Английско-Български Счетоводен речник

EAR/CAR engineering all risk and constructional risk
застраховки за рисково машиностроене и строителство ЗРМ/ЗРС
early claim
предсрочна изискуемост
earned income
реализирана печалба
earned premium
събрани премии
earnest money
отметнина
earnings per share
доходи от акция
effective from (date) and beyond
считано от/в сила от (дата) нататък
effective July 1 '97 a new law on the Bulgarian National Bank was introduced in Bulgaria
от 11 юли 97 г. влезе в сила нов закон за БНБ
effects of changes in foreign currency rates
резултати от изменения във валутните курсове
efficiency ratio
коефициент на производителност
effluxion of time
изтичане на срока
electricity carriers
преносители на електрическа енергия
element in the report
позиция на отчет
emerging markets
възникващи пазарни институции
emissions
емисии
employed capital
използван (вложен) капитал
employee benefits, staff costs, personnel expenses
разходи за персонала
employees and shareholders
персонал и съдружници
employees benefits
заплати на служителите
encroach (upon one's rights)
не зачитам, посягам (върху правата на)
endorse
парафирам
endorsement of writ
подписване на призовка
enforcement
принудително изпълнение
enforcement action
действие с принудителен характер
enforcement measures
принудителна мярка
engross
съставям нотариален акт
enhence
увеличавам, усилвам
enlargement process
процес на разширяване
enrolment
регистрация
entertainment
представителни разходи
entitled to
имам правото да, упълномощен съм да
entry
счетоводно записване
equalized installment
изравнителна вноска
equity
капитал
equity / share capital
собствен капитал
equity capital
капитал под формата на обикновени акции, дялов капитал
equity investment
капиталови инвестиции
equity method of accounting
по метода на чистата стойност на капитала
equity per share
печалба от акция
equity statement
отчет за собствения капитал
equity, share capital paid in
основен капитал (внесен)
errors and departures from Bulgarian statutory accounting regulations
грешки и отстъпления от българската счетоводна нормативна база
establish
учредявам
establish a pledge on
учредявам залог върху
estimate (not: forecast)
предвиждане
eurobonds
еврооблигации
European Credit Transfer System
система за уеднаквяване на критериите в образователните програми в Европа
events
мероприятия
events of default
случаи на нарушаване на договора
examination
проверка
exchange gains
приходи от разлики във валутни курсове
exchange lossеs
загуба от разлики във валутните курсове
excise duties and payables to ministries
разчети за акцизи и с министерства
exclusive economic zone
изключителна икономическа зона
exclusive right
изключително право
execute payment order
изпълнявам нареждане за плащане
executive summary
резюме
executory officer
съдия изпълнител
exempt from income tax
освободен от ДОД
exhibit
доказателство
expected useful life
предвиден срок на годност
expedience
целесъобразност
expense items
наименование на разходите
expense recognition
признаване на разходи
expenses
разходи
expenses accounts
сметки за разходи
expenses by functions
разходи за дейността
expenses by type
разходи по икономически елементи
expenses covered by the Budget
разходи на бюджетни средства
expenses for banking activity
разходи за банкова дйност
expenses for commercial activity
разходи за търговска дейност
expenses for insurance and indemnities
разходи за застрахователни суми и обезщетения
expenses for insurance commissions
разходи за комисиони по застраховането
expenses for insurance reserves
разходи за заделени застрахователни резерви
expenses for manufacturing
разходи за промишлена дейност
expenses for participation in the result
разходи за участие в резултата
expenses for passive insurance
разходи по пасивно презастраховане
expenses for premiums conceded to reinsurance companies
разходи за отстъпени премии на презастрахователи
expenses for provisioning of risk assets
разходи за провизиране на рискови активи
expenses for released reserves for passive reinsurance
рзходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
expenses for supporting activity
разходи за спомагателна дейност
expenses for transport activity
разходи за транспортна дейност
expenses not covered by the Budget
разходи на извънбюджетни средства
expenses not supported by documents
документално недоказуеми разходи
expenses of courts
разходи на съдебната система
expenses of local budgets
разходи на местните бюджети
expenses of ministries and state administration
разходи на министерства и ведомства
expenses of regional administration
разходи на областни администрации
expenses on insurance payments for direct insurance
разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане
expenses related to construction in progress and liquidation of fixed assets
разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи по стопански начин
expert
вещо лице
expiration of validity
изтичане на давност
explanatory notes
обяснителни бележки
export of goods
приходи от продажби на стоки за чужбина
express
представям
extend loan term
удължавам кредит
extended funds
предоставени средства
extension of loans
предоставяне на кредити
extra budgetary revenue
извънбюджетни приходи
extraordinary expenses
извънредни разходи
extraordinary income
извънредни приходи
extraordinary items
извънредни операции

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Покупка на МПС втора употреба

57
С-ка 206 - Транспортни средства -6000,00 лв. Амортизация 48 месеца.

Земеделски производител

38
Здравейте!!!Имам следния казус: регистрирано лице като земеделски производител сменя настоящ и постоянен адрес,каква е процедура...

Земеделски производител-ФЛ и облагане на доход

62
Трябва Д55 за третото тримесечие. Само че първо се приспадат 60% НПР, после осигуровките за м.07, 08 и 09. Догодина си подава ...

Отчитане на покупка на ламаринена врата

97
Разход за материали? ДМА?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове