Английско-Български Счетоводен речник

safe custody
отговорно пазене
safeguard
гаранция, защита, предпазна мярка, опазвам
safety locking devices
секретно заключващо устройство
safety vault
трезор
salable
продаваеми
salaries and wages
разходи за заплати
salaries, wages and other remuneration
разходи за заплати и други възнаграждения
sale and repurchase agreement
споразумения за продажба с клауза за обратно изкупуване
sale at public auction with open bidding
продажба на публичен търг с явно наддаване
sale of finished products
приходи от продажби на продукция
sale of services
приходи от продажби на услуги
sale on loss
продажба на загуба
sales
приходи от продажби
sales of agricultural products
приходи от продажби на селкостопанска продукция
sales of construction products
приходи от продажби на строителна продукция
sales of imported goods
приходи от продажби на стоки от внос
sales of manufacturing products
приходи от продажби на промишлена продукция
sales of merchandise
продажба на стоки
sales of transport services
приходи от транспортни услуги
sales register (sales daybook)
регистър "Дневник за продажбите" за ДДС"
sales representative
търговски пълномощник
sales revenue
печалба/приходи от продажба
scope of activity
предмет на дейност
scope of work
обхват на дейност
seat
седалище
secondary accounting documents
вторични счетоводни документи
securities
ценни книжа
securities held for dealing purposes
ценни книжа в оборотен портфейл
security measures
обезпечителна мярка
self-employment insurance
самоосигуряване
self-produced materials
материали собствено производство
selling and distribution expenses
разходи за продажба на продукция
semi-finished products
полуфабрикати
semi-finished products manufactured by the enterprise
полуфабрикати собствено производство
Senior Deputy Executive Managing Director
Заместник главен изпълнителен директор
separate detailed accounts
отделно аналитично отчитане
separation
отделяне
separation protocol
протокол за разделяне (на активи и пасиви)
sequential
последователен
serviceability
годност за експлоатация
set aside
заделям
set aside provisions, determine provisions
заделям провизии
set forth
заявявам, съобщавам, излагам, тълкувам
set off
компенсиране, прихващане
set up a claim against
завеждам иск
set-up
настройка
settlement
спогодба
settlement account
сетълмент сметка
settlement timing delay
закъснение дължащо се на времето за извършване на банкова транзакция
settlements falling due under contracts
плащания настъпващи по/в съответствие с договорите
share (also: stock, subscribed) capital
акционерен капитал на фирма
share capital paid in
внесен основен капитал
share capital subscribed receivable
вземания по записани дялови вноски
share discount account
отбиви, свързани с дружествен капитал
share premium
премиен резерв
share premium account
премии, свързани с дружествен капитал
shareholder's equity, own capital, shareholders' funds
собствен капитал
shares
акции
shipment confirmation
потвърждение на експедиция
shop floor
цех
short-term foreign currency loans to enterprises
предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
short-term investments in securities
краткосрочни инвестиции в ценни книжа
short-term loans
краткосрочни заеми
short-term loans
получени краткосрочни заеми
short-term loans to enterprises
предоставени краткосрочни заеми на предприятия
short-term marketable securities
краткосрочни пазарни ценни книги
short-term receivables
краткосрочни вземания
sickness insurance
застраховка заболяване
signatory states
подписаните държави
significant
значими
significant adjustments
съществени преизчисления
significant deviations
съществени отклонения
significant influence
значително влияние
significant interest
значително участие
significantly obsolete
значително морално остарели
single entry accounting
едностранно счетоводно записване
single premium
еднократна премия
single trade joint-stock company
ЕАД
slow-moving stock
застояла стока
social security
разчети по социалното осигуряване
social security and welfare
разходи за социални осигуровки и надбавки
social security and welfare allowance expenses
разходи за социални осигуровки и надбавки
social security book
осигурителна книжка
social security payable
задължения по социалното осигуряване
software
програмни продукти
sole proprietor, sole trader, self-employed entrepreneur
ЕТ
sole signing authority on behalf of
самостоятелно право на подпис от името на
solvency
платежоспособност
solvent
платежоспособен
source documents
първични счетоводни отчетни доументи
special provision
особена разпоредба
specific provisions
специфични провизии
stable deposit base
стабилна депозитна база
stake (on)
залагам
stand-by letters of credit
стенд-бай акредитив
standard exposures
редовни експозиции
standard loans
редовни кредити
standard routings
стандартни технологии
state and other public utilities
държавни и други комунални услуги
State Budget and extra budget revenue
бюджетни и извънбюджетни приходи
State Budget expenses
разходи на държавния бюджет
State Budget revenue
бюджетни приходи
State Budget revenue for distribution
бюджетни приходи за разпределение
state participation
държавно участие
State Savings Bank
ДСК
stated at cost
отчита се по цена на придобиване
stated under equity method
представени по метода на собствения капитал
statement expenditure
справка за разходи
statement of account
извлечение по сметка
statement of claim
искова молба
statement of operations
отчет за приходи и разходи
statement of transactions
мемориален ордер
statute of limitation of tax liabilities
давностен срок (данъчен)
statutory accounts
счетоводен отчет по национални стандарти
statutory audit
одит по националните счетоводни стандарти
statutory requirements
изисквания на бълг. законодателство
statutory reserves
общи резерви
Steering Committee
консултативен съвет
stipulate
определям, уреждам (в договор, нормативен документ)
stock of goods for resale
стоки на склад за препродажба
stock price
курс на акциите
stock stands high
котира се добре
stock-in-trade
наличност от стоки
stocks
акции, материали, стокови наличности
stocks, shares
акции
stocktaking
инвентаризация
stop-loss treaty
стоплос договор
straight line amortization
линеен метод на амортизация
straight-line basis
линеен принцип
straight-line depreciation method
линеен метод на амортизация
strive to participate
стреми се да участва
stеady buildings
масивни сгради
sub-heading
подзаглавие
sub-total
междинен сбор
subdelegated legislation
подзаконови нормативни актове
submission of bid/offer
отправяне на предложение
submit a case to court, initiate proceedings against s.o., sue s.o.
завеждам дело
subpara
точка
subrogation
приходи от регресионни искове
subrogation into the rights of the assured
встъпване в правата на застрахования
subscription insurance
абонаментна застраховка
subsequent
след събитието
subsides and grants
приходи от финансирания
subsidiaries
дъщерни фирми, подразделения, филиали
subsidies
приходи от финансиране за дълготрайни активи
substance over form
предимство на съдържанието пред формата
substandard exposures
нередовни експозиции
substantive
материалноправен
substantive
самостоятелен, независим, съществен, важен
success fee
такса за успешна сделка
succession in title
правоприемство
successor in title
правоприемник
sum insured
застрахователна сума
summarized account
синтетична сметка
sundry debtors and creditors
разни дебитори и кредитори
sundry off-balance sheet asset accounts
разни активни задбалансови сметки
sundry off-balance sheet liability accounts
разни пасивни задбалансови сметки
supervisor
надзорник
supplementary information
допълнителна информация
supplier accounts and related accounts
доставчици и свързани с тях сметки
suppliers of goods without a purchase invoice
доставчици по нефактурирани доставки
suppliers under special terms
доставчици по доставки при определени условия
suppliers under trade credit terms
доставчици по търговски кредити
supplies from related parties
разчети със свързани лица по доставки
supply capital
попълвам регистриран капитал
supporting source documents
вторични документи
suretyship insurance
застраховка на гаранции
surplaces of other valuables
излишъци на други ценности
surplaces of tangible fixed assets
излишъци от дълготрайни активи
surplus
превишение (излишък)
surplus charge
надценка
surpluses of inventories
излишъци от материални запаси
surpluses of inventories and other valuables
излишъци на активи
surrender value (insurance)
откупна стойност
surrenders
откупени премии
suspense account
транзитна/временна сметка
suspense items
преводи за изпълнение (временна сметка)
suspension of interest accrual
преустановяване начисляването на лихви
syllabus
конспект, план, учебна програма
synergies
съгласуване, съвместна, колективна работа
system controls
контролни системи
system modules
системни модули

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Покупка на МПС втора употреба

58
С-ка 206 - Транспортни средства -6000,00 лв. Амортизация 48 месеца.

Земеделски производител

38
Здравейте!!!Имам следния казус: регистрирано лице като земеделски производител сменя настоящ и постоянен адрес,каква е процедура...

Земеделски производител-ФЛ и облагане на доход

62
Трябва Д55 за третото тримесечие. Само че първо се приспадат 60% НПР, после осигуровките за м.07, 08 и 09. Догодина си подава ...

Отчитане на покупка на ламаринена врата

97
Разход за материали? ДМА?
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове