Английско-Български Счетоводен речник

take over
вливане (поглъщане)
take stock of
правя инвентаризация
tangible and intangible fixed assets not owned by the enterprise
чужди дълготрайни материални и нематериални активи
tangible fixed assets
дълготрайни материални активи
tangible fixed assets in progress
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
targeting
набелязвам
targeting
план
tax administration
данъчна администрация
tax and accounting legislation
данъчни и счетовдни актове
tax assessment act
данъчно облагателен акт
tax audit
данъчна ревизия
tax base
данъчна основа
tax concession
данъчна отстъпка, отстъпен данък
tax credit
данъчен кредит
tax depreciation rate
данъчна амортизационна норма
tax division (tax office)
данъчно подразделение
tax effect
данъчен ефект (данъчна временна разлика)
tax expenses
разходи за данък
tax liabilities
данъчни пасиви
tax liable persons
данъчно задължени лица
tax on profits/profits tax
данък върху печалбата
tax payer
данъчно задължено лице
tax registration
данъчна регистрация
tax relating to extraordinary items
данък върху извънредни доходи
tax release
освобождаване от данъци
tax relief
данъчно облекчение
tax return
данъчна справка декларация
tax savings
икономия от данък
tax subjects
данъчни субекти
taxable profit
облагаема печалба/данъчна основа
taxable suppliers
облагаеми доставки
taxation (charge)/release
данъчен приход/(разход)
technical inspection
инвентаризация на ДМА
temporary differences
временни разлики
temporary tax differences
разчети по данъчни временни разлики
tender
конкурс
term
срок
term deposit
срочен депозит
terminal usage
използване на терминали
terms of reference
задание
territorial tax directorate
данъчна териториална дирекция
The bank has satisfactory title to all assets
банката има права на собственост върху активите
The Company complies with all contractual agreements that could have material effect on the financial statements in the event of non-compliance
Дружеството се е съобразило с всички аспекти на договорите, неспазването на които би се отразило съществено върху счетоводния отчет
The company does not perform any research and development activities
Дружеството не извършва научна и развойна дейност
the overall gross margin to sales ratio
коефициент на брутната печалба към приходи от продажби
theft and other losses of assets
липси на активи
there are no liens or encumbrances on the assets
върху активите няма тежести
thin capitalization
ниска капитализация
third parties accounts
сметки за разчети
third parties financial assets
чужди финансови активи
third parties inventories
чужди материални запаси
third party liability insurance
застраховка "Гражданска отговорност"
threshhold amount
пределна сума
through a permanent establishment
чрез място на стопанска дейност
time of payment
време на плащане
timing differences
временни разлики
to the extent they are deemed collectable
до размера на тяхната събираемост
toll treatment
ишлеме
tolling agreement
договор за ишлеме
tort
правонарушение
total build-up area
разгърната застроена площ
total carrying amount
обща отчетна стойност
total equity
общо капитал
total generated by operations
всички средства в резултат от дейността
trade creditors
задължения към доставчици
trade debtors/receivables
вземания по продажби
Trade investments are held to protect, facilitate or further support existing business or trading relations
Инвестициите се притежават с цел предпазване, улесняване или задълбочаване на съществуващи стопански или търговски взаимоотношения
trade name
търговска фирма (име)
trade rival
търговска конкуренция
trading time stamps
записи за регистриране на сделката при брокера
transaction
стопанска операция
transaction team
екип по сделката
transactions with currency valuables
сделки с валутни ценности
transcript (of the minutes)
препис извлечение (от протокол)
transcripts
преписи
transfer
превеждам
transfer from reserves
пренесено от резерва
transfer of profits
разпределение на приходите
transfer of rights
прехвърляне на права
transformation of enterprises
преобразуване на предприятия
transformation of the financial statements
трансформиране на счетоводния отчет
transitional and final provisions
преходни и заключителни разпоредби
translate
преизчислявам
translate in accordance with IAS
привеждам в съответствие с МСС
translation gains
положителни разлики от преизчисляване
transport and communications
транспорт и съобщения
travel assistance
помощ при пътуване
travel expenses
пътни пари
Treasury
отдел "Ликвидност" (в банка)"
treasury bonds
държавни ценни книжа
treasury stock
изкупени собствени акции
treatement of financial statements
обсъждане на счетоводен отчет
trial balance
оборотна ведомост (също така: ведомост)
tripartite
тристранен договор
true and fair picture
вярно и честно представяне
trustees, suppliers under commissioned or consignment sale
доверители
truthfulness
достоверност
try a case
гледам дело
turnover
обръщаемост
twinning (agreement)
разпределение по равно
two-tier
двустепенна форма на управление
types of taxes
видове данъци

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Покупка на МПС втора употреба

58
С-ка 206 - Транспортни средства -6000,00 лв. Амортизация 48 месеца.

Земеделски производител

39
Здравейте!!!Имам следния казус: регистрирано лице като земеделски производител сменя настоящ и постоянен адрес,каква е процедура...

Земеделски производител-ФЛ и облагане на доход

62
Трябва Д55 за третото тримесечие. Само че първо се приспадат 60% НПР, после осигуровките за м.07, 08 и 09. Догодина си подава ...

Отчитане на покупка на ламаринена врата

97
Разход за материали? ДМА?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове