Английско-Български Счетоводен речник

object oriented
обектно ориентирани
objects of taxation
обекти на данъчно облагане
obligation for notification
задължение за съобщаване
obsolescence
излязъл от употреба
obsolete
морално остарели
obsolete assets
бракувани (морално остарели) активи
obsolete inventory
обездвижени стокови наличности
occupation (by occupation)
занятие (по занятие)
occupational decease
професионално заболяване
off spring and growth of animals
приплоди и приръст на животни
off-balance sheet accounts
задбалансови сметки
off-balance sheet assets
задбалансови активи
off-balance sheet commitments
задбалансови ангажименти
off-balance sheet liabilities
задбалансови задължения
official capital
държавен капитал
offsetting
нетиране (взаимно прихващане)
on accrual basis
според принципа на начисляването
on the basis of
на основа на
on-going
текущи, обичайни, непрекъснати, постоянни
on-going accounting
текущо счетоводство
on-line access mode
достъп в реално време
open / known claims
заявени щети
open contract
стандартен обикновен договор в писмена форма
open systems client-server computing
отворени системи клиент - сървър
open-end investment company
инвестиционно дружество от отворен тип
opening balance
начално салдо
opening balance sheet
начален баланс
opening position
начални салда (в баланса)
opening/closing inventory
начална/крайна наличност на материалните запаси
operating accounting system
действаща счетоводна система
operating expenses
разходи за дейността/разходи за основна дейност
operating income/operation revenu
приходи от дейността/приходи от основна дейност
operating profit (before underwriting expenses)
печалба от дейността (преди застрахователни разходи)
operational and accounting policies
оперативна и счетоводна политика
operational lease
експлоатационен лизинг
opportunity
благоприятна възможност
order log
журнал за поръчки
order of restriction
нареждане за блокиране
ordinary deposit
обикновен влог
ordinary voting shares
обикновени акции с право на глас
original capital
първоначален капитал
original insurer
седант (пряк зстраховател)
original maturity
първоначален падеж
originate
пораждам
other assets and interest receivable
вземания по лихви и други активи
other creditors
други задължения
other creditors
други кредитори
other debtors
други дебитори
other expenses
други разходи
other expenses
други разходи по пасивно презастраховане
other extraordinary expenses
други извънредни разходи
other extraordinary income
други извънредни приходи
other financial expenses
други финансови разходи
other financial income
други финансови приходи
other insurance expenses
други застрахователни разходи
other insurance revenue
други застрахователни приходи
other intangible fixed assets
други дълготрайни нематериални активи
other legislation
други актове
other loans
други предоставени заеми (активна сметка)
other loans and liabilities
други заеми и дългове
other operating income/(expense)
други приходи/(разходи) от дейността
other payments and receipts
други преводи
other relevant legislation
други изисквания на съответното законодателство
other sales
приходи от други продажби
other special provisions
други специални резерви
other state budget and government bodies accounts
други разчети с бюджети и ведомства
other tangible fixed assets
други дълготрайни материални активи
oustanding / overdue
просрочие
out of court settlement
извънсъдебно споразумение
out-of-pocket expenses
преки извънредни разходи
outflow (cash) for basic activity
плащания за основна дейност
outflow of stocks
изразходване на материални запаси
outlay
капитални разходи
outsourced vendors
външни доставчици
outsourcing
външно финансиране
outsourcing company
външен изпълнител
outstanding
неиздължен, неизплатен
outstanding arrears
неиздължени /неизплатени/ вноски
outstanding arrears of interest and principal
просрочени лихви и главница
outstanding balance
остатъчно салдо
outstanding claims provisios
резерви за изплащане на щети/резерв за предстоящи плащания (застраховане)
outstanding guarantees
издадени (неприключени) гаранции
outstanding receivables
просрочени вземания
outstanding total amount
обща неиздължена сума
outward (insurance)
пасивно застраховане
over the previous/prior year
в сравнение с предходната година
over-the-counter securities market
извънборсов капиталов пазар
overdrawn tax
надвнесен данък
overdue
просрочвам, просрочие
overdue bank loans payable
задължения по просрочени банкови заеми
overdue foreign currency loans to enterprises
заеми на предприятия във валута в просрочие
overdue interest/interest in arrears
лихва просрочена
overdue loans
просрочени заеми
overdue loans to individuals
заеми на граждани в просрочие
overdue payments
просрочени плащания
overdue short-term loans
краткосорчни заеми в просрочие
overheads
допълнителни разходи
overindebtedness
свръхзадлъжнялост
overinsurance
надзастраховане
override
отменям (решение)
overrun
преразход
overstating
завишаване
overview
въведение
own chart of accounts
индивидуален сметкоплан
own debenture bonds purchased back
изкупени собствени облигации
own debentures bought back
изкупени собствени облигации
own financial statement
самостоятелен счетоводен отчет
own shares bought/purchased back
изкупени собствени акции
owner's account
сметка на собственика
owner's equity
собствен капитал

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Покупка на МПС втора употреба

62
С-ка 206 - Транспортни средства -6000,00 лв. Амортизация 48 месеца.

Земеделски производител

41
Здравейте!!!Имам следния казус: регистрирано лице като земеделски производител сменя настоящ и постоянен адрес,каква е процедура...

Земеделски производител-ФЛ и облагане на доход

64
Трябва Д55 за третото тримесечие. Само че първо се приспадат 60% НПР, после осигуровките за м.07, 08 и 09. Догодина си подава ...

Отчитане на покупка на ламаринена врата

100
Разход за материали? ДМА?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове