Ами натам ме води логиката, защото съгласно чл.1, ал. 8 от постановлението ще се изплаща пълното възнаграждение и осигуровките ще са в пълен размер. И министърката така се изказа онзи ден

Скрит текст :
Въвеждане на непълно работно време от работодателя
Чл. 138а.
(2) (Нова - бр. 28 от 2020 г.) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Не видях да е регламентирано дали отработеното време на непълен работен ден се зачита за пълен ден осигурителен стаж. Мисля че да, но не ми е ясно как следва да се отразят отработените дни във ведомостта и в Д1.

Някой знае ли дали компенсации се полагат, ако работодателят използва комбинация от две мерки - намалено работно време за една част от работниците и преустановяване на работата за други /при наличие на 20% спад в приходите, естествено/.
Предполагам, че в такъв случай, се изготвят две отделни заявления със съответните документи.
Вариант 2. За щастие редовете ще Ви стигнат. Не знам какво правят активно търгуващите трейдъри, при които броят на придобиванията понякога е огромен. Може би наистина използват среднопретеглена цена, въпреки че не ми е известно да има указание на НАП, което да описва такава възможност.
Здравейте, според мен само спадът в приходите не е достатъчен за да се възползвате от мярката, щом няма преустановяване на работа или въвеждане на намалено работно време. От указанията в сайта на АЗ
Скрит текст :
От разясненията на сайта на Агенцията по заетостта
Скрит текст :
Вариант 1. Няма значение, че не минават през материална сметка.
Чета си новите текстове за платения отпуск по време на извънредно положение и се чудя в какъв размер има право да предостави работодателя по своя инициатива.

ЗМДВИЗ
Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие. (чл. 7. (2))

КТ
Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Текстът в КТ звучи сякаш се има предвид целия платен отпуск, а другият закон, който е само за настоящото извънредно положение, го ограничава до 1/2.
Какво мислите?
Към 31.12.2019 г. физическо лице има задължение към фирма за получен заем+начислена лихва по него. Какво се декларира в приложение 11 на ГДД - само заема или заема + лихвата по него?
Чл.3, ал.1 на наредба Н-18 има допълнение и от 01.04.2020 г. така или иначе трябва да се издава документ към тези пратки.
"Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8."
Та аз бих правила едно копие и за счетоводството.

Иначе всяка форма, която осигурява достатъчно информация за проследяване на вземането и приходите, е ОК.
В такъв случай се издава отчет по чл.119 от ЗДДС.
Сега се замислих, че ако независимата икономическа дейност на ФЛ е на територията на друга държава, то може би не следва да се счита за ДЗЛ по смисъла на нашия ЗДДС и да се регистрира по чл. 97 а.
Скрит текст :
Жалко, че чл.3 не казва нищо по отношение на мястото на независима икономическа дейност.
Скрит текст :
Интересен въпрос, дано съберете още мнения.
Според мен регистрация по чл.96 не се налага, защото услугите, които предоставя, са с място на изпълнение извън страната /чл.21, ал.4, т.1/. Но трябва да се регистрира по чл.97а заради получените услуги от AirBnb.
Заплати за м.2 начислени на 29.02.2020 г. и изплатени през март 2020 г. В декларация обр.6 /с код 5 за вид плащане/ в поле 18 попълвам 29.02.2020 г.
Съгласно указанията в т.18 се попълва "датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени;" Сега се замислих, че всъщност начисляването и изплащането са в два различни месеца. Тогава коя дата е правилно да се попълва в т.18 - 29.02.2020 г. или 31.03.2020 г.?
Според мен не следва да ги посочвате - в чл.215 от КТ са наречени обезщетение.
   
Скрит текст :
Кредитно известие документира последствия по вече осъществена доставка, но ако изобщо не е имало такава, значи фактурите са били издадени без основание и по-скоро е редно да приложите чл.116 и да ги анулирате.
Кое точно е основанието по чл.115, ал.1 от ЗДДС за да издадете кредитно известие?
Да, аз реших, че питането е за ППП, а питащата наистина не е уточнила.
И как без касов апарат в този случай?


delphine, не намирам в наредбата условие куриерът да изплаща паричните преводи на получателя по банков път. Ето едно писмо на НАП, шестият въпрос в него е по темата
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/15316?page=0
Скрит текст :
Това е услугата "пощенски паричен превод", нали?
411/702
411/4532

и при получаване на парите
501/411.