Английско-Български Счетоводен речник

packaging materials
амбалажни материали
paid-in (paid-up) capital
изплатена част от акционерен капитал, внесен капитал
panel
кръгла маса
panellist
участници в/на кръгла маса
par value
номинал
par value of share (also: face value, nominal value)
номинална стойност на акция
partial destruction
частично погиване
participating interest, participations
съучастие
partition
делба (недв. имот)
partnership limited by shares
командитно дружество с акции
patents, licenses, concessions, knowhow, trademarks
патенти, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмени (търговски) марки
pawned stock
винкулирани акции
pay a token 1 USD
продаден/купен за 1 долар
pay in addition
доплащане
payable to the budget
задължения към бюджета
payables due
разчети по предстоящо плащане
payables for participating interests
задължения за съучастия
payables of commercial credits received
задължения по получени търговски заеми
payables related to participation investments
задължения, свързани с участия
payables/creditors
задължения
payent order for bank transfer
нареждане за превод по платежно нареждане
payment
внасяне
payment advice
авизо по платежно нареждане
payment of premium
плащане на премията
payment order
задължение по платежно нареждане
payment order
писмено нареждане
payment order
платежно нареждане
payment system
платежна система
payments
издадени преводи (с-ки разчети)
payments made by DSK
издадени преводи от ДСК
payroll
счетоводна ведомост
payroll costs
разходи за заплати на персонала
PC desktop
настолни компютри
penalties received
приходи от неустойки
penalty
неустойка
penalty interest
наказателна лихва
pending amount
неизплатена/дължима сума
pending claims
висящи производства
pending litigation
неприключили съдебни дела
pending payment
бъдещи плащания
pension fund balances
остатъци на пенсионни фондове/пенсионни остатъци
pension reserves
пенсионни резерви
performance
изпълнение
performance bonds
гаранции за изпълнение
performing loans
обслужвани кредити
performing principle
редовен дълг
period of delay
срок на забава
period of intended reliance
изпитателен срок
permanent differences
постоянни разлики
permanent diminution of the value of each investment
трайно обезценяване на стойността на инвестициите
permanent fall in value
постоянно намаляване на стойностите
permanent funds of State Budget financed enterprises
капитал в бюджетните предприятия
personal income taxes
разчети за данъци върху доходи на физически лица
personnel costs
заплати
pervasive loss of audit trail
значително затрудняване на/при документирането на одита
petition
заявление
petitioner
молител
petty cash advances
наличности в подотчетните лица
petty cash advances
подотчетни лица
petty cash credit order
приходен касов ордер
petty cash payment order
разходен касов ордер
physical volume and value
натурални и стойностни измерители
place of management
място на управление
placements
предоставени ресурси
placements with foreign banks
пласирания в чуждестранни банки
placements with, loans and advances to banks
вземания от банки, предоставени ресурси и кредити на банки
plaintiff
ищец
plan events
планирам мероприятие
planned budget
план-сметка
plant and equipment
машини, съоръжения и оборудване
plant and machinery
машини и съоръжения
PLC /Public Limited Company/
дружество с ограничена отговорност
pledge
залог
pledge agreement on receivable
споразумение за залог относно вземане
pledged as collateral
заложени като обезпечение
policy acquisition costs
аквизационни разходи по полици
policy limit
лимити по полица
pooling of interest
метод на обединяване на участие
position of the bank
процесуално качество на банката (юр.при искове)
positive goodwill
положителна търговска репутация
post to profit/income for the current year (reintegrate)
отнасям към приход за текущата година (реинтегрирам)
postal order
пощенски запис
posting accounts
разнасяне по сметки
potential losses arising from sale and purchase commitments
потенциални загуби от задължения, свързани с покупки и продажби
powers
правомощия
practically arisen
конкретно възникнали
pre-defined user profile
предварително подготвени профили за потребителя
pre-tax profit
счетоводна печалба
preferred shares
привилегировани акции
preliminary agreement
подготвителен договор
premium
надбавка
premium price
цена по-висока от номиналната
premium provisions
премиен резерв
premium received
инкасирани премии
premium reserves
премийни резерви
premiums written
сключени премии
prepaid expenses
РБП
prepayments
предоставям аванси
prevention of damages
предотвратяване на вреди
primary accounting documents
първични счетоводни документи
primary market
първичен пазар
prime cost/product cost/cost
себестойност
principal
главница
prior period losses
непокрита загуба от минали години
prior year retained loss
непокрита загуба от минали години
prior/preceding years
предходни години
priority of content over form
предимство на съдържанието пред формата
private notary
частен нотариус
pro rate method
пропорционален метод
proceedindg
съдопроизводство
proceeds
постъпления
proceeds from issuance of shares
постъпления от емисии на акции
proceeds from loan drawdawn
постъпления от заеми
processing
заготовка
procurator
прокурист
product safety
безопасност на стоките
production capacity (also: plant capacity, work capacity )
производствена мощност
production cost
себестойност
production overheads
непреки производствени разходи
productive and draught animals
продуктивни и работни животни
products
продукция
products from development activities
продукти от развойна дейност
products in safekeeping
продукция на отговорно пазене
products in store
продукция на склад
products on consignment
продукция на консигнация
professional secrecy
служебна тайна
profit and loss account
отчет за приходите и разходите, сметка финансови резултати
profit and loss at insolvency and liquidation
резултат при несъстоятелност и ликвидация
profit before taxation
печалба преди данъци
profit on disposals of tangible assets
приходи от продажба на материални активи
profit on opeations (trading profit)
печалба от дейноста
profit on sale of property
печалба от продажба на недвижими имоти
profit tax
данък печалба
profit tax payable
разчети за данък върху печалбата
profit/(loss) before taxation
печалба/(загуба) преди данъци
proforma
проформа
progress payments
задължения изплащани на етапи
promisory note
запис на заповед
promotional goods
реклмни материали
properties held for resale
собственост за препродажба
property company
фирма за недвижими имоти
property damage
имуществени щети
protocol of findings
констативен протокол
prototypes, models, pilot intallations
образци, модели, опитни инсталации
provision
разпоредба, клауза
provision for incurred but not reported claims
резерв за възникнали, но неотчетени щети
provision for loan and loss
разходи за провизии за покриване на рискови експозиции
provision for urgent and incidental expenses
резерв за неотложни и непредвидени разходи
provision made
формиране на провизии
provisional / contingent billing
условно фактуриране
provisions
разпоредби
provisions accrued on receivables
начислени провизии за вземания
provisions accrued/allocated
начислени провизии
provisions for liabilities and charges
резерв за покриване на предстоящи плащания
provisions for off-balance liabilities
провизии за покриване на задбалансови ангажименти
provisions for risk assets
провизии за покриване на рискови активи
provisions for trade receivables
провизии за вземания от продажби
prudence
предпазливост (счетоводен принцип)
public offering
публично предлагане
purchase cost
цена на придобиване, конкретно определена цена (себестойност) по доставени партиди
purchase ledger (purchases daybook)
регистър "дневник на покупките" за ДДС"
purchase recites
разписки за покупки
purchases
доставки
purport
претендирам
purpose of an accounting transaction
основание за извършване на стопанска операция
pursuant to
съгласно, на основание на

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Погрешно вкарана фактура за разход два пъти

132
Цитат на: Милена Ник.Николова в Вчера в 16:04 " Здравейте , много ще съм благодарна за съвет за следният проблем.Януари поради г...

Отчитане на средства по ОПИК за материали

1111
Здравейте! Правите ли аналитичност на 4531 - за проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС?

УП 2 или УП3 за пенсиониране

188
След 1997 почти не е работил и няма три последователни години. Преди 1997 г. чакам информацията от архива на НОИ.

СОЛ, ДУК и осигурителна книжка

435
И на мене за периода преди 2008 не ми поискаха осиг. книжка - ПР свърши работа. Иначе попълването на осиг. книжка е работа на ре...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове