Английско-Български Счетоводен речник

labor cost
цена на работната сила
labour accident
трудова злополука
labour dispute
трудов спор
Labour Legislation
трудово законодателство
lands, forests and perennials
земи, гори и трайни насаждения
lapse
погасяване на право
lapse premium
изтекли, прекратени, унищожени премии
large scale construction
капитално строителство
last-in, first-out (value of outflow of stocks)
последна входяща, първа изходяща цена (себестойност)
Law on registered pledges
Закон за особени залози (ЗОЗ)
Law on Securities, Stock Exchange and Investment Companies
Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
law suit
съдебно дело
lay a claim against/bring a suit against
завеждам дело
lead manager on the assignment
ръководител по ангажимента
lead partner
водещ съдружник
leasehold improvements
подобрения на наети сгради
ledger
регистър
legal costs
съдебни разноски
legal expenses insurance
застраховка на правни разноски (правна защита)
legal grounds
правно основание
legal proceedings
съдебно производство
legal tender
законно платежно средство
legal value
доказателствена сила
legalize, legitimate, legitimize
узаконявам, легализирам, легитимирам
legatee
наследник, на когото е завещано имущество
legitimacy
законосъобразност
legitimacy and expedience
законосъобразност и целесъобразност
letter of credit
акредитив
letters of credit in Bulgarian leva
акредитиви в левове
letters of credit in foreign currencies
акредитиви във валута
level of cumulative index for the yearend
годишен инфлационен индекс с натрупване
leverage/gearing
задлъжнялост
liabilities not connected with the business activities
собствени пасиви невключени в стопански оборот
liabilities not related to the business activities
собствени пасиви, невключени в стопански оборот
liabilities under repurchase agreements
задължения по споразумения за обратно изкупуване
liability for damages
дължимо обезщетение
liability for damages caused by …
отговорност за вреди причинени от …
liability for losses and damages
отговорност за липси и повреди
life insurance
застраховка живот (животозстраховане)
life insurance provisions
животозастрахователен резерв
limitation
давност
limitation of actions
погасителна давност
limitation time periods
давностни срокове
limited liability company
дружество с ограничена отговорност (ООД)
limited partnership
командитно дружество
limited real rights on immovable property (real estate)
ограничено вещно право върху недвижима собственост
liquidation expenses
разходи за ликвидация
list of new loans granted
списък на нови отпуснати кредити
listings
котировки
litigant
страна по съдебно дело
litigation
съдебни спорове
litigations and writs
съдебни и присъдeни вземания
livestock
млади животни и животни за угояване
loan book/loan portfolio
кредитен портфейл
loan files
кредитни досиета
loan loss provision
провизии за несъбираеми кредити
loan loss provisions and other provisions (charge)/release
начислени/освободени провизии за загуби от кредити и други провизии
loan substitute
кредитен заместител
loans (classification): 1) Pass, 2) Watch, 3) Substandard, 4) Doubtful, 5) Loss
кредити (класификация): 1) редовни, 2) под наблюдение, 3) нередовни, 4) съмнителни, 5) загуба
loans and advances to customers
вземания по аванси и кредити от клиенти
loans and advances to other customers
предоставени кредити и аванси на клиенти
loans are returned to the accrual basis
начисляването на лихви по кредитите се възобновява
loans denominated in leva/foreigh currency
кредитите деноминирани в лева/валута
loans extended to third parties
заеми, предоставени на трети лица
loans for export of goods
предоставени заеми за износ на материални запаси
loans for government-funded export
предоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
loans for purchase of foreign currency
предоставени заеми за откупуване на валута
loans in Bulgarian leva
предоставени заеми на банки в левове
loans in foreign currency
предоставени заеми на банки във валута
loans past due, loans overdue
просрочени кредити
loans received (borrowings)
получени заеми
loans repaid
погасени заеми/кредити
loans to enterprises for import of goods
предоставени заеми за внос на материални запаси
loans to enterprises for working capital
предоставени заеми за текущи нужди
loans to individuals
предоставени заеми на граждани
loans to individuals for current needs
предоставени заеми на граждани за текущи нужди
loans to private farms
предоставени заеми на граждани за собствено стопанство
loans to related parties
кредити на свързани лица
loas to the State Budget
предоставени заеми на бюджета
local correspondents
разчети с местни кореспонденти
local currency returns
възвръщаемост в национална валута
lodge/make a complaint against s.o. with the court
подавам жалба в съда
long-term amounts payable
дългосрочни задължения
long-term business provisions
резерв за дългосрочно застраховане
long-term financial assets
финансови дълготрайни активи
long-term investments in related enterprises and minority participation
дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени участия
long-term investments in subsidiaries
дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
long-term loans
дългосрочни заеми
long-term loans
получени дългосрочни заеми
long-term loans in Bulgarian leva
предоставени дългосрочни заеми в левове
long-term loans in foreign currency
предоставени дългосрочни заеми във валута
long-term technical reserves
дългосрочни технически резерви
long-term treasury bonds (ZUNK)
дългосрочна левова облигация по ЗУНК
loss
загуба
loss development
изменение на нивото на щетимост
loss not covered
непокрита загуба
loss reserve
резерв за висящи щети
losses arising as a result of dealing in foreign currencies
разходи по валутни операции
losses arising as a result of dealing securities
разходи по операции с инвестиции
losses on investments in securities
отрицателни разлики от ценни книжа
losses paid
платени щети
lost by limitation
погасени по давност позиции
low value items
малоценни и малотрайни

Новини и акценти

Новини и акценти (виж още)

Последно от форума

Погрешно вкарана фактура за разход два пъти

132
Цитат на: Милена Ник.Николова в Вчера в 16:04 " Здравейте , много ще съм благодарна за съвет за следният проблем.Януари поради г...

Отчитане на средства по ОПИК за материали

1111
Здравейте! Правите ли аналитичност на 4531 - за проследяване на възстановим и невъзстановим ДДС?

УП 2 или УП3 за пенсиониране

188
След 1997 почти не е работил и няма три последователни години. Преди 1997 г. чакам информацията от архива на НОИ.

СОЛ, ДУК и осигурителна книжка

436
И на мене за периода преди 2008 не ми поискаха осиг. книжка - ПР свърши работа. Иначе попълването на осиг. книжка е работа на ре...
Още от форума
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове