В ДВ, бр. 28 от 04. 04. 2017 г. е обнародвано ПМС № 59 от 30. 03. 2017 г. за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.   

Измененията в чл. 3 от наредбата целят привеждането на разпоредбата в съответствие с действащата от 1 януари 2017 г. редакция на чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която върху средствата за социални разходи се дължат осигурителни вноски за всички фондове на държавното обществено осигуряване, а не само за фонд „Пенсии“. Промяната е в сила от 01.01.2017 г.

Във връзка с промени в Закона за българските лични документи се предлагат  изменения в приложенията към чл. 4 от Наредбата, като се добавя идентификатора личен номер. Тази промяна влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародване на промяната в „Държавен вестник“, тоест от 01.05.2017 г.
Уважаеми потребители с абонамент,

Бихме искали да Ви уведомим, че променихме обслужващата си банка. Детайли за новата сметка на КиК.БГ ЕООД:

Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG31UNCR70001522900288

Моля, използвайте вече само новата сметка и подменете данните на старата във Вашите системи. Старата ни банкова сметка в ПИБ ще бъде закрита от 25 март 2017 г.
 
Благодарим Ви, че сте наши потребители!
 
*Плащане се извършва само след направена заявка за абонамент от тук.
Поздрави,
Екипът на КиК Инфо
www.kik-info.com
Публикувано е ново становище на Министерството на труда и социалната политика относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, касаещо командировъчните на международните шофьори.

Припомняме, че съгласно измененията в Кодекса на труда и новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на представяне на услуги, работодателите са задължени да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, когато командироването е в рамките на предоставянето на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

В своето становище МТСП посочва, че по отножение на международния транспорт, новите условия (чл.121а КТ) се прилагат при:
  • Каботаж по смисъла на Регламент 1072/2009 и Регламент 1073/2009;
  • Когато българско транспортно предприятие от група предприятия командирова работник или служител (шофьор) в предприятие от същата група предприятия, установено в друга държава членка;
  • Когато българско предприятие, което осигурява временна работа, изпрати работник или служител (шофьор) в предприятие ползвател в приемащата държава членка.

Извън посочените случаи, както и когато командироването или изпращането е в трета държава, разпоредбите на чл. 121а от КТ не следва да се прилагат, а командироването следва да се извърши по общия ред на чл. 121от КТ  и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

По отношение на въпроса за изчисляването на възнаграждението на шофьор, преминаващ през няколко държави, извън посочените случаи, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 от Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като продължава да му се изплаща уговореното възнаграждение в България.

Със становището на МТСП можете да е запознаете от тук.
В Държавен вестник бр. 23, от дата 17.3.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Най-съществените промени

Предвижда се от 01 април в уведомленията по чл.62 от КТ в ново поле да се декларира код по ЕКАТТЕ на населеното място, в което е работното място на лицето. Уведомление ще се подава и при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място ще  се попълва код "00000".

В срок до 30 октомври 2017 г. всеки работодател трябва да подаде уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните трудови договори преди 1 април 2017 г.

ЕКАТТЕ е съкращение от Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

В меню Справочник в КиК Инфо можете да намерите класификатор на кодовете по ЕКАТТЕ.

С наредбата можете да запознаете от  тук.
Министърът на финансите издаде указание относно задължението за изготвяне и публикуване на доклад за плащанията към правителства и консолидиран доклад за плащанията към правителства от предприятия, които извършват дейност в добивната промишленост и дърводобива от девствени гори съгласно чл. 53 - 62 от Закона за счетоводството.

Указанието се отнася за предприятия, които са сключили договори и получили права за дърводобив и добив на минерални ресурси, например въглища, газ, различни руди, чакъл, пясък, глина и др. Предприятията трябва да декларират сумите по договори за концесия или за права за добив, заплатени на „правителствата" - министерства, общини, агенции, дирекции и други държавни институции и предприятия.

С указанието се дават насоки и разяснения за това кои предприятия следва да изготвят (консолидиран) доклад за плащанията към правителства, как се определя размерът и обхватът на плащанията към правителства за отчетния период, какво следва да е съдържанието на доклада. Дадени са и примери за илюстрация.

Можете да изтеглите документа от тук.

8000 длъжници с неплатен ДДС и други данъци от края на 2016 г. вече са в процедура по събиране с изпълнително дело, съобщиха от НАП. При всички тях има неплащане за повече от 2 месеца. Агенцията e стартирала кампания по изпращане на съобщения за доброволно плащане в 7-дневен срок. Такива кампании ще се провеждат всеки месец.

От НАП препоръчват всяка фирма или физическо лице периодично да проверява онлайн за задължения, дължими към НАП, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) в Портала за е-услуги на НАП.

От НАП съветват своите клиенти до 7 дни да погасят задълженията си, както и да осъществят незабавен контакт с публичен изпълнител, ако вече е образувано дело. Това е необходимо, тъй като плащанията по делото  трябва да се направят по друга банкова сметка на НАП. В случай на финансови затруднения длъжникът може да предостави обезпечения и да обсъди с публичния изпълнител възможност за краткосрочно погасяване на дълга на части.

Предмет на принудителното изпълнение е цялото имущество и доходи на длъжника. Налагането на запор на банковите сметки, на работната заплата, автомобилите и недвижимите имоти на гражданите и фирмите, описа и продажбата на имуществото са крайни мерки, които могат да се избегнат. Съветваме клиентите на НАП с просрочия да заплатят своевременно задълженията си, а в случай на финансови затруднения да се свържат веднага с НАП. Това ще им спести неприятности в бъдеще“, коментира директорът на „Събиране“ в НАП Боряна Жилова.   
От тук например
Минимални ставки на заплати в ЕС и ЕИП
Минимални условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда е публикуван за обсъждане на страницата на МТСП.

Предвижда се от 01 април в уведомленията по чл.62 от КТ в ново поле да се декларира код по ЕКАТТЕ на населеното място, в което е работното място на лицето. Предвижда се уведомление да се подава и при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място ще  се попълва код "00000".

Според проекта на наредбата, в срок до 30 октомври 2017 г. работодателят трябва да подаде уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните трудови договори преди 1 април 2017 г.

ЕКАТТЕ е съкращение от Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. В меню Справочник в КиК Инфо сме публикували актуален списък на кодовете по ЕКАТТЕ към 01.01.2017 г.

Проекта на наредбата можете да изтеглите от тук.
Маркирайте тези процедури, които ще включите в листа. Най-честите случаи са включени по подразбиране. А по-долу можете да попълните името на фирмата и да отпечатате Чек лист Приключване и Срокове (първо шестмесечие) за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите за дадената фирма.

https://www.kik-info.com/dokumenti/check-list-prikliuchvane.php

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по данъчно, социално облагане и счетоводство, моля ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
3 обекта са запечатани в зимните курорти за нарушения

Десетки служители на НАП от звеното за фискален контрол започнаха проверки и наблюдения тази сутрин на борсата за плодове и зеленчуци в столичния квартал Слатина. Данъчните следят движението на всички превозни средства към и от борсата, като контролират дали за стоката, която се продава има счетоводни и транспортни документи. Редом с това фискалните агенти проверяват дали за продажбите се издават касови бележки.

Междувременно контролната кампания на НАП продължава денонощно в зимните курорти в цялата страна. От началото й до момента са  извършени над 1200 проверки и наблюдения. Резултатите до момента сочат, че най-много нарушения на данъчните изисквания има в  Пампорово, а най-малко в Банско.

Припомняме, че стотици инспектори на НАП, съвместно с екипи от МВР извършват скрити и явни наблюдения, инвентаризации на наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите от началото на годината във всички зимни курорти. Следи се и движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти, като на постоянно наблюдение са подложени също борси и тържища. Очаква се до края на зимния сезон в Боровец, Банско, Пампорово, Велинград и други курортни селища да бъдат извършени минимум 15 000 проверки, допълват от НАП.

В кампанията участва и звеното за фискален контрол, който освен движението на рискови стоки проверява и ползването на луксозни автомобили за лични нужди.
Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона. За заварените случаи срокът изтича в края на януари.

Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влязоха в сила от началото на годината. Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружества, която се смята за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в компетентен офис на НАП или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Промените в законодателството гласят още, че за всички заварени случаи, има едномесечен срок, в който трябва да се подаде заявление за регистрация. Така всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ЗДДС, трябва да подадат в НАП заявление за регистрация по закона до края на януари 2017 г., като за тях за дата на регистрация се счита датата на връчване на акта за регистрация.

Цитат
По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната.

Неперсонифицираните дружества се регламентират от Закона за задълженията и договорите и представляват граждански дружества, създадени с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т. е. за извършване на съвместна дейност.
Солени сметки за телефон са платили граждани, които са ползвали националния номер за информация на Националния осигурителен институт - 0700 14 802.

Такива сигнали е получил депутатът от гражданската квота на Реформаторския блок Петър Славов, който задава депутатски въпрос към министъра на социалната политика каква е тарифата на телефона на НОИ, съобщава offnews.bg.

"Никъде на сайта не се открива информация за тарифата, по която се таксуват обажданията към телефона за информация. Така някои от потърпевшите, набрали номера от мобилните си телефони, след съответното изчакване за свързване с дежурен служител и провеждане на същинския разговор, са били таксувани по 8 и повече лева (за ок. 15-20 мин. разговор), т.е. цената на минута вероятно е била над 40 ст. с ДДС", обяснява в питането си Славов.

По думите му съгласно практиката на националните оператори, обажданията към номер започващ с 0700 са на цената на един градски разговор, но само когато обаждането се извършва от стационарен телефон на същия оператор. При обаждане от мобилен телефон или от номер на друг оператор, тарифите са често доста по-високи.

В тази връзка депутатът Петър Славов пита министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова дали ще разпореди проверка за изясняване на цената, по която се таксуват гражданите на националния телефон за информация на НОИ и дали ще публикува съответната информация на интернет сайта на НОИ.

Славов смята, че е нормално още при набиране на номера, автоматично съобщение да уведомява обаждащия се гражданин каква е цената на разговора, за да се избегне некоректното таксуване на разговора по завишени тарифи.
Масов данъчен контрол започна в зимните курорти в началото на годината, съобщават от НАП. Стотици инспектори на приходната администрация, съвместно с екипи от МВР ще извършват скрити и явни наблюдения, инвентаризации на наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите. Ще се следи и движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти. На постоянно наблюдение са подложени също борси и тържища в близост до курортите. Очаква се до края на зимния сезон в Боровец, Банско, Пампорово, Велинград и други курортни селища да бъдат извършени минимум 15 000 проверки, допълват от НАП. В кампанията участва и звеното за фискален контрол, който освен движението на рискови стоки проверява и ползването на луксозни автомобили за лични нужди. По време на кампанията данъчните ще използват  и дистанционната връзка на всеки касов апарат със сървърите на НАП, като софтуерът автоматично ще посочва обекти, чиито обороти се различават значително от средните за съответния регион.

Запечатват за месец обектите на данъчни нарушители

В акцията отново ще бъде използван и подходът на т.нар. открито наблюдение, при който в рамките на дни или седмици в обекта присъства явно проверяващ екип на НАП, като оборотите, отчетени по време на наблюдението се сравняват с минали периоди и при значима разлика, приходната агенция може да започне ревизия. По време на зимната кампания от НАП ще изследват и имущественото състояние на физически лица собственици или управители на фирми с обекти в зимните курорти, допълват от приходната агенция.   

Зимната кампания на НАП е продължение на аналогичния подход, използван през лятото по Черноморието. Тогава за 3 месеца оборотите в летните курорти надхвърлиха 5 млрд. лв., броят на касовите апарати се увеличи с близо 10%, а приходите от ДДС на звената на НАП във Варна и Бургас нараснаха с близо 40 млн. лв.  за 3 месеца.   

 „През тази година ни интересува много повече промяната на поведението на търговците, отколкото броят на проверките и наложените санкции. Контролните мерки  спрямо търговски обекти в зимните курорти ще продължават без прекъсване до края на сезона в денонощен режим.“, каза по повод началото на зимната кампания Васил Панов, директор на „Данъчно-осигурителен контрол“ в НАП.
През 2017 година работодателите ще могат да назначават работници и служители на нови 16 професии, с които съгласно заповед на министъра на труда и социалната политика беше допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).
 
През 2017 година работодателите ще могат да назначават работници и служители на нови 16 професии, с които съгласно заповед на министъра на труда и социалната политика беше допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).
 
Във връзка с изменения и допълнения на Класификатора на длъжностите в администрацията, приети с нормативни актове на Министерския съвет, НКПД е допълнена с 5 нови длъжности: ръководител на специализирано звено за разследване; длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър; координатор,   ИТ проекти; инженер, държавен служител; инспектор в служба „Военна информация“.
 
Класификаторът на професиите и длъжностите е допълнен с девет длъжности във връзка с прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование: учител, старши учител и главен учител по религия в начален етап на основното образование, в прогимназиален етап или в гимназиален етап.
 
Списъкът се допълва още с професиите лекар, специалист по трудова медицина и оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване.

НАП съобщи, че е публикуван програмният продукт „Трудови договори” за 2017 г. В програмния продукт е включена НКПД, в сила от 1 януари 2017 г.

Вижте заповедта и списъка с новите длъжности тук:
Повече подоходни декларации са подадени по интернет, отколкото на хартия в офисите на НАП.


Първата данъчна декларация през 2017 г. е подадена по интернет, 19 минути след полунощ на 1 януари. Общо подадените по интернет декларации за облагане на доходите от началото на годината до обяд на 3 януари са 78, като 49 от тях са подадени с ПИК – персоналния идентификационен код на НАП. До 12,00 ч. в цялата страна на хартия бяха подадени по-малко от 20 декларации за облагане на доходите на физическите лица от 2016 г.

По различни начини отбелязаха старта на данъчната кампания в офисите на НАП в цялата страна. С тиквеник почерпиха първите си клиенти в Смолян, а с баница с късмети – в Търговище. С новогодишни късмети и с питка посрещнаха служителите на офиса на НАП в Кърджали своите клиенти. В Шумен първите посетители бяха посрещнати също с баница и пожелания за здрава и успешна нова година. Териториалната дирекция на НАП във Велико Търново посрещна най-ранобудните посетители за 2017 г. с баница, здравец и пожелания за здраве и берекет.

От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г. (30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден). Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис. За целта е необходим ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.

Срокът за фирмените декларации е 31 март 2017 г. Ако бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2017 г.
Обнародвани са новите образци на годишните данъчни декларациите за 2016 г. В ДВ, бр. 102 от 23. 12. 2016 г., Неофициален раздел (стр. 50) е публикуван образец на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2016 г, утвърдена със Заповед № ЗМФ-1267 от 19.12. 2016 г.

В годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (Образец 1010) за 2016 г. е предвидено задължените лица да посочват данни за съставителя на годишния си финансов отчет.

  • Ако годишният финансов отчет е съставен от счетоводно предприятие, се вписва наименованието на счетоводното предприятието и неговият ЕИК.
  • Ако годишният финансов отчет е съставен от физическо лице, се вписва име, презиме, фамилия, както и ЕГН на физическото лице – съставител. Предвидено е също да се указва в какво отношение е съставителят на отчета с предприятието – трудово или облигационно, каквото е изискването на чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Мярката се въвежда по предложение на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП), във връзка с представен анализ от дирекция „Анализ на риска“ към НАП, според който 55% от участниците на пазара на счетоводните услуги укриват около 100 млн. годишно от данъци и осигуровки. АССП счита, че подобна мярка е в полза на бизнеса на коректните счетоводни фирми, включително при формирането на цените на техните услуги.

В годишните данъчни декларации на предприятията, които не са извършвали дейност през 2016 г. (Образец 1010а) е предвидено, като съставител на финансовия отчет, освен горните две групи, да може се посочи собственик или съдружник. Съгласно чл. 17, ал. 2 от Закона за счетоводството само за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване и за микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, е предвидена възможност годишните отчети да мога да се съставят и от собствениците или съдружниците на тези предприятия. Във всички останали случаи годишните отчетите следва да бъдат съставени от правоспособни съставители на финансови отчети – физически лица или счетоводни предприятия, отговарящи на определените в закона изисквания за образование и стаж по специалността.  

Новите образци на годишните данъчни декларации за печалбите и доходите за 2016 г. по ЗКПО и ЗДДФЛ вече са публикувани и на сайта на НАП.  

Останалите заповеди на утвърдените нови образци на декларации:

Заповед № ЗМФ-1266 от 19.12 2016 г., с която се утвърждава образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ; Съвместна заповед № ЗМФ-1275 от 19.12. 2016 г. и № 1016-40-1347 от 12.12. 2016 г. на МФ и НОИ за утвърждаване на образец на „Справка за окончателния размер на осигурителния доход“ към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ; 

Заповед № ЗМФ-1274 от 19.12. 2016 г., с която се утвърждават нови образци на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. С ДВ, бр. 103 от 27. 12. 2016 г., Неофициален раздел, е направено допълнение в приложенията на Заповед № ЗМФ-1274 от 19.12.2016 г. като към утвърдените нови образци се прибавя Приложение № 10 (образец 2010):

Заповед № ЗМФ-1273 от 19.12. 2016 г. за одобряване на актуален образец на Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти; 

Заповед № ЗМФ-1272 от 19. 12. 2016 г., с която се утвърждава нов образец на ГДД по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби; 

Заповед № ЗМФ-1271 от 19. 12. 2016 г., с която се утвърждава нов образец на ГДД по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия;

Заповед № ЗМФ-1270 от 19. 12. 2016 г., с която се утвърждава нов образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино;

Заповед № ЗМФ-1269 от 19.12. 2016 г., с която се утвърждава нов образец на ГДД по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта;

Заповед № ЗМФ-1268 от 19.12. 2016 г., с която се утвърждава нов образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
Осигуровки и данъци (таблица)

Важно: Тук коментираме само таблицата. За въпроси, касаещи конкретни казуси по данъчно, социално облагане и счетоводство, моля ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
НАП е институцията с най-високо ниво на доверие – 51 % в България. Агенцията отчита 83 % доброволно изпълнение на задълженията на бизнес и граждани. Резултатите на НАП за събираемост за 2016 г. с над 1,9 млрд. лв. повече от миналата година.

Приходи на НАП

2016 г. е годината с най-успешни резултати в Национална агенция за приходите и е категоричен успех за екипа на НАП. Агенцията я отбелязва като най-силната на ниво резултати и като най-удовлетворяваща на ниво доверие от гражданите и постижения за екипа на НАП.

По предварителни данни до края на 2016 г. НАП ще събере общо 17,6 млрд. лв. приходи от данъци и осигурителни вноски. Резултатите представляват 1,9 млрд. лв. повече събрани приходи, спрямо 2015 г. Това са общо над 3,5 млрд. лв. ръст спрямо 2014 г. или над 25 % повече приходи. Подобен резултат не е постиган в историята на НАП. Истинското постижение обаче е, че екипът на НАП реализира през 2016 г. устойчивост на успеха и не само повтори, а надскочи резултатите от 2015 г. 

Приходите от ДДС достигат 5,4 млрд лв., резултат, който показва ръст с над 1 млрд лв. повече, спрямо миналата година. А приходите от осигурителни вноски (социални и здравни) достигат 7,3 млрд лв.. Увеличението тук е с над 500 млн. лв. спрямо година по-рано. Над 105 млн. от ръста се дължи на повишение в постъпленията от здравноосигурителни вноски.

Политика по Обслужване на клиенти


НАП има три основни бизнес функции: обслужване на клиенти, събиране и контрол. В сферата на обслужване на клиенти НАП отчита като най-важни резултати обслужването на клиенти по електронен път. Чрез предоставяне на електронни услуги Агенцията постига и една от основните си цели, а именно намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. НАП предоставя над 80 електронни услуги и отчита, че над 90% от всички декларации са подадени по електронен път. Като резултат, през 2016 г. НАП е спестила над 300 млн. лв. административни разходи на бизнеса и гражданите именно чрез обработката на над 100 млн. електронни документа. През 2016 г. НАП успя да внедри включително и възможността за справки по електронен път за местни данъци и такси (данък върху недвижимите имоти и данъците върху МПС) и плащането им чрез сайта на НАП.
 
Фактите в сферата на „Обслужване на клиенти“

•   Над 5,4 милиона обслужени клиенти през 2016 г.;
•   92% от всички основни декларации (данъчни, осигурителни, уведомления по Кодекса на труда) са получени в НАП по електронен път;
•   Над 80 е-услуги, чрез които и през тази година сме разменили с клиентите над 100 млн. електронни документа, което пести на бизнеса и гражданите пряко над 300 млн. лв. административни разходи;
•   1,3 млн. данъчни декларации получени през 2016 г. от фирми и физически лица;
•   Внедрени през 2016 г. нови е-услуги, включително възможността за справки за местни данъци и такси (данък върху недвижимите имоти и данъците върху МПС) и плащането им чрез сайта на НАП.

Политика по Обслужване на клиенти

Едни от мерките, довели до резултатите на НАП, са информационните кампании към бизнеса и гражданите, комуникация в медиите, лятната кампания по Черноморието и кампаниите за контрол, активирани в зимния сезон. През 2016 г. НАП повиши драстично ефективността на контролната дейност и постига много добри резултати в борбата срещу сивата икономика.

Настоящата година се отличава и с устойчивост на подхода за коректно отношение към бизнеса. НАП въвежда мерки, с които гласува повече доверие на фирмите и им дава възможност сами да коригират допуснати грешки, включително да анулират фактури или да подадат коригиращи ДДС декларации, вместо да активира директно процесите по извършване на ревизии.

Въвеждането на опростена процедура за възстановяване на ДДС за коректни данъкоплатци е една от мерките, с които Агенцията гласува още повече доверие на данъкоплатците, които в срок плащат задълженията си. През есента на 2016 г. НАП въведе напълно нов подход за възстановяване на ДДС за коректните компании с добра данъчна история. Когато сумата за възстановяване на ДДС е в определени стойностни граници и компаниите нямат неплатени задължения към бюджета, сумите се възстановяват веднага и без формалности. За 3 месеца по този ред е възстановен близо 9 млн. лв. ДДС на 3300 компании. Новият подход показва отново отношение на доверие и съдействие към коректния бизнес. 

Фактите в сферата на „Контрол“

•   Контрол, основан на управление на риска, тоест на идеята да се изследват всички икономически сектори и данъчните рискове, които съществуват у всеки от тях, да се измерят количествено щетите за бюджета, да се определи кръгът на рискови лица, след което рисковете да бъдат третирани от НАП не само с контролни и санкционни мерки, но и с информационни и комуникационни способи, като всяко действие на приходната агенция има количествено измерим резултат.

•   Лятна кампания
   - Масова кампания на НАП, МВР и АМ по Черноморието;
   - Значителен ресурс от вътрешността на страната, концентриран по крайбрежието по време на туристическия сезон, включително звената за фискален контрол и обслужване на НАП;
   - Оборотът в населените места по Черноморието за трите летни месеца надхвърли 5 млрд. лв.;
   - Броят на регистрираните касови апарати се увеличи с близо 10%;
   - Приходите от ДДС само на структурите на НАП във Варна и Бургас и то само за трите летни месеца се увеличиха с близо 40 млн. лв. Над 15 000 проверки, открити наблюдения и такива чрез софтуера за дистанционна връзка и инвентаризации бяха извършени от екипите на НАП. Отчетеният на фискалните устройства оборот във Варна и Бургас е нараснал в резултат на проверките с над 200 млн. лв. ;
   - НАП отчита ясни сигнали за трайна промяна на поведението на рисковите търговци в посока спазване на данъчните изисквания;
   - Подобен подход ще бъде използван и по време на зимния туристически сезон.

•   Ревизии и проверки
   - Близо   9700 приключени ревизии с разкрити неплатени данъци и осигурителни вноски за близо 1,8 млрд. лв.;
   - Общият брой на проверки, извършени от НАП през 2016 г. е 276 000.;
   - Проверките на физически лица за несъответствие на придобито имуществото и декларирани доходите през 2016 г. са 1355 с открити недекларирани данъци и осигуровки над 126 млн. лв.
   - Ревизии за търсене на отговорност на собственици и управители на фирми за задължения на дружествата им – 137 с разкрити близо 85 млн. лв.
   - Основната цел на НАП е проверките, и особено ревизиите, да се насочват към онези данъкоплатци, при които става дума за умишлено отклонение от облагане или за организирани престъпни схеми, като в последните случаи се действа в координация с правоохранителните органи.

•   Опростена процедура за възстановяване на ДДС за коректни данъкоплатци. НАП възстановява по далеч по-бърза процедура, дори без проверка или ревизия. През есента на 2016 г. НАП въведе напълно нов подход за възстановяване на ДДС, като на онези компании, които имат добра данъчна история, сумата за възстановяване на ДДС е в определени стойностни граници и нямат неплатени задължения към бюджета сумите се възстановяват веднага и без формалности.  За 3 месеца по този ред е възстановен  близо 9 млн. лв. ДДС на 3300 компании.   

•   Контрол на т.нар турско и китайско карго – съвместна инициатива на Междуведомствения координационен център НАП, МВР и прокуратурата спрямо вносители на стоки от Турция и Китай. Рязка промяна на данъчното поведение на рисковите лица след въвеждането на контрол на движението на каргото от границите, към местата за разтоварване и последващите доставки. Съвместни операции на Илиянци, пазара в Димитровград и редица други обекти за търговия.
   - Само след първия месец на контролни мерки от институциите месечните вноски по ДДС на рисковите вносители се увеличиха с близо 600 000 лв.
   - До момента Извършени са 499 проверки на 21 вносители. Възложени са 17  ревизии и е наложено предварително обезпечение на стойност  850 хиляди лева.
   - Пресечени бяха схеми за фиктивно фактуриране на внесени в страната стоки от Китай и Турция, които на практика се продават без документи в България.
   - В сътрудничество с правоохранителните органи вече се водят досъдебни производства за търсене на наказателна отговорност
 
Политика по Събиране

Като причинно- следствена връзка от данъчната администрация отчитат и изключително позитивна промяна в отношението на данъкоплатците към процеса на плащане на данъци.  Фактите показват, че устойчиво расте процентът на доброволно декларираните и внесените в срок задължения. 83% е точната цифра на декларираното от клиентите на НАП, което е платено в срок. Крайният резултат е намаляване на делът на просрочените задължения, за които се налага процедура по принудително събиране.

НАП отбелязва като най-важен резултат постигнатата устойчивост при доброволно изпълнение на задълженията, при което данъкоплатецът усеща професионално отношение и има достъп до системата с най-новите технологии като за 2015 г. резултатите са 80%, а за 2016 г. – 83 %.

Фактите в бизнес функция „Събиране“

•   Трайно расте делът на доброволно декларираните и внесените в срок задължения. Т.е намалява делът на просрочените задължения, за които се налага процедура по принудително събиране.
•   83% от декларираното от клиентите на НАП е платено в срок (увеличение с 0.9 % спрямо миналата година)
•   Наред с повишеното доброволно изпълнение, до края на месец ноември НАП е събрала с 118 млн. лв. повече просрочени публични задължения спрямо миналата година
•   По-висока събираемост на просрочените задължения по подадени през годината декларации по ДДС – с 5 % ръст, ЗКПО – с 1,6 % повече, и ЗДДФЛ – с 1,7 % повече и за задължителни осигурителни вноски – с 1,7 % повече.

Политика по Фискален контрол

Един от успехите на НАП са резултатите на звено Фискален контрол, което има за цел предотвратяване на данъчни измами при превоз на стоки с висок фискален риск на територията на България. Стратегията за контрол на рискови стоки на екипа на Агенцията отчита резултати, които са прецедент в работата им. Звено Фискален контрол, създадено преди 2г. успява да реализира през 2016 г. фискален контрол на над 1 млрд. кг. стоки.

Фактите от звено „Фискален контрол“

•   Над 320 000 проверки от звеното за фискален контрол на движението на рискови стоки (плодове и зеленчуци, мляко, месо и редица други) за годината.
•   Над 1 млрд. кг стоки са били обект на фискален контрол през 2016 г.
•   Над 90 000 пломбирани превозни средства, превозващи рискови стоки
•   Ръст на данъчната основа на вътрешнообщностните придобивания  (покупки на стоки от български търговци от контрагенти в ЕС) с над 1,2 млрд. лв. от създаването на звеното за фискален контрол (по-малко от 2 години).

Позициониране на НАП в обществото

Национална агенция за приходите е институцията, получила най-високо доверие от гражданите сред всички публични институции в България. Социологичекото проучване на Българска стопанска камара отчита, че НАП е институцията с най-голямо доверие на гражданите. 51 % от анкетираните са отговорили положително на въпроса как оценяват дейността на институциите в България и са дали доверието си на данъчната администрация. За справка, следващите институции в класацията са с 20 % по-ниски резултати.

Екипът на НАП дефинира успеха като процес, в който колкото повече отговорност и отношение от страна на екипа има, толкова гражданите показват доверие и ангажираност.
•   Най-ценният актив в отношенията данъкоплатец - държава е доверието. През 2016 г. доверието между НАП и клиентите й става все по-голямо.
•   Второ поредно независимо социологическо проучване тази година поставя НАП на първо място по степен на обществено доверие сред обществеността измежду всички други държавни органи.   
•   Трайно увеличение на дела на доброволно внесените в срок публични задължения.
•   Нов подход, основан на помощ и подкрепа, по-малко, но по-целенасочени контролни действия, основно фокусирани върху организираните схеми за избягване на облагане.