Английско-Български Счетоводен речник

raise up funds
набирам (капитал)
rationale
обосновка
ratios for asstes turnover
показатели за обръщаемост на активите
ratios for dynamics
показатели за динамика
ratios for efficiency
показатели за ефективност
ratios for financial and accounting analysis
показатели за финансово-счетоводен анализ
ratios for financial independence
показатели за финансова автономност
ratios for liquidity
показатели за ликвидност
ratios for profitability
показатели за рентабилност
ratios for receivables and payables
показатели за вземанията и задълженията
ratios for structure
показатели за структура
ratios for turnover of stocks
показатели за обръщаемост на материалните запаси
raw materials
материали, продукция и стоки
raw materials and supplies
суровини и материали
raw materials, stocks
материали
raw, direct and indirect material inputs (after deducting recyclable waste) and finished components
отпуснати за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след приспадане на използваемите отпадъци) и готови изделия за комплектуване
real assets
реални активи
real rate
действителна лихва
realize investment/profit
реализирам инвестиция/печалба
realize profit
реализирам печалба
realized revaluation reserve of fixed assets
реализиран преоценъчен резерв от отписване на ДМА
realized upon sale of securities
реализирани от продажба на ценни книжа
reasonable assurance
достатъчна увереност
reasonableness
приемливост
rebates
рабати
receipts
получени преводи (с-ки разчети)
receipts in DSK
получени преводи в ДСК
receivable on litigation
съдебно вземане
receivables from banks
вземания от банки
receivables from employees related to mark-up of the cost of shortages
вземания, свързани с ценови разлики от липси и начети
receivables from litigation
вземания по съдебни спорове
receivables on investments in other businesses
вземания, свързани с участия
receivables on subscribed shares
вземания по записани дялови вноски
receiver, trustee
синдик
recevables from participating interests
вземания от съучастия
reclassification
прекласификация
reclassify
рекласифицирам
recognition
признаване
recognize
отчитам сума
recognize liability
признавам задължението
recognize the substance of transactions
отразяване съдържанието на стопанските операции
recognized on an accrual basis
признават се на принципа на начисляването
recompute
преизчислявам
reconcile the account
равнявам сметка
reconciliation
равнение
record
отчитам
record of service
трудова книжка
record the payment
отчитане на плащането
recourse action
обратен иск
recoverable amount
възстановима стойност
recoverable timing differences
възстановими данъчни временни разлики
recovered capital
откупуващи се капиталовложения
recovery
събираемост
redemption of loans
погасяване на заеми
redemption of share capital
право на изкупуване на акционерен капитал
redemption of shares
обратно изкупуване на акции
redundances
излишъци
redundant capital
излишен капитал
refer back a case
връщам дело
reference
препращане
reference (information)
справка-декларация
refinancing
рефинансиране
refund of excise duties
възстановяване на акциз
refundable taxes
данъци за възстановяване
refute
опровергавам
registered capital
основен капитал
registered office
адрес (на търговеца, фирмата, на управлението)
registered persons
регистрирани лица
Registered Pledges Act
Закон за особените залози
registered share
поименна акция
registers
регистри
registration
вписване
regular loan
обикновен кредит
regulation
наредба, правилник, постановление
regulations
правилник за работа
regulative/statutory interest
законова лихва
regulatory base
нормативна база
regulatory documents
нормативни документи
reinsurance agents
разчети с презастрахователи
reinsurance recoverable losses paid
възстановяеми презастрахователни щети
reintegrated provisions on currency cash and nostro
реинтегрирани провизии по парични средства и ностро сметки във валута
reintegration of provisions into the profit
отнасяне на провизии към печалбата
related parties
свързани лица
related parties disclosures
оповестяване на свързани лица
related parties trade receivables
разчети със свързани лица по продажби
related parties transactions
сделки между свързани лица
related to assets/income
обвързани с активите/ с приходите
relative share
относителен дял
released
реинтегрирани
released loan loss provisions
освободени провизии за загуби по кредити
released reserves
освободени резерви
reliability
достоверност
remedial
изравнителна, изправителна (опреация, действие)
remittance
превод на пари, вноска, преведена сума
remittance advice
авизо за банков превод
render an opinion on the FS
изразява мнение относно счетоводния отчет
renegotiated
предоговорен
renewal premium
подновени премии
reorganization plan
план за оздравяване
repay
погасявам
repayment schedule
погасителен план
repealed regulation
отменен правилник
replacement cost
цена на заменяемите стоки, разходите за подмяна
replacement price
цена на заменими стоки
report
докладна записка
report as liabilities
отчитам в пасива
Report on factual findings
Доклад за констатации
report, reported
посочвам, посочени
report/state
отчитам
reported date
дата на счетоводния отчет
reported item
отчетен обект
reporting currency
отчетна валута
representation letter
представително писмо
representative expenses
представителни разходи
representatives stores
фирмени магазини
repurchase agreement
договор за обратно изкупуване
request for proposal
заявка за подаване на оферти
required provisions
необходимите провизии
requirements
реквизити (счетоводни и данъчни)
requisite of an accounting document
реквизит на счетоводен документ
resale of agricultural products
приходи от продажби на изкупени селскостопански произведения
resale of goods for resale
приходи от продажби на стоки
research and development costs
разходи за развойна дейност
reselling in short-term
краткосрочна продажба
reserve fund
резервен/запасен фонд
reserves
резерви
residual value
остатъчна стойност
responsible to …
отговорен пред …
restate
преизчислявам
restated for any permanent diminution of the value of each investment
коригирани с всяко трайно обезценяване на стойностт на инвестициите
restated for the effects of hyperinflation
преизчисления за ефекта от свръхинфлация
restatement of value
преоценка
restricted cash
блокирани парични средства
restrictions: statutory, contractual, exchange control
ограничения: законови, договорни, валутни
restructured
преструктурирана
restructuring of the loan by discounts with respect to the common conditions for extending loans
преоформяне на кредита с отстъпки от обичайните условия на кредитиране
restructuring, reduction, capitalization
преструктуриране, редуциране, капитализиране
results from joint operations
резултати от съвместна дейност
results of operations
резултати от дейността
retail sales
приходи от продажби на стоки на дребно
retail trade
търговия на дребно
retained earnings/profit
неразпределена печалба
retained profit / loss
неразпределена печалба/загуба
retained reinsurance amounts
задържани резерви на презастрахователи
retention of documents
съхраняване на документи
retroactively
влиза в сила със задна дата
revaluation diffrences arising as a result of stolen property
ценови разлики по липси и начети
revaluation reserve
преоценъчен резерв
revaluation surplus
излишъци от преоценка
revaluation uplift
завишаване от преоценка
revenue (income) accounts
сметки за приходи, приходи от продажби
revenue from direct insurance
приходи по пряко застраховане
revenue from insurance commissionsand fees
приходи от застрахователни комисиони и такси
revenue from insurance of previous years
приходи по застраховане от минали години
revenue from insurance premiums
приходи от застрахователни премии
revenue from regresses
приходи от регреси
revenue from releases insurance reserves
приходи от освободени застрахователни резерви
revenue grants
финансиране на текущата дейност
revenue recognition
признаване на приходи
reversal
сторниране, сторно
reverse
сторнирам
reverse payment
сторно изплащане
revocation of NAS
отмяна на НСС
revoke Bank's license
отнемане на банков лиценз
revolving loans
възобновяеми кредити
revolving underwriting facilities
неусвоени и револвиращи кредити
right of claim
исково право
right of use
право на ползване
right to buy off
право на откупуване
risk (also: venture) capital
рисков капитал
risk exposures
рискови експозиции
risk-free collateral
безрискови обезпечения
risks excluded (insurance)
изключени рискове (застраховане)
roll-down and forward
с по-ниска цена
roll-up and forward
с по-висока цена
royalties
авторски и лицензионни възнаграждения
run on a midrange server
работи на сървър-минимашина

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Покупка на МПС втора употреба

60
С-ка 206 - Транспортни средства -6000,00 лв. Амортизация 48 месеца.

Земеделски производител

40
Здравейте!!!Имам следния казус: регистрирано лице като земеделски производител сменя настоящ и постоянен адрес,каква е процедура...

Земеделски производител-ФЛ и облагане на доход

62
Трябва Д55 за третото тримесечие. Само че първо се приспадат 60% НПР, после осигуровките за м.07, 08 и 09. Догодина си подава ...

Отчитане на покупка на ламаринена врата

97
Разход за материали? ДМА?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове