Английско-Български Счетоводен речник

background (proposal)
описание на ангажимента
background information
обстановка
balance
салдо
balance of principal
остатък по главница
balance off
приключвам (за регистри)
balance sheet
баланс
balance sheet accrued interest
балансово начислена лихва
balance sheet item
балансово перо, балансова позиция
balance transfer
прехвърляне на остатък (салдо) по сметка от една в друга банка
ban on accruing interest upon interest
забрана за начисляване на лихва върху лихва
bank capital
банков капитал
bank charges
банкови разноски
bank collection
банково инкасо
bank documentary collection
банково документарно инкасо
bank evaluation in privatization procedure
оценка на банката при приватизация
bank payment order
платежно нареждане
bank reconciliation
банкови разчети
bank regulations
банково законодателство
bank transactions
банкови сделки
bank transfer
банков превод
banking operations
банкови операции
bankruptcy
несъстоятелност
bankruptcy estate
маса на несъстоятелността
base interest rate
основен лихвен процент
basic earning
брутна печалба
basic materials
основни материали
basis of preparation of the financial statements
база за изготвяне на счетоводния отчет
bear interest
олихвяване
bearer shares
акции на приносител
bench mark
база за сравнение
benchmarking
сравнителен и пазарен анализ
benefits
надбавки
benefits foregone
пропуснати ползи
benefits to clients
изплатени обезщетения на участници в пенсионен фонд
BGN current accounts
разплащателни сметки на клиенти в левове
BGN current accounts of budget enterprises
текущи сметки на бюджетните предприятия в левове
BGN demand deposits
набирателни сметки на бюджетни предприятия в левове
BGN equivalent
левова равностойност
BGN savings deposits
влогови сметки на клиенти в левове
BGN special accounts
специални сметки на клиенти в левове
bid bonds
тръжни гаранции
bidding documentation
тръжна документация
bill of exchange
менителница, полица
billing
фактуриране
binding force of proposal
обвързваща сила на предложението
block of shares
пакет от акции
boarding expenses
квартирни пари
bodily injury
телесни увреждания
bonds and debentures
облигации
bonds are stated at the amortized cost
облигации отчетени по метода на амортизация на дисконта (премията)
bonus
премия
bonus stock
безплатни, учредителни акции
book entry manner
безкасов начин
book entry registered securities
безналични ценни книжа
book profit
счетоводна печалба
books of chronological and systematic accounts
регистри за хронологично и систематично записване
books of income and expenses
книги за приходи и разходи (приходно-разходни книги)
borrower
кредитополучател
borrowing costs
разходи по обслужване на кредити
brand name
търговско наименование
break down
разшифровам, анализирам
breakdown
разбивка, разшифровка
bring an action against s.o. / take proceedings against s.o.
завеждам дело
brokerage
посредничество
BSE
БФБ
buildings
сгради
Buildings, land, forest, perennial
сгради, земи, гори и трайни насаждения
Bulgarian Industrial Association
Българска стопанска камара
bullion and gems
благородни метали и скъпоценни камъни
business activity through a base
стопанска дейност чрез определена база
business activity through a permanent establishment
стопанска дейност чрез място на стопанска дейност
business expenses
необходимо-присъщи разходи
business frustration
стопанска непоносимост
business operations
бизнес операции
business relations
търговски взаимоотношения
by type of expense
по икономически елементи

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Покупка на МПС втора употреба

58
С-ка 206 - Транспортни средства -6000,00 лв. Амортизация 48 месеца.

Земеделски производител

39
Здравейте!!!Имам следния казус: регистрирано лице като земеделски производител сменя настоящ и постоянен адрес,каква е процедура...

Земеделски производител-ФЛ и облагане на доход

62
Трябва Д55 за третото тримесечие. Само че първо се приспадат 60% НПР, после осигуровките за м.07, 08 и 09. Догодина си подава ...

Отчитане на покупка на ламаринена врата

97
Разход за материали? ДМА?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове