С тази проверка може да проверите дали даден ЕИК (БУЛСТАТ) е верен или не.

https://www.kik-info.com/proverki/proverka-na-bulstat.php

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани, премествани или игнорирани.
Модулът за онлайн проверка потвърждава само дали структурата на въведения от TIN e валидна (видове и брой на знаците). Този модул не потвърждава самоличността на дадено лице, нито дали въведеният от вас TIN в действителност съществува или дали е бил издаден.

https://www.kik-info.com/proverki/proverka-na-tin-nomer-v-vies.php

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани, премествани или игнорирани.
Изчислява нормата на печалбата в процент.

https://www.kik-info.com/kalkulatori/norma-na-pechalba.php

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани, премествани или игнорирани.
Изчислява данъчната основа от брутна сума с ДДС и обратно.

https://www.kik-info.com/kalkulatori/vat-calculator.php

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани, премествани или игнорирани.
Калкулаторът конвертира валутите по централен курс (фиксинг) на БНБ за избрания ден.

https://www.kik-info.com/kalkulatori/valuten-kalkulator.php

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани, премествани или ингорирани.
Изчислява лихви, такси и комисионни по кредит при зададени критерии.

https://www.kik-info.com/kalkulatori/crediten-kalkulator.php

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по социално и данъчно облагане, молим ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани, премествани или игнорирани.
Досегашният директор на Агенцията става заместник-министър.

Новият директор на Националната агенция за приходите ще е Галя Димитрова, реши тази седмица правителството по време на първото си заседание.

Галя Димитрова има 22-годишен опит в приходната администрация, ръководила е различни звена. От 2013 г. е заместник-изпълнителен директор на НАП”, напомни финансовият министър Владислав Горанов. Като заместник-изпълнителен директор на НАП Димитрова ръководи част от оперативните дейности и отговаря пряко за контрола и ревизиите. Tя e дoĸaзaлa cвoя пpoфecиoнaлизъм пpи изпълнeниe нa фyнĸциитe нa зaeмaнитe oт нeя paзлични pъĸoвoдни пoзиции в aгeнциятa - нaчaлниĸ нa oтдeли "Peвизии" и "Упpaвлeниe нa изпълнeниeтo", диpeĸтop нa диpeĸция "Упpaвлeниe нa изпълнeниeтo" и диpeĸтop нa тepитopиaлнa диpeĸция "Гoлeми дaнъĸoплaтци и ocигypитeли".

Дoceгaшният диpeĸтop нa HAΠ Бoйĸo Aтaнacoв cтaвa зaмecтниĸ-миниcтъp нa финaнcитe c pecop "Πpиxoдни aгeнции".
Кампанията за деклариране на доходите на физическите лица приключи в офисите на НАП. Подадени са близо 500 000 декларации. Малко под половината от тях са изпратени по интернет, подписани с електронен подпис или с безплатния персонален идентификационен код - ПИК. От НАП отчитат сериозно повишаване на интереса към е-подаването на декларации от физическите лица.

Системата за онлайн деклариране продължи да работи до полунощ, а Централна поща в столицата приемаше декларации до 20,00 ч. на 2 май.

Почти всяка втора декларация за доходите е получена онлайн тази година. Този интерес към е-услугите на НАП е разбираем, тъй като те спестяват разходи и време, както на администрацията, така и на гражданите“, коментира по повод края на кампанията Боряна Георгиева, директор „Обслужване“ в НАП .
Променено. Пишете и на лични за по-бърза реакция. :good:
В ДВ, бр. 28 от 04. 04. 2017 г. е обнародвано ПМС № 59 от 30. 03. 2017 г. за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.   

Измененията в чл. 3 от наредбата целят привеждането на разпоредбата в съответствие с действащата от 1 януари 2017 г. редакция на чл. 6, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно която върху средствата за социални разходи се дължат осигурителни вноски за всички фондове на държавното обществено осигуряване, а не само за фонд „Пенсии“. Промяната е в сила от 01.01.2017 г.

Във връзка с промени в Закона за българските лични документи се предлагат  изменения в приложенията към чл. 4 от Наредбата, като се добавя идентификатора личен номер. Тази промяна влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародване на промяната в „Държавен вестник“, тоест от 01.05.2017 г.
Уважаеми потребители с абонамент,

Бихме искали да Ви уведомим, че променихме обслужващата си банка. Детайли за новата сметка на КиК.БГ ЕООД:

Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG31UNCR70001522900288

Моля, използвайте вече само новата сметка и подменете данните на старата във Вашите системи. Старата ни банкова сметка в ПИБ ще бъде закрита от 25 март 2017 г.
 
Благодарим Ви, че сте наши потребители!
 
*Плащане се извършва само след направена заявка за абонамент от тук.
Поздрави,
Екипът на КиК Инфо
www.kik-info.com
Публикувано е ново становище на Министерството на труда и социалната политика относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, касаещо командировъчните на международните шофьори.

Припомняме, че съгласно измененията в Кодекса на труда и новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на представяне на услуги, работодателите са задължени да осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава, когато командироването е в рамките на предоставянето на услуги в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

В своето становище МТСП посочва, че по отножение на международния транспорт, новите условия (чл.121а КТ) се прилагат при:
  • Каботаж по смисъла на Регламент 1072/2009 и Регламент 1073/2009;
  • Когато българско транспортно предприятие от група предприятия командирова работник или служител (шофьор) в предприятие от същата група предприятия, установено в друга държава членка;
  • Когато българско предприятие, което осигурява временна работа, изпрати работник или служител (шофьор) в предприятие ползвател в приемащата държава членка.

Извън посочените случаи, както и когато командироването или изпращането е в трета държава, разпоредбите на чл. 121а от КТ не следва да се прилагат, а командироването следва да се извърши по общия ред на чл. 121от КТ  и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

По отношение на въпроса за изчисляването на възнаграждението на шофьор, преминаващ през няколко държави, извън посочените случаи, следва да се прилага разпоредбата на чл. 121 от Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, като продължава да му се изплаща уговореното възнаграждение в България.

Със становището на МТСП можете да е запознаете от тук.
В Държавен вестник бр. 23, от дата 17.3.2017 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Най-съществените промени

Предвижда се от 01 април в уведомленията по чл.62 от КТ в ново поле да се декларира код по ЕКАТТЕ на населеното място, в което е работното място на лицето. Уведомление ще се подава и при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място ще  се попълва код "00000".

В срок до 30 октомври 2017 г. всеки работодател трябва да подаде уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните трудови договори преди 1 април 2017 г.

ЕКАТТЕ е съкращение от Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

В меню Справочник в КиК Инфо можете да намерите класификатор на кодовете по ЕКАТТЕ.

С наредбата можете да запознаете от  тук.
Министърът на финансите издаде указание относно задължението за изготвяне и публикуване на доклад за плащанията към правителства и консолидиран доклад за плащанията към правителства от предприятия, които извършват дейност в добивната промишленост и дърводобива от девствени гори съгласно чл. 53 - 62 от Закона за счетоводството.

Указанието се отнася за предприятия, които са сключили договори и получили права за дърводобив и добив на минерални ресурси, например въглища, газ, различни руди, чакъл, пясък, глина и др. Предприятията трябва да декларират сумите по договори за концесия или за права за добив, заплатени на „правителствата" - министерства, общини, агенции, дирекции и други държавни институции и предприятия.

С указанието се дават насоки и разяснения за това кои предприятия следва да изготвят (консолидиран) доклад за плащанията към правителства, как се определя размерът и обхватът на плащанията към правителства за отчетния период, какво следва да е съдържанието на доклада. Дадени са и примери за илюстрация.

Можете да изтеглите документа от тук.

8000 длъжници с неплатен ДДС и други данъци от края на 2016 г. вече са в процедура по събиране с изпълнително дело, съобщиха от НАП. При всички тях има неплащане за повече от 2 месеца. Агенцията e стартирала кампания по изпращане на съобщения за доброволно плащане в 7-дневен срок. Такива кампании ще се провеждат всеки месец.

От НАП препоръчват всяка фирма или физическо лице периодично да проверява онлайн за задължения, дължими към НАП, както и за образувано изпълнително дело. Това става с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) в Портала за е-услуги на НАП.

От НАП съветват своите клиенти до 7 дни да погасят задълженията си, както и да осъществят незабавен контакт с публичен изпълнител, ако вече е образувано дело. Това е необходимо, тъй като плащанията по делото  трябва да се направят по друга банкова сметка на НАП. В случай на финансови затруднения длъжникът може да предостави обезпечения и да обсъди с публичния изпълнител възможност за краткосрочно погасяване на дълга на части.

Предмет на принудителното изпълнение е цялото имущество и доходи на длъжника. Налагането на запор на банковите сметки, на работната заплата, автомобилите и недвижимите имоти на гражданите и фирмите, описа и продажбата на имуществото са крайни мерки, които могат да се избегнат. Съветваме клиентите на НАП с просрочия да заплатят своевременно задълженията си, а в случай на финансови затруднения да се свържат веднага с НАП. Това ще им спести неприятности в бъдеще“, коментира директорът на „Събиране“ в НАП Боряна Жилова.   
От тук например
Минимални ставки на заплати в ЕС и ЕИП
Минимални условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда е публикуван за обсъждане на страницата на МТСП.

Предвижда се от 01 април в уведомленията по чл.62 от КТ в ново поле да се декларира код по ЕКАТТЕ на населеното място, в което е работното място на лицето. Предвижда се уведомление да се подава и при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място ще  се попълва код "00000".

Според проекта на наредбата, в срок до 30 октомври 2017 г. работодателят трябва да подаде уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните трудови договори преди 1 април 2017 г.

ЕКАТТЕ е съкращение от Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. В меню Справочник в КиК Инфо сме публикували актуален списък на кодовете по ЕКАТТЕ към 01.01.2017 г.

Проекта на наредбата можете да изтеглите от тук.
Маркирайте тези процедури, които ще включите в листа. Най-честите случаи са включени по подразбиране. А по-долу можете да попълните името на фирмата и да отпечатате Чек лист Приключване и Срокове (първо шестмесечие) за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите за дадената фирма.

https://www.kik-info.com/dokumenti/check-list-prikliuchvane.php

Важно: Тук коментираме само работата с това приложение. За въпроси, касаещи конкретни казуси по данъчно, социално облагане и счетоводство, моля ползвайте съответните раздели на форума. Мнения, които не са свързани с темата ще бъдат изтривани или премествани.
3 обекта са запечатани в зимните курорти за нарушения

Десетки служители на НАП от звеното за фискален контрол започнаха проверки и наблюдения тази сутрин на борсата за плодове и зеленчуци в столичния квартал Слатина. Данъчните следят движението на всички превозни средства към и от борсата, като контролират дали за стоката, която се продава има счетоводни и транспортни документи. Редом с това фискалните агенти проверяват дали за продажбите се издават касови бележки.

Междувременно контролната кампания на НАП продължава денонощно в зимните курорти в цялата страна. От началото й до момента са  извършени над 1200 проверки и наблюдения. Резултатите до момента сочат, че най-много нарушения на данъчните изисквания има в  Пампорово, а най-малко в Банско.

Припомняме, че стотици инспектори на НАП, съвместно с екипи от МВР извършват скрити и явни наблюдения, инвентаризации на наличните стоки и проверки за отчитане на оборотите от началото на годината във всички зимни курорти. Следи се и движението на стоки към хотели, ресторанти и други търговски обекти, като на постоянно наблюдение са подложени също борси и тържища. Очаква се до края на зимния сезон в Боровец, Банско, Пампорово, Велинград и други курортни селища да бъдат извършени минимум 15 000 проверки, допълват от НАП.

В кампанията участва и звеното за фискален контрол, който освен движението на рискови стоки проверява и ползването на луксозни автомобили за лични нужди.