Английско-Български Счетоводен речник

face value
номинална цена
fair value
справедлива стойност, справедлива цена
family insurance
семейна застраховка
feasibility study
анализ на възможностите
feasibility study costs
разходи за предварително проучване
fee and commission income, net
приходи от такси и комисиони, нетно
fees
възнаграждение, такси
fees
разчети за такси
fictitious (also: property) capital
фиктивен капитал
field work (auditing)
работна фаза (проучване)
file an application
подавам заявление
file cancellation claim
предявявам отменителен иск
file interrogation
проучване на картотека (архив)
finance lease
финансов лизинг
financial activity
финансова дейност
Financial Advisory Services
Корпоративни финанси
financial assets accounts
сметки за финансови средства
financial assets not owned by the enterprise
чужди финансови активи
financial duress
крайна нужда
financial expenses
финансови разходи
financial income
финансови приходи
financial institution
финансова институция
financial leverage ratio
коефициент на финансова задлъжнялост
financial long-term assets
дългосрочни инвестиции и вземания
financial position/standing
финансово състояние
financial recovery
оздравяване на предприятие
financial reporting
счетоводна отчетност
financial reporting of joint ventures and jointly controlled operations
отчитане на съвместно контролирани предприятия и дейности
financial result
финансов резултат
financial statements
счетоводен отчет
financial statements of insurance companies
счетоводни отчети на застрахователните предприятия
financial year end
счетоводно приключване
financing (grants and subsidies)
финансирания
financing gap
финансов дисбаланс
financing recognized as income in the current period, subsidies inclusive
приходи от финансирания, в т.ч. субсидии от държавата
findings
констатации
fines and indemnities received / write offs
приходи от глоби и неустойки/отписани задължения
fines and penalties
глоби и неустойки
fines and penalties paid
разходи за глоби и неустойки
fines and penalties received
приходи от глоби и неустойки
fines received
приходи от глоби
finished goods
продукция
fire and natural disasters insurance
застраховка пожар и природни бедствия
first-in, first-out (value of outflow of stocks)
първа входяща, първа изходяща цена (себестойност)
first-year premium
първогодишна премия
First/Second instance pending
първа/втора инстанция (процесуален етап на дело)
fiscal year
данъчна година
fixed assets
дълготрайни активи
fixed assets in progress
разходи за придобиване на ДМА
fixed assets register/inventory book
инвентарна книга
fixed capital
постоянен (основен) капитал
fixtures and fittings
стопански инвентар
flat discount
фиксирана отстъпка
flight (also: refugee) capital
изнасян в чужбина капитал
force majeure
непреодолима сила
foreclosure
принудително изпълнение върху вещ, възбрана
foreclosure court case
изпълнително дело
foreign and local correspondents
чуждестранни и местни кореспонденти
foreign correspondents
разчети с чуждестранни кореспонденти
foreign currency budget accounts of budget enterprises
бюджетни сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency clients accounts
други сметки на клиенти във валута
foreign currency current accounts
разплащателни сметки на клиенти във валута
foreign currency current accounts of budget enterprises
текущи сметки на бюджетните предприятия във валута
foreign currency demand deposits
набирателни сметки на бюджетни предприятия във валута
foreign currency loans to foreign persons
предоставени заеми на чуждестранни лица във валута
foreign currency payments and receipts
разчети по преводи във валута
foreign currency savings deposits
влогови сметки на клиенти във валута
foreign currency special accounts
специални сметки на клиенти във валута
foreign currency translation differences
курсови разлики
foreign entities
задгранични стопански единици
foreign exchange gains
положителни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange holdings
валутни наличности
foreign exchange losses
отрицателни разлики от промяна на валутните курсове
foreign exchange rate gains
положителни курсови разлики
forensic services
юридически услуги
forgiven amounts owed to creditors
отписани задължения
formation of a company
възникване на дружеството
forward contracts
срочни (форуърд) сделки
forwarding contract
спедиционен договор
freeze
блокиране на сметка
fringe
допълнително трудово възнаграждение
front running
търговия на брокера преди клиента
fuel
горивни материали
fuel and energy inputs
изразходвани горива и енергия
full license
пълен лиценз
fully disbursed/fully repaid
изцяло изплатени
fundamental errors
основни грешки
funds
фондове
furnish information
представям информация

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Въпрос за минимално обезщетение за борса.

38
А в останалите дни от тези 2 месеца какво сте правили? Пример: ако сте започнали работа на 15.01. и напускате на 14.12., това са...

СОЛ, ДУК и осигурителна книжка

40
Здравейте Колеги. Моля за съвет. Трябва да попълня осигурителна книжка за 2008г.  В един от месеците осигуряването е разделено т...

Допълнителна работа като Счетоводител- гр. Варна

55
Здравейте,в момента съм назначена  на трудов договор, но си търся допълнителна работа като счетоводител (дистанционно вечер след...

Болнични

181171
 Благодаря!
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове