (на пазара на ценни книжа)
combination lock
секретна брава
come into force retroactively as from
влиза в сила със задна дата от
commensurate
пропорционален, съизмерен
Commerce Act
Тръговски закон
commercial bank
търговска банка
commercial credit (credit against goods)
стоков кредит
commercial lien
търговско право на задържане
commercial pledge
търговски залог
commercial security
търговски обезпечения
commercial transactions
търговки сделки
Commission on Securities and Stock Exchanges
Комисия по ценните книжа и фондовите борси
commissions
комисиони
commissions paid
изплатени комисиони
commitments and contingencies
условни задбалансови задължения/условни задължения и неотменими ангажименти
Commodity Exchange
Стокова борса
Commonwealth of Independent States (CIS)
организация на независимите държави (ОНД)
communication devices
предавателни устройства
communication lines
съобщителни линии
company operations
описание на дейността
Company register
регистър на търговските дружества, търговски регистър
company's capital
акционерен капитал на фирма
comparability between income and expenses
съпоставимост между приходите и разходите
comparable uncontrolled prices
сравними неконтролирани цени
comparative financial statements and all other comparative financial information
сравними отчети и цялата друга счетоводна информация
compensating balance arrangements
споразумения за компенсиране на салдата
compensation (also:default, forfeit, penalty, liquidated damages)
неустойка
compensation and benefits
трудови възнаграждения и социални придобивки
compensatory bill/certificate
компенсаторен запис
compensatory bond
компенсационен бон
competent bodies
компетентни органи
compilation
изготвяне (счет.отчети)
compilation report
доклад върху изготвянето /обобщаването на счетоводни отчети
composition of loan portfolio
състояние/структура на кредитния портфейл
compounded interest
капитализирана лихва
compounding
капитализиране
computers and communications network
съоръжения и оборудване
computing of excise flat amounts
начисляване на акцизна ставка
concealed partnership
скрито съучастие
concession rights
концесионни права
conclusion of commercial transaction
сключване на търговска сделка
concurrently
едновременно, съгласувано, съвместно
configure
конфигурирам
connected accounts
свързани периоди за приключване на борсови сделки
conservator
квестор
consideration
насрещна престация, възмездност
consignment note
товарителен запис
consignor
консигнатор/консигнант
consistency/consecutively
последователно
consistent with the best practicies of the industry
в съответствие с най-доброто от практиката на отрасъла
consolidation of financial statements
консолидиране на счетоводните отчети
constant capital (net assets)
постоянен капитал (нетни активи)
constituent meeting
учредително събрание
constitute
формирам
construction
строителство
construction of tangible fixed assets in progress
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
consumables
консумативи
consumer prices
цени на потребителски стоки
contingencies
непредвидими събития
contingencies and events after the balance sheet date
условни задължения и събития след датата на баланса
contingency plan
план за действие в условия на непредвидими събития
contingent liabilities
кредитори по условни вземания
contingent liabilities
кредитори по условни задължения
contingent liabilities
условни задължения
contingent loss
потенциална загуба
contingent receivables
дебитори по условни вземания
continuous posting
текущо начисляване (счетоводен принцип)
contract for bank credit
договор за банков кредит
contract for bank safe deposit box
договор за банкова касетка
contract for commodity control
договор за стоков контрол
contract for current account
договор за текуща сметка
contracted value
договорена сума
contracting party
възложител
contractor
изпълнител (контрагент, доставчик)
contractual loan
облигационен заем
contribution in kind
апортна вноска
contribution of a right for the creation or transfer
вноската на право на учредяване или прехвърляне
control
контрол
controlling interest
контролно участие
conversion
преобразуване /на счетоводния отчет/
conversion of accounts
трансформация на сметки
convert shares into stock
обръщам акции в акционерен капитал
cooperatives
кооперации
copy abstract
препис извлечение
core deposit base
основна депозитна база
corporate income tax
корпоративен данък
corporate shares
акции в предприятия
correction of fundamental errors
поправка на основни грешки
correspondence between opening and closing balance sheets
стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс
corroborate
потвърждавам, подкрепям
corroborative
потвърждаващ, подкрепящ
cost benefit analysis
анализ на възвръщаемостта на направените разходи
cost of hired services
разходи за външни услуги
cost of insurance transactions
разходи за застрахователни операции
cost of materials
разходи за материали
cost of production, production costs
производствени разходи
cost of sales
себестойност на продажбите
cost of self-constructed or liquidated fixed assets
разходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин
cost of the merchandise and livestock purchased and sold
отчетна стойност на продадените стоки, млади животни и животни за угояване
cost price
вътрешна цена
counter receivables
насрещни вземания
counterparty
насрещен, копие, дубликат
court claims
съдебни искове
court of first instance / lower court
съд от 1-ва инстанция
court of jurisdiction
компетентен съд
court of second instance
въззивна инстанция
court penal
състав
court receivables
присъдени вземания
court ruling
съдебно решение
covenants
специални договорни условия
cover liabilities
посреща задължения
credentials
препоръка, пълномощие (акредитивни писма)
credit activity
кредитна дейност (банка)
credit advice
кредитно известие
credit committee (in a bank)
кредитен комитет (банка)
credit insurance
застраховане на кредити
credit line
кредитна линия
credit note
данъчно-кредитно известие
credit payment order
заверение по платежно нареждане
credit the account
заверявам сметката
credit to income
начислявам по кредита
creditability
доверие
creditor, lender
кредитор
creditors' committee
комитет на кредиторите
creditworthy
кредитоспособен
criterion
показател
cross payments
насрещни плащания
cross trades
кръстосани/кросови сделки
cross-reference
кръстосано рефериране
cumulative index
кумулативен индекс
current account
разплащателна сметка
current account balances
остатъци по текущи сметки
current account contract
договор за текуща сметка
current assets
краткотрайни активи
current liabilities
краткосрочни задължения
current period result (profit or loss)
резултат от отчетния период (печалба или загуба)
current period result unadjusted for tax purposes
финансов резултат преди данъчно преобразуване
current position
текущо състояние
current ratio
текущо съотношение
current tax
текущ данък
current year loss
загуба от текущата година
current year profit
печалба от текуща година, резултат от отчетния период
current year profit and loss
печалби и загуби от текущата година
custodian of the property
материално отговорно лице
custody service
попечителска дейност
customers
клиенти
customers accounts and related accounts
клиенти и свързани с тях сметки
customers under special terms
клиенти по продажби при определени условия
customers under trade credit terms
клиенти по търговски кредити
customers under trade credit terms in foreign currency
клиенти по предоставени фирмени кредити във валута
customs clearance
митническа декларация
customs office
разчети с митници
cut down staff
съкращения на персонала

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Ъзстановяване на здравно осигуряване след престой в чужбина (ЕС) без работа/без здравно осигуряване

15
Здравейте Не мога да намеря никаква информация за това как се възстановява здравно осигуряване след престой в Англия без здравно...

Кафе - аперитив има ли задължение да се регистрира по ЗДДС

63
И аз си мисля че няма задължение за регистрация по ЗДДС. Благодаря Ви за отговора

От кога се броят 3 години за право на обезщетение?

99
Отложеното записване на борсата едва ли ще Ви помогне.  Към 25.10.2020 нямате 3 години от отпускането на предходното обезщетение...

Покупка на МПС втора употреба

402
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=2563
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове